Poskytovateľom rozmnožovacích služieb za odplatu zo zákona vyplýva povinnosť uhradiť prostredníctvom organizácie kolektívnej správy práv, v tomto prípade LITA, náhrady odmien autorom.

 

Kontaktujte nás

Pre akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa reprografického rozmnožovania nás môžete priamo kontaktovať na e-mailovej adrese: reprografia@lita.sk.


 
1   

1

 

 

Čo je náhrada odmeny autorom  

Náhrada odmeny je kompenzáciou ujmy, ktorá vzniká autorovi za voľné kopírovanie jeho diela. Autorský zákon označuje za povinnú osobu poskytovateľa rozmnožovacích služieb za odplatu. Za rozmnožovacie služby sa považujú tlač, kopírovanie, faxovanie a skenovanie.

 
2   

2

 

 

Náhrady odmien vyberá pre autorov LITA a ich zákonom stanovená výška sú 3% z celkových príjmov za rozmnožovacie služby.

Ak máte prevádzku, v rámci ktorej poskytujete niektorú z vyššie označených rozmnožovacích služieb, ste povinní LITA zaslať údaje o celkových príjmoch za rozmnožovacie služby a uhradiť prislúchajúcu čiastku náhrady odmien.

 
3   

3

 

 

Nahlasovanie údajov

Príslušné údaje sa nahlasujú prostredníctvom tlačiva Hlásenie poskytovateľov rozmnožovacích služieb, a to štvrťročne vždy do desiateho dňa prvého mesiaca nasledujúceho štvrťroka, t. j.:

 • za prvý štvrťrok príslušného roka, do 10. apríla
 • za druhý štvrťrok príslušného roka, do 10. júla
 • za tretí štvrťrok príslušného roka, do 10. októbra
 • za štvrtý štvrťrok príslušného roka, do 10. januára nasledujúceho roka

S účinnosťou od 01.07.2018 LITA k zaslaným hláseniam nevystavuje a nezasiela faktúry. Dôvodom je stanovisko Ministerstva financií SR zo dňa 01.06.2018, v ktorom s odvolaním sa na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-37/16 SAWP konštatuje, že v súlade s týmto rozsudkom nie je náhrada odmien protihodnotou za poskytnutie služby, a preto nepodlieha DPH. Vami zaslané hlásenie a doklad o úhrade predstavuje dostatočný doklad pre potreby účtovníctva, nakoľko ide o plnenie zákonnej povinnosti.

Vyplnené hlásenie je možné poslať emailom na adresu reprografia@lita.sk alebo poštou na našu adresu:

LITA, autorská spoločnosť
Mozartova 9
811 02 Bratislava

 
4   

4

 

 

Spôsob úhrady

Povinná osoba zaplatí náhradu odmeny v štvrťročných intervaloch, najneskôr do konca prvého mesiaca bezprostredne nasledujúceho kalendárneho štvrťroka, t. j.:

 • za prvý štvrťrok príslušného roka, do konca apríla (30. 4.)
 • za druhý štvrťrok príslušného roka, do konca júla (31. 7.)
 • za tretí štvrťrok príslušného roka, do konca októbra (30. 10.)
 • za štvrtý štvrťrok príslušného roka, do konca januára nasledujúceho roka (31. 1.)

Náhrady odmien sa uhrádzajú bezhotovostným prevodom na účet LITA vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a. s., číslo účtu v tvare IBAN: SK17 0200 0000 0000 0103 2012 pod variabilným symbolom 311052