Výrobcom, príjemcom alebo dovozcom reprografických zariadení, ktoré sú za účelom predaja prvýkrát umiestnené na trhu v Slovenskej republike, zo zákona vyplýva povinnosť uhradiť prostredníctvom organizácie kolektívnej správy práv, v tomto prípade LITA, náhrady odmien autorom

Kontaktujte nás

Pre akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa reprografického rozmnožovania nás môžete priamo kontaktovať na e-mailovej adrese: reprografia@lita.sk.


 
1   

1

 

 

Čo sú náhrady odmien autorom  

Náhrada odmeny je kompenzáciou ujmy, ktorá vzniká autorovi za voľné šírenie jeho diela. Autorský zákon označuje za povinnú osobu všetkých výrobcov, dovozcov alebo iné osoby, ktoré umiestňujú reprografické zariadenia prvýkrát na trhu v Slovenskej republike za účelom predaja.

 
2   

2

 

 

Čo sú reprografické zariadenia

Za reprografické zariadenia sa považujú všetky technické zariadenia, ktoré umožňujú prenos rozmnoženiny zverejneného diela na papier alebo podobný podklad, ako napr.:

 • tlačiarne
 • kopírovacie zariadenia
 • faxy
 • skenery
 • viacfunkčné zariadenia s funkciou tlačiarne, skeneru alebo faxu
 • počítače/desktopy
 • notebooky, netbooky, ultrabooky, minibooky
 • tablety
 • elektronické čítačky kníh
 • fotoaparáty
 • a iné zariadenia, ktoré spĺňajú charakteristiku reprografického zariadenia
 
3   

3

 

 

Výška náhrad odmien

Sadzby náhrad odmien za jednotlivé reprografické zariadenia sú určené priamo zákonom nasledovne:

 • 3 % z predajnej alebo dovoznej ceny reprografického zariadenia pre: tlačiarne, skenery, faxy, viacfunkčné zariadenia s funkciou tlačiarne, skeneru alebo faxu, kopírovacie zariadenia, elektronické čítačky kníh alebo iné technické zariadenia s takýmto účinkom, ak nie sú pevne zabudovanou súčasťou iného technického zariadenia (napr. tabletu)
 • 0,1 % z predajnej alebo dovoznej ceny tabletu
 • 0,15 % z predajnej alebo dovoznej ceny počítača/desktopu, notebooku, netbooku, ultrabooku, minibooku
 • 0,65 % z predajnej alebo dovoznej ceny fotoaparátu
 
4   

4

 

 

Nahlasovanie údajov

Povinná osoba nahlasuje prostredníctvom tlačiva Hlásenie dovozcov a výrobcov reprografických zariadení informácie o druhu, počte a dovoznej/predajnej cene dovezených, prijatých alebo predaných reprografických zariadení.

Príslušné údaje sa nahlasujú pravidelne, a to v štvrťročných intervaloch, vždy do desiateho dňa prvého mesiaca nasledujúceho štvrťroka, nasledovne: 

 • za prvý štvrťrok príslušného roka, do 10. apríla
 • za druhý štvrťrok príslušného roka, do 10. júla
 • za tretí štvrťrok príslušného roka, do 10. októbra
 • za štvrtý štvrťrok príslušného roka, do 10. januára nasledujúceho roka

S účinnosťou od 01.07.2018 LITA k zaslaným hláseniam nevystavuje a nezasiela faktúry. Dôvodom je stanovisko Ministerstva financií SR zo dňa 01.06.2018, v ktorom s odvolaním sa na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-37/16 SAWP konštatuje, že v súlade s týmto rozsudkom nie je náhrada odmien protihodnotou za poskytnutie služby, a preto nepodlieha DPH. Vami zaslané hlásenie a doklad o úhrade predstavuje dostatočný doklad pre potreby účtovníctva, nakoľko ide o plnenie zákonnej povinnosti.

Vyplnené tlačivo je možné poslať emailom na adresu reprografia@lita.sk alebo poštou na našu adresu:

LITA, autorská spoločnosť
Mozartova 9
811 02 Bratislava

 
5   

5

 

 

Spôsob úhrady

Povinná osoba zaplatí náhradu odmeny v štvrťročných intervaloch, najneskôr do konca prvého mesiaca bezprostredne nasledujúceho kalendárneho štvrťroka, t. j.:

 • za prvý štvrťrok príslušného roka, do konca apríla (30. 4.)
 • za druhý štvrťrok príslušného roka, do konca júla (31. 7.)
 • za tretí štvrťrok príslušného roka, do konca októbra (30. 10.)
 • za štvrtý štvrťrok príslušného roka, do konca januára nasledujúceho roka (31. 1.)

Náhrady odmien sa uhrádzajú bezhotovostným prevodom na účet LITA vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., číslo účtu v tvare IBAN: SK17 0200 0000 0000 0103 2012 pod variabilným symbolom 311047