Formuláre a dokumenty na stiahnutie


Autorský zákon

 

Pre divadlá

Formulár slúži používateľom (napr. profesionálnym divadlám, ochotníckym súborom, atď.) na nahlasovanie údajov týkajúcich sa diela, na ktoré chcú získať licenciu na použitie verejným vykonaním na scéne.

Tlačivo, prosím, posielajte na divadelne@lita.sk. Pre viac informácií nás môžete kontaktovať na adrese divadelne@lita.sk.

 

Tento formulár vyplní používateľ (napr. profesionálne divadlo, ochotnícky súbor, atď.) po získaní prísľubu na udelenie licencie, ktorý slúži ako podklad na vypracovanie licenčnej zmluvy.

Tlačivo, prosím, posielajte na divadelne@lita.sk. Pre viac informácií nás môžete kontaktovať na adrese divadelne@lita.sk
.

 

Tento vyplnený formulár zašle používateľ (nadobúdateľ licencie) po uvedení diela vždy k 15. dňu nasledujúceho mesiaca. Na základe toho LITA vystaví faktúru na úhradu licenčnej odmeny.

 

Tento vyplnený formulár zašle usporiadateľ (organizátor podujatia, na základe zmluvy s nadobúdateľom licencie – divadlom) po uvedení diela vždy k 15. dňu nasledujúceho mesiaca. Na základe toho LITA vystaví faktúru na úhradu licenčnej odmeny.

Tlačivá, prosím, posielajte na divadelne@lita.sk. Pre viac informácií nás môžete kontaktovať na adrese divadelne@lita.sk.

Licenčná zmluva zverejnená v súlade s ust. § 181 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

 

Pre verejné kultúrne podujatia

Zmluva slúži pre používateľov, ktorí usporiadavajú verejné kultúrne podujatia a chcú použiť diela autorov, napr. pri hudobno-tanečných vystúpeniach, tzv. „čítačkách“ a pod. Vyplnením potrebných údajov v tomto tlačive môžete urýchliť proces udeľovania licencie.

Tlačivo, prosím, posielajte na divadelne@lita.sk. Pre viac informácií nás môžete kontaktovať na adrese divadelne@lita.sk.

 

Pre používateľov literárnych a audiovizuálnych diel

Toto tlačivo slúži pre používateľov na nahlasovanie údajov týkajúcich sa rôznych spôsobov použitia literárnych alebo audiovizuálnych diel, na ktoré chcú získať licenciu.

Tlačivo, prosím, posielajte na adresu juskova@lita.sk. Pre viac informácií nás môžete kontaktovať na adrese juskova@lita.sk.

Licenčná zmluva zverejnená v súlade s ust. § 181 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

 

Použitie diel výtvarného umenia a fotografie

Túto žiadosť vypĺňa ten, kto chce použiť fotografické alebo výtvarné diela autorov zastupovaných LITA na internete.

Tlačivá, prosím, posielajte na vytvarne@lita.sk. Pre viac informácií nás môžete kontaktovať na adrese vytvarne@lita.sk.

Licenčná zmluva zverejnená v súlade s ust. § 181 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

 

Droit de suite

Tlačivo slúži na nahlásenie opätovného predaja originálu výtvarného diela a na výpočet odmeny pre autora (resp. dedičov autora). Vypĺňa ho dražobník, aukčná spoločnosť, organizátor predajných výstav, prevádzkovateľ výstavnej siene alebo iná osoba, ktorá podniká v obchode s umeleckými dielami.

Tlačivo vypĺňa obchodník s umeleckými dielami, ak v danom roku neuskutočnil žiaden opätovný predaj originálov diel výtvarného umenia.

Tlačivá, prosím, posielajte na dds@lita.sk.

Pre viac informácií nás môžete kontaktovať na adrese dds@lita.sk.

 

Pre dovozcov a výrobcov reprografických zariadení

Tlačivo slúži na nahlásenie informácií týkajúcich sa dovozu a výroby reprografických zariadení na území SR a výpočet výšky náhrad odmien autorov. 

 

Pre poskytovateľov rozmnožovacích služieb

Tlačivo slúži na nahlásenie celkových príjmov z poskytovania rozmnožovacích služieb (tlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie) a výpočet výšky náhrad odmien autorov.

Tlačivá, prosím, posielajte na reprografia@lita.sk. Pre viac informácií nás môžete kontaktovať na adrese reprografia@lita.sk.

 

Pre hotely, reštaurácie a iné prevádzkarne

Táto zmluva slúži používateľom, ktorí púšťajú vo svojich prevádzkach televízne alebo rozhlasové vysielanie. Vyplnenú zmluvu spolu s jej prílohou je potrebné poslať v dvoch vyhotoveniach na našu adresu.

 

V tomto tlačive používateľ uvedie podrobnosti o svojich prevádzkach a počtoch technických zariadení (televízorov, rádií, veľkoplošných obrazoviek a pod.) nachádzajúcich sa v týchto prevádzkach. Formulár automaticky, na základe zadaných údajov a aktuálneho sadzobníka LITA, vypočíta výšku licenčnej odmeny

 

Zoznamy autorov a sesterských spoločností