Biela kniha o autorských právach a odmeňovaní audiovizuálnych tvorcov v Európe

SAA – Spoločnosť audiovizuálnych autorov (Society of Audiovisual Authors), ktorej členom je aj LITA, zverejnila Bielu knihu o autorských právach a odmeňovaní audiovizuálnych tvorcov v Európe. Kniha poukazuje na explóziu rôznych foriem použití audiovizuálnych diel v digitálnom prostredí. V súčasnosti, kedy je autorské právo predmetom skúmania ako Európskej komisie, tak i Parlamentu, chce filmárska obec upriamiť pozornosť politikov na potreby a očakávania autorov v meniacom sa audiovizuálnom prostredí.

Drvivá väčšina autorov je v slobodnom povolaní. Príjmy audiovizuálnych tvorcov môžu pochádzať z dvoch zdrojov:

  • jednorázovej odmeny za vytvorenie audiovizuálneho diela (napísanie scenára a/alebo réžie)
  •  príjmu z využitia audiovizuálnych diel založeného na právach k ich duševnému vlastníctvu

Povaha ich práce a prax audiovizuálneho priemyslu sú postavené na tom, že väčšina z toho, čo robia, nie je zaplatená, najmä v štádiu vývoja. Audiovizuálni tvorcovia, sa preto spoliehajú, že príjmy za dokončené a používané diela im vynahradia aj nezaplatený čas strávený vývojom ďalšieho diela. Každý príjem z použitia hotových diel umožňuje autorom živobytie počas vývoja ďalšieho projektu.

Dnes je pomerne ťažké stanoviť zárobky scenáristov a režisérov. V roku 2013 FSE – Federácia scenáristov v Európe zverejnila výsledky výskumu svojich členov, z ktorých vyplýva, že ročný priemerný príjem scenáristu bol v roku 2012 po zdanení 22.000,- EUR. Štúdia roku 2014 ALCS v UK preukázala, že iba 11,5% zúčastnených profesionálnych autorov získava ich príjmy z písania. Priemerný ročný príjem bol iba 13.851,- EUR ročne.

Od roku 1991, Európska únia prijala 11 Smerníc zosúlaďujúcich rôzne aspekty autorských práv a práv s nimi súvisiacich, aby nastolila legislatívu EU. Napriek európskej harmonizácii, v podmienkach práv audiovizuálnych autorov pretrvávajú značné odlišnosti, predovšetkým pokiaľ ide o odmeňovanie. V mnohých európskych krajinách audiovizuálni autori prevádzajú majetkové práva na producenta, prípadne ich producent udelením súhlasu na sfilmovanie diela vykonáva priamo na základe zákona. Pravidlom sa stáva uzatváranie tzv. vykupovacích zmlúv, kedy autor v jednej paušálnej sume dostane odmenu za vytvorenie scenára/réžie,  aj odmenu za akékoľvek ďalšie používanie diela, a to bez ohľadu na skutočnosť, že audiovizuálne dielo je použité mnohými spôsobmi použitia a na jeho zhodnocovaní profitujú všetci, okrem autora. Táto situácia odráža slabosť individuálnych autorov a dominantné postavenie mocných producentov a vysielateľov v individuálnych zmluvných rokovaniach.

 V januári 2014 štúdia Európskeho parlamentu potvrdila, že zmluvné praktiky vo väčšine európskych krajín zbavujú audiovizuálnych autorov účinného výkonu ich práv a zabraňujú im dostávať spravodlivú odmenu za použitie ich diel. Štúdia ukázala množstvo nekalých zmluvných praktík využívaných producentami alebo vysielateľmi, predovšetkým „zrieknutie sa“ odmien, bezodplatné udeľovanie licencií, prevod všetkých práv za neadekvátnu paušálnu sumu a pod.

V rámci viacerých podujatí SAA odzneli zo strany participujúcich autorov a  odborníkov zaujímavé myšlienky a názory, z ktorých vyberáme:

ROGER MICHELL, (známy britský režisér filmov ako Notting Hill, Enduring Love či Venus):

„Dokonca aj v prípade filmu, akým je Notting Hill som bol zmluvou vylúčený z podielu  na masívnom finančnom úspechu filmu.  Nevidel som ani jediný cent z predaja videí alebo DVD. Toto je kreatívne účtovníctvo na najvyššej úrovni!“

„... konečný distribútor diela, či už ide o televízne spoločnosti, internetové stránky poskytujúce VOD alebo iné, musí byť zo zákona zodpovedný za vyplatenie autorov.”

JANINE LORENTE, (predsedkyňa Výboru režisérov SAA a zástupkyňa generálneho riaditeľa SACD):

“Medzi tým, čo sa nachádza v zákone a tým, čo sa nakoniec objaví v zmluve je rozdiel a práve to je problém. Áno, organizácie kolektívnej správy práv môžu byť nápomocné, no pokiaľ táto problematika nie je ukotvená v zákone, je to veľmi zložité: OKS prichádzajú na scénu vždy až po tom, čo už bola škoda napáchaná, po tom čo autor svoje výhradné právo previedol.” (...) „Nestačí len pretvoriť samotný (autorský) zákon, treba i zabezpečiť aby bol uplatňovaný.”

ROBERT ALBERDINGK THIJM (dánsky scenárista):

“Je neuveriteľné, že tu o tejto problematike dnes vôbec diskutujeme – že diskutujeme o nevyhnutnosti toho aby autori dostávali náhrady odmien za použitie ich diel.” (…)

“Dúfam, že ľudia si užívajú každý jeden film, ktorý si pozrú na Netflix alebo hocijakej inej platforme, práve preto tie filmy robíme, chceme na vás zapôsobiť, chceme aby ste si čas strávený pri filme vychutnali, buďte si však istí, že žiadny autor za to svoj podiel nedostane. Myslím si, že Európska komisia to môže zmeniť.“

JOCHEN GREVE (nemecký scenárista):

"Čo sa týka politického publika v Európe, je skvelé a dôležité aby existovali organizácie ako napríklad práve SAA, ktoré propagujú naše návrhy. Život autora je často ako prechádzka džungľou, všade číha množstvo divokých šeliem, ktoré chcú to najlepšie z autora – jeho fantáziu. Aby autor v tejto džungli prežil potrebuje zbrane vo forme práv."

SÉVERINE DUSOLLIER (profesorka v oblasti práva duševného vlastníctva, Inštitút Sciences Po v Paríži):

“Zo štúdií vyplýva, že situácia v európskych krajinách týkajúca sa autorských práv nie je dobrá. Podľa mnohých národných autorských zákonov autori nedostávajú spravodlivý podiel za použitie ich diel.”

Pripájame ilustračné video: