hotel-room-2619509_1920.jpg2.jpg
 

Hotely, reštaurácie a iné prevádzkarne, ktoré púšťajú rozhlasové či televízne vysielanie, majú povinnosť uzavrieť licenčnú zmluvu a uhradiť odmeny autorom, v tomto prípade prostredníctvom organizácie kolektívnej správy práv LITA

Kontaktujte nás

Odpovede na najčastejšie kladené otázky v súvislosti s týmto spôsobom použitia diel sme spracovali tu

Pre akékoľvek ďalšie informácie nás môžete priamo kontaktovať na
e-mailovej adrese: retransmisia@lita.sk.


 
1

1

 

Verejný prenos vysielania v prevádzkarni prostredníctvom technického zariadenia

Sledovanie alebo počúvanie vysielania a diel v ňom obsiahnutých v izbách alebo spoločných priestoroch ubytovacích zariadení, v reštauráciách a kaviarňach, obchodných domoch a v mnohých iných prevádzkarňach je spôsobom použitia, ktorým sa v súčasnosti tiež šíria diela. Nazývame ho verejný prenos.

Dotknutými používateľmi sú teda ubytovacie zariadenia najmä hotely, ubytovne, chaty, penzióny a pod. a iné prevádzkarne napr. reštaurácie, kaviarne, bary, obchodné domy a pod.

Na legálne použitie diel verejným prenosom je potrebné získať súhlas autorov. Za autorov literárnych, dramatických, audiovizuálnych diel a diel výtvarného umenia a fotografie udeľuje súhlas LITA a to licenčnou zmluvou. Bez nej používateľ diela takýmto spôsobom používať nesmie.

Ďalším subjektom, ktorý udeľuje licenciu je aj SOZA (za autorov hudby). Slovgram (za výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov) a OZIS (za výkonných umelcov) uplatňujú primeranú odmenu.

 
2

2

 

Stav do 31. 12. 2014: Spoločný výber LITA a OZIS

Do konca roka 2014 OZIS vyberal odmeny za ním zastupovaných nositeľov práv (t.j. výkonných umelcov) a udeľoval licenciu aj za autorov zastupovaných LITA, pričom platila jednotná sadzba odmien. SOZA a Slovgram vyberali pre svojich zastupovaných nositeľov práv každý zvlášť.

Stav od 1. 1. 2015: LITA vyberá samostatne

Od 1. 1. 2015 LITA udeľuje licenciu na použitie predmetov ochrany, vo vzťahu ku ktorým vykonáva kolektívnu správu práv a uplatňuje práva ich autorov samostatne. Rovnako aj SOZA, OZIS a Slovgram uplatňujú práva nimi zastupovaných nositeľov práv samostatne.

 
3

3

 

Ako získať licenciu

Získanie súhlasu na použitie diel je jednoduché. Používateľ vyplní formulár licenčnej zmluvy spolu s jej prílohou. V prílohe uvedie podrobnosti o svojich prevádzkach a počtoch technických zariadení (televízorov, rádií, veľkoplošných obrazoviek a pod.) nachádzajúcich sa v týchto prevádzkarňach. Formulár automaticky, na základe zadaných údajov a aktuálneho sadzobníka LITA, vypočíta výšku licenčnej odmeny. Zmluvu aj jej prílohu je potrebné vytlačiť, podpísať a odoslať v dvoch vyhotoveniach na adresu LITA:

LITA, autorská spoločnosť
Mozartova 9
811 02 Bratislava

Ak už s LITA máte uzatvorenú licenčnú zmluvu, vyplňte a zašlite nám:

Ak s LITA ešte nemáte uzatvorenú licenčnú zmluvu, vyplňte a zašlite nám:

 
4

4

 

Ako zaplatiť odmenu

Na základe údajov uvedených v licenčnej zmluve a jej prílohe vystaví LITA faktúru, ktorú používateľovi zašle spolu s jedným vyhotovením zmluvy podpísaným zo strany LITA.

Odmeny sa uhrádzajú bezhotovostným prevodom na účet LITA vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., číslo účtu v tvare IBAN: SK17 0200 0000 0000 0103 2012. Ako variabilný symbol sa uvedie číslo faktúry. 

 
5

5

 

Bez licencie je používanie neoprávnené

Používateľ, ktorý licenciu nezíska, sa dostáva do pozície neoprávneného používateľa. V takomto prípade musí rátať so všetkými z toho vyplývajúcimi následkami, občianskoprávnymi aj trestnoprávnymi. LITA má právo v mene nositeľov práv/autorov, za ktorých udeľuje súhlas žiadať od neoprávneného používateľa vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške licenčnej odmeny. Do úvahy treba brať taktiež úroky z omeškania a v prípade súdneho sporu i trovy súdneho konania.

LITA sa však snaží používateľom spôsob získania licencie na použitie diel ňou zastupovaných autorov čo najviac zjednodušiť a vyššie uvedeným, pre používateľa nepriaznivým situáciám, predísť.