10 praktických tipov pre uzatváranie licenčných zmlúv

International Authors Forum nedávno zverejnilo 10 princípov uzatvárania licenčných zmlúv za podmienok, ktoré sú voči autorom férové. Nechali sme sa nimi inšpirovať a prinášame Vám odporúčania, ako by férová zmluva mala resp. nemala vyzerať a na čo si pri jej podpise treba dať pozor. 
Pôvodnú verziu "ten principles" nájdete tu.


1

 


Trvanie zmluvy by nemalo byť neobmedzené

 

Zmluvu uzatvárajte na dobu určitú a jasne si stanovte podmienky jej ukončenia. Obzvlášť dôležité pre eBook-y.

 

Nezadefinované časové obdobie a automatické predlžovanie zmluvy predstavujú riziko.

 

2

 


Autori majú profitovať z úspechu svojich diel

 

Trvajte na vyplatení zúčtovateľnej zálohy v plnej výške ešte pred vydaním diela a následne tantiém v pravidelných intervaloch.

 

Vykupovacie zmluvy alebo zmluvy s jednorázovou licenčnou odmenou nezohľadňujú potenciálne príjmy z použitia diela v budúcnosti. 

 

3

 


Práva autorov treba rešpektovať

 

Dbajte na presné vymedzenie spôsobov použitia diela a na označenie svojho diela menom.

 

Neudeľujte licenciu v širšom rozsahu než je v danom prípade nevyhnutné.

 

4

 


Pokiaľ sa licencia nevyužije, stráca platnosť

 

V prípade, že nadobúdateľ vami udelenú licenciu nevyužíva, máte právo od zmluvy odstúpiť.  (pozn.: slovenským autorom toto právo garantuje Autorský zákon a nemožno sa ho vzdať)

 

Nadobúdateľ licencie nesmie bezdôvodne zadržiavať práva k vašim dielam.

 

5

 


Diela autorov je treba šíriť medzi ľudí

 

Vydavateľ/producent by mal vaše dielo šíriť tak, aby bolo čo najdostupnejšie a priznať vám odmenu za všetky spôsoby jeho použitia. Pri šírení na internete je dôležité zachovať metadáta, ktoré nesú okrem iného aj informácie o prepojení autora na konkrétne dielo.

 

Nedostatočné označenie diela prostredníctvom metadát znižuje možnosť identifikovať autora a obmedzuje jeho legálnu šíriteľnosť.

 

6

 


Zakotvenie jasných pravidiel vyúčtovania 

 

Vyžadujte pravidelné, detailné a zrozumiteľné vyúčtovanie autorských odmien a možnosť kontroly účtovných záznamov.

 

Neexistujúce a netransparentné vykazovanie môže narušiť režim vyplácania autorských odmien

 

7

 


Zachovanie nedotknuteľnosti diela,
autorská korektúra

 

Osobnostné práva vám zo zákona umožňujú rozhodovať o každej zmene alebo zásahu do diela (preklad, adaptácia, spracovanie, zaradenie do antológie, atď).

 

Vyhnite sa obmedzeniu vašich osobnostných práv uzatvorením nevýhodnej zmluvy.

 

8

 


(Ne)viazanosť

 

Pozor na tzv. konkurenčné doložky, ovplyvňujú to, akým spôsobom môžete s dielom v budúcnosti nakladať. Vo výnimočných prípadoch, pokiaľ sú pre používateľa nevyhnutné (napr. ochrana jeho investície), úzko a jasne ich špecifikujte. 

 

Ustanovenia týkajúce sa zákazu konkurencie zaväzujú autora jednému používateľovi. 

 

9

 


Clara pacta, boni amici

 

Dobré zmluvy robia dobrých priateľov, preto si jasne zadefinujte zmluvné podmienky a problematické pojmy. 

 

Práva a povinnosti zmluvných strán nesmú byť neurčité a nevyvážené.

 

10

 


Minimalizovanie rizika

 

Pamätajte aj na ustanovenia o odškodnení (napr. vo forme zmluvnej pokuty). V zahraničí je bežné, že vydavatelia zahrnú autorov do poistenia zodpovednosti. 

 

Neberte na seba zodpovednosť za záležitosti, ktoré sú v rukách používateľa a neviete ich ovplyvniť.