Galérie a múzeá pri svojej činnosti používajú množstvo rôznych chránených autorských diel – na použitie je potrebný súhlas nositeľov práv

 

Kontaktujte nás

Pre akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa autorských práv nás môžete priamo kontaktovať na e-mailovej adrese:  vytvarne@lita.sk


 
  1    

1

 

 

Na použitie diel verejným vystavením je zásadne potrebný predchádzajúci súhlas autora – licencia

Výnimku tvoria iba prípady, keď galéria alebo múzeum vystavujú diela, ktoré nadobudli do vlastníctva priamo od autora, pričom autor vedel, že vystavovanie je časťou obvyklých činností vystavovateľa.

 

 

 
  2    

2

 

 

Na zaradenie diel do iného diela a rozširovanie diel, ktoré sú súčasťou publikácií a rôznych materiálov musí mať galéria alebo múzeum licenčnú zmluvu

Z povinnosti získať súhlas autora a zaplatiť odmeny je vyňaté použitie diel výhradne v rozsahu nevyhnutnom na propagáciu výstavy, pred a počas dočasnej výstavy.

 
  3    

3

 

 

Vyhotovovanie a rozširovanie iných rozmnoženín diel

formou rôznych upomienkových predmetov, či možného použitia na reklamu (mimo propagácie výstavy) je možné len s predchádzajúcim súhlasom autora.

To isté platí aj pre digitálne reprodukcie (rozširovanie na internete, v PDF dokumentoch a pod.).

 

 
  4    

4

 

 

Ďalšie možné použitia

Galérie alebo múzeá môžu usporiadať verejné podujatia - vykonania diel, napr. recitácie, čítania diel, či poskytovať rozmnožovacie služby za odplatu  (viac informácií v sekcii S kým spolupracujeme/Copyshopy). Všetky použitia sú možné len so súhlasom autora alebo za predpokladu splnenia zákonných povinností.