2.jpg
 

Galérie a múzeá pri svojej činnosti pracujú s veľkým množstvom umeleckých diel, ktoré sú autorsky chránené. Prinášame Vám prehľad ich najčastejších použití.

 

Kontaktujte nás

Pre akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa autorských práv nás môžete priamo kontaktovať na e-mailovej adrese:  vytvarne@lita.sk


 
1    

1

 

 

Verejné vystavenie 

V zmysle ustanovení nášho autorského zákona môže subjekt, ktorého súčasťou obvyklých aktivít je verejné vystavovanie diel (teda najmä múzeum alebo galéria), použiť dielo verejným vystavením bez súhlasu autora, avšak len vtedy, ak k dielu (resp. jeho originálu alebo rozmnoženine) nadobudla vlastnícke právo, alebo ho má vypožičané od oprávneného vlastníka originálu tohto diela alebo jeho rozmnoženiny.

V ostatných prípadoch a v prípade subjektov, ktorých súčasťou bežných aktivít nie je verejné vystavovanie diel, je potrebné získať si na takýto spôsob použitia súhlas autora.

 
2    

2

 

 

Použitie v publikáciách a propagačných materiáloch

Je obvyklou praxou, že galérie a múzeá propagujú svoje výstavy a podujatia. Za týmto účelom zaraďujú do rôznych propagačných materiálov a prospektov umelecké diela a vyhotovujú ich rozmnoženiny.

Na takéto použitie pamätá aj autorský zákon, ktorý vo svojom ustanovení  § 57 pre tento spôsob použitia stanovuje výnimku, v zmysle ktorej  do autorských práv nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom alebo verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva umelecké dielo na účel propagácie výstavy diela alebo propagácie predaja tohto diela. Platí však zákonná podmienka, aby takéto použitie bolo v rozsahu nevyhnutnom na takúto propagáciu.

Pre doplnenie taktiež uvádzame, že všetky výnimky a obmedzenia majetkových práv autora sú podľa  § 34 autorského zákona dovolené len v osobitných prípadoch. Okrem toho nakladanie s umeleckým dielom nesmie byť v rozpore s bežným využitím diela a nesmie neodôvodnene zasahovať do právom chránených záujmov autora.

Znamená to, že na všetky ostatné použitia, na ktoré sa nevzťahuje táto výnimka, teda napríklad na zaradenie diel do iného diela a ich následné rozširovanie, musí mať galéria alebo múzeum uzatvorenú licenčnú zmluvu.

 
3    

3

 

 

Vyhotovovanie a rozširovanie iných rozmnoženín umeleckých diel

Výdobytky modernej doby a rozvoj informačných technológií umožnili aj galériám a múzeám rozšíriť ich repertoár o rôzne ďalšie činnosti – napríklad vyhotovovať reprodukcie umeleckých diel na odznakoch, magnetkách, vystrihovačkách a podobne. Keďže uvedené predmety sú zhotovované za iným účelom, ako je propagácia výstavy umeleckého diela a takéto nakladanie je „v rozpore s bežným využitím diela“ platí, že takéto použitie je možné len s predchádzajúcim súhlasom autora.

 
4    

4

 

 

Ostatné použitia 

Galérie a múzeá pracujú s umeleckými dielami aj inými spôsobmi, ako je ich vystavenie v priestoroch galérie. Môžu napríklad usporadúvať rôzne verejné podujatia – verejné vykonania diel v podobe rozmanitých recitácií, čítaní diel. Pre vyššie uvedené použitia rovnako platí, že sú možné len s predchádzajúcim súhlasom ich autora.