Knižnice pri svojej činnosti používajú množstvo rôznych chránených autorských diel – na použitie je potrebný súhlas nositeľov práv

 

Kontaktujte nás

Pre akékoľvek ďalšie informácie nás môžete priamo kontaktovať na e-mailovej adrese: dokumentacne@lita.sk


 
    1    

 

1

 

 

Na použitie diel verejným vypožičaním je potrebný súhlas autorov

Knižnice zaradené do  knižničného systému SR získavajú súhlas na základe Rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy, ktorú LITA uzatvára so Slovenskou národnou knižnicou. LITA poskytuje súhlas za všetkých autorov, ktorých diela sa vypožičiavajú, i za nezastupovaných. Slovenská národná knižnica v súlade so zmluvou uhrádza licenčné odmeny za všetky knižnice jednou sumou.

Knižnice pôsobiace mimo knižničného systému si súhlas na verejné vypožičiavanie musia zabezpečiť uzatvorením rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy s LITA. 

 


       2    

 

 

2

 

 

Edičná činnosť knižníc

Na vydanie diela, zaradenie diel do iného diela a ich rozširovanie musí mať knižnica súhlas autora - licenciu. Za zastupovaných autorov udeľuje súhlas LITA licenčnou zmluvou.

 
3    

3

 

 

Ak knižnica poskytuje rozmnožovacie služby za odplatu 

Podľa zákonnej výnimky môže knižnica vyhotoviť rozmnoženinu diela z vlastných fondov, ak účelom vyhotovenia je uspokojenie požiadavky fyzickej osoby, ktorá ju použije na vzdelávacie alebo vedecko výskumné účely výhradne v priestoroch knižnice. V tomto prípade nie je potrebný súhlas autora, ani uhradenie odmeny.

Pri poskytovaní rozmnožovacích služieb nad rámec zákonnej výnimky je knižnica povinná plniť zákonné povinnosti a zaplatiť autorovi prostredníctvom LITA náhrady odmien (viac informácií v sekcii S kým spolupracujeme/Copyshopy). 

 
4    

4

 

 

Iné použitia

Knižnice usporadúvajú verejné podujatia – vykonanie diel, napr. recitácie, čítania diel, môžu použiť diela verejným vystavením, vyhotovovaním digitálnych rozmnoženín a ich rozširovaním na internete, v PDF dokumentoch a pod. Takéto použitia sú možné len s predchádzajúcim súhlasom autora, ktorý za zastupovaných autorov udeľuje LITA licenčnou zmluvou.