Divadelné dielo ako autorské dielo

Nový autorský zákon (zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon), ktorý sa stal účinným 1. 1. 2016 priniesol viacero zmien. Jednou z nich je definícia „divadelného diela“ ako diela autorského -  ustanovenie § 3 ods. 3 AZ:

Divadelným dielom je najmä inscenované dramatické dielo s hudbou alebo bez hudby, pantomíma a inscenovaná tanečná choreografia alebo iná choreografia; jeho autorom je najmä jeho režisér, ktorý toto dielo vytvoril tvorivou duševnou činnosťou.

Autorský zákon výslovne pomenúva režiséra ako autora divadelného diela, ktoré je jedinečným výsledkom jeho vlastnej tvorivej duševnej činnosti.

Autorovi divadelného diela - režisérovi patria všetky výhradné osobnostné a majetkové práva, medzi ktoré okrem práva udeľovať súhlas na použitie diela akýmkoľvek spôsobom, patrí aj právo udeliť súhlas na spojenie diela s iným dielom, či právo na spracovanie diela.

Explicitné vyjadrenie autorstva režisérov v praxi prináša zmenu v tom, že divadelní režiséri, alebo LITA v ich mene, uzatvárajú s divadlom licenčnú zmluvu nie ako výkonní umelci, ale ako autori.

Podstatnou náležitosťou licenčnej zmluvy je licenčná odmena, ktorú je možné dohodnúť rôznymi spôsobmi. Pri použití autorských diel divadlami sú obvyklým spôsobom určenia licenčnej odmeny tantiémy (percentá z hrubej tržby z každého predstavenia). Tento spôsob je typickým pre odmeňovanie autorov diel použitých v divadelnom diele (autor dramatického diela, prekladateľ, autor scénickej hudby a pod.). Dojednanie licenčnej odmeny formou tantiém pre režisérov bolo doposiaľ zriedkavým javom. Aktuálna právna úprava by mala doterajšiu prax zmeniť.   


Zaujímalo nás, čo si o novej legislatívnej úprave a posilnení postavenia režiséra myslia tí, ktorých sa zmeny dotýkajú, preto sme na túto tému položili 4 rovnaké otázky aktívnym slovenským divadelným režisérom. Ich odpovede budeme sprostredkovať postupne.

Jakub Nvota, foto: © Peter Procházka

Odpovedá: Jakub Nvota, spoluzakladateľ Túlavého divadla, ktorý režijne pripravil mnohé inscenácie pre divadlá na Slovensku i v Čechách (napríklad Štúdio L+S, DJGT Zvolen, Mestské divadlo Žilina, Městské divadlo Zlín, Slezské divadlo Opava).


1. Viete o tom, že Nový autorský zákon zavádza definíciu pojmu "divadelné dielo" a v rámci nej upravuje postavenie divadelného režiséra?

Áno, viem o tom. 

2. Čo sa podľa Vás zmení touto novou legislatívnou úpravou a explicitným priznaním autorstva divadelným režisérom?

Je to zásadná zmena. Prax doteraz bola poväčšine taká, že režisér premiérou odovzdával dielo divadlu. To mohlo s predstavením manipulovať, napr. urobiť aj preobsadenie nejakej postavy bez vedomia režiséra a samozrejme - nikdy sme nemali žiadne tantiémy, pretože réžia vo väčšine divadiel nebola rešpektovaná ako autorský výkon. 

3. Dostávali ste niekedy tantiémy za divadelnú réžiu (percentuálny podiel z hrubých tržieb za každé predstavenie)?

Nie nikdy. Iba ako autor, alebo úpravca textu. Tantiémy režisérom sa dávali iba ako kompenzácia ich honoráru, ak už to inak nešlo, ale nie a priori, podľa zákona. 

4. Dá sa vopred odhadnúť, kedy sa režisérom viac oplatí zobrať vyšší honorár za vytvorenie diela, v ktorom je zahrnuté zároveň jeho ďalšie verejné vykonávanie a kedy, naopak, dostávať pravidelné tantiémy?

Samozrejme dá. Záleží od divadla, jeho prevádzkovej praxe a odhadu, ako sa asi titul bude nasadzovať.