Obchodne nedostupné diela

Dňa 9. októbra sa v rámci festivalu Dni slovenskej literatúry uskutočnila diskusia na tému slobodného prístupu verejnosti k umeleckým dielam a autorských práv.

Za účasti Lenky Topľanskej – MK SR, Magdalény Debnárovej - LITA, Jána Kováčika - SNK, Richarda Bednárika - NOC a autorov Dušana Dušeka a Moniky Kompaníkovej sme chceli predstaviť nové možnosti, ktoré pre použitie diel otvára digitálne prostredie.

V rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti sa digitalizujú takmer všetky knižničné, muzeálne a galerijné zbierky a zdigitalizované diela sa ako súčasť kultúrneho dedičstva budú postupne sprístupňovať širokej verejnosti.

Nový autorský zákon, ktorý bude účinný od nového roka, je nastavený čo najviac technicky neutrálne, aby sa prispôsobil novým spôsobom použití a vytvára predpoklady pre uľahčenie procesu masového sprístupňovania diel verejnosti.

K modelu knižničného vypožičiavania, ktorý veľmi dobre funguje aj v analógovom prostredí pribudnú v budúcnosti podobné modely, ktoré v masovej miere sprístupnia zdigitalizované diela konečnému spotrebiteľovi. Aby sa celý proces mohol udiať legálne, LITA v tomto procese vystupuje v pozícii zabezpečovateľa autorských práv.

Rozšírená hromadná licencia

Prostredníctvom inštitútu rozšírenej hromadnej licencie, ktorý sa na Slovensku uplatňuje po prvýkrát, môže LITA udeliť licenciu aj za autorov, ktorí s ňou nemajú uzavretú zmluvu o zastupovaní, pričom aj nositeľ práv bez zmluvného zastúpenia má právo na odmenu za použitie svojho diela. Pre používateľa má LITA ako kolektívny správca postavenie jediného subjektu, s ktorým vstupuje do zmluvného vzťahu a ktorý udelí súhlas za všetkých autorov.

Nezastupovaný autor má právo účinky hromadnej licenčnej zmluvy kedykoľvek vylúčiť a uplatniť si právo individuálne.

 
 

Čo je obchodne nedostupné dielo

Obchodne nedostupným dielom je dielo chránené autorským zákonom, ktoré nie je možné kúpiť v obchodnej a distribučnej sieti. Dielo, ktoré sa dá kúpiť už len z druhej ruky (napr. v antikvariátoch), je obchodne nedostupným.

Podľa zákona musí byť dielo vydané a vyjadrené v písomnej forme: napr. kniha, časopis a noviny. Sú to diela literárne, ale aj fotografické a výtvarné diela, ktoré sú súčasťou kníh, časopisov a novín (napr. ilustrácie).

Obchodne nedostupné dielo musí byť súčasne v zbierkach knižníc, archívov, múzeí alebo galérií a musí byť zapísané v zozname obchodne nedostupných diel, ktoré vedie Slovenská národná knižnica v Martine.

Zoznam obchodne nedostupných diel

Návrh na zaradenie diela, spĺňajúceho vyššie uvedené kritériá podľa autorského zákona, do zoznamu môže podať ktokoľvek písomnou formou a zaslať buď na adresu Slovenskej národnej knižnice alebo na emailovú adresu administrátora zoznamu - zond@snk.sk

Okrem základných bibliografických údajov je v zozname návrhov ku každému dielu priradený aj príslušný status (navrhnuté na zaradenie, obchodne nedostupné, vyradené) a dátum zmeny statusu diela v zozname.

Dielo sa zaradí do zoznamu nedostupných diel až po uplynutí trojmesačnej lehoty, počas ktorej má autor právo vyradiť svoje dielo alebo celú tvorbu z návrhu na zaradenie.

Aj po zaradení diela do zoznamu obchodne nedostupných diel môže autor kedykoľvek a bez udania dôvodu svoje dielo alebo diela zo zoznamu vyradiť.

Žiadať o opätovné zaradenie diela do zoznamu po jeho vyradení je oprávnený len autor.

Diela zaradené do zoznamu je možné príslušným spôsobom použiť na základe zmluvy uzatvorenej s organizáciou kolektívnej správy práv, ktorá udelí licenciu na jeho použitie za všetkých autorov a ich diela zaradených do zoznamu.

Zoznam obchodne nedostupných diel, ako aj formuláre na zaradenie a vyradenie diel do/zo zoznamu nájdete tu