Vďaka právu na odmenu za ďalší predaj originálu diela výtvarného umenia sa autori výtvarných diel a fotografie môžu podieľať na zisku z predaja ich diel galériami alebo na aukciách

 

Kontaktujte nás

Pre akékoľvek ďalšie informácie nás môžete priamo kontaktovať na e-mailovej adrese: dds@lita.sk


 
1

1

 

Aukčné spoločnosti a iní obchodníci s umením platia odmeny za ďalší predaj originálu diela výtvarného umenia

Autorský zákon priznáva autorom odmenu, ak originál ich diela ďalej predáva za účasti dražobníka, organizátora predajných výstav, prevádzkovateľa výstavnej siene alebo inej osoby, ktorá podniká v obchode s výtvarným umením - obchodník. Nárok na autorskú odmenu sa netýka prvopredaja (predaj priamo od autora), ale až druhého a každého ďalšieho predaja, ak sú splnené zákonné podmienky.

 
2

2

 

Odmena sa uhrádza prostredníctvom LITA

LITA zo zákona (tzv. povinná kolektívna správa) vyberá odmeny za všetky opätovné predaje originálov diel výtvarného umenia spĺňajúce podmienky podľa autorského zákona, uskutočnené na území Slovenskej republiky, či ide o diela domácich autorov alebo zahraničných autorov zo štátov, v ktorých je zaručená vzájomnosť tohto práva pre občanov Slovenskej republiky.

 
3

3

 

Výška odmien

je stanovená zákonom v závislosti od výšky kúpnej ceny. Ak kúpna cena dosiahne minimálne 100,- EUR, odmena bude:

  • 5 % z časti kúpnej ceny do 3 000 eur,

  • 4 % z časti kúpnej ceny nad 3 000 eur do 50 000 eur,

  • 3 % z časti kúpnej ceny nad 50 000 eur do 200 000 eur,

  • 1 % z časti kúpnej ceny nad 200 000 eur do 350 000 eur,

  • 0, 5 % z časti kúpnej ceny nad 350 000 eur do 500 000 eur,

  • 0, 25 % z časti kúpnej ceny nad 500 000 eur;

celková odmena však nesmie presiahnuť 12 500 eur. 

Nový autorský zákon, účinný od 1. 1. 2016, znížil cenový prah, t. j. výšku kúpnej ceny, z ktorej je obchodník povinný platiť odmenu z 1.000,- EUR bez DPH na 100,- EUR bez DPH. Zníženie cenového prahu sa týka predajov uskutočnených od 1. januára 2016.

 
4

4

 

Nahlásenie predajov a zaplatenie odmien

Obchodník je povinný LITA nahlásiť všetky relevantné predaje vo formulári

a to do 31. 1. nasledujúceho kalendárneho roka po roku, v ktorom sa predaj uskutočnil.

V prípade, že sa v príslušnom roku neuskutočnil žiadny predaj, obchodník zašle do 31. 1. nasledujúceho roka formulár

Príslušný formulár je potrebné zaslať e-mailom na adresu: dds@lita.sk alebo poštou na adresu LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava.

LITA v súlade so zákonnými sadzbami vypočíta výšku celkovej odmeny, ktorú je povinný obchodník uhradiť.

Zaplatené odmeny LITA obratom vypláca oprávneným nositeľom práv na Slovensku i do zahraničia.