Kontakt


Adresa

LITA, autorská spoločnosť
Mozartova 9
811 02 Bratislava

 
 
 

Pre viac informácií o autorskom práve alebo zastupovaní LITA nás môžete kontaktovať priamo alebo zaslaním formulára s vašou otázkou.

 

Pre viac informácií o nahlasovaní osobných údajov a diel môžete kontaktovať priamo Dokumentačné oddelenie na emailovej adrese dokumentacne@lita.sk.

 

Kontaktovaním LITA, autorskej spoločnosti, so sídlom Mozartova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 00 420 166 nám dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, adresa elektronickej pošty alebo číslo telefónu. Vaše osobné údaje budú použité len pre účely vybavenia Vášho dotazu a zaslania odpovede k Vami položenej otázke v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"). Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracovaním je dobrovoľné. Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva vyplývajúce z tohto zákona. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať inak zanikne po uplynutí 12 mesiacov po vybavení Vášho dotazu. Osobné údaje budú poskytnuté alebo sprístupnené tretím stranám a príjemcom iba na základe osobitných predpisov ako napr. orgány činné v trestnom konaní a na účely IT servisu. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov (na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa žiadať o opravu nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28), a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 uvedeného zákona. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.