Festival Dni slovenskej literatúry

Dňa 1. októbra sa uskutočnila tlačová beseda o festivale Dni slovenskej literatúry, na ktorej sa predstavili najzaujímavejšie body programu, ako aj hlavní účastníci podujatia.

Októbrové Dni slovenskej literatúry sú vyvrcholením dlhodobého projektu, zastrešujú množstvo aktivít, združení, podujatí a iniciatív, ktoré počas celého roka ovplyvňujú literárny život na Slovensku. Festival vníma literatúru v širšom kontexte aj s jej presahmi do iných umeleckých disciplín, ako sú výtvarné umenie, hudba, divadlo a ďalšie.

Dlhodobá spolupráca medzi Literárnym informačným centrom a LITA vyústili vo vzájomné partnerstvo pri organizovaní festivalu. Stali sme sa hlavným partnerom projektu a v rámci programu pripravujeme diskusiu o autorských právach, ktoré s literatúrou a tvorbou úzko súvisia.

Čo sledujeme touto diskusiou?

Poslaním LITA je v prvom rade dôsledne chrániť a presadzovať záujmy autora. Záujmom každého tvorcu je, aby sa jeho dielo dostalo k čitateľovi alebo divákovi a aby za svoju prácu a ďalšie využitie svojho diela bol spravodlivo odmeňovaný. Len tak si môže vytvoriť materiálne podmienky pre svoju existenciu a svoju ďalšiu tvorbu.

Digitálne prostredie vytvorilo nevídané možnosti pre ďalšie použitie diel, ktoré v mnohých prípadoch neboli pre toto prostredie primárne (kniha - primárne použitie vydaním). Literárne dielo je možné použiť množstvom spôsobov v obrovskom rozsahu. Autor (často ani vydavateľ) už v súčasnosti nie je schopný sledovať ďalšie a ďalšie použitia svojho diela, ktoré v mnohých prípadoch obchodne zhodnocujú mnohé portály a používatelia, veľmi často nelegálne.

Zo strany verejnosti (a bohužiaľ aj niektorých používateľov) sa často stretávame s presvedčením, že ak dielo už je niekde zverejnené, môže ho ktokoľvek a akokoľvek používať. Ďalším veľmi častým názorom je tvrdenie: „autor dostal za svoju prácu zaplatené pri vytvorení diela tak prečo chce ďalšie odmeny“. Takéto zmýšľanie je nepochopením sféry duševného vlastníctva a svedčí o veľmi nízkom právnom vedomí v tejto oblasti.

Stretávame sa aj s dobrou vôľou mnohých osôb používať diela legálne, ktoré však tvrdia, že získať pre nich súhlas je veľmi nákladné a obtiažne (autor „pýta veľa“, nie je možné sa ho dopátrať, používateľ nezíska licenciu na jednom mieste a pod.). Niektoré z ich tvrdení, najmä znížená možnosť prístupu k dielam, sú v mnohých prípadoch oprávnené.

Vidíme tu istý rozpor medzi záujmom verejnosti a záujmami autorov. Radi by sme aj touto diskusiou prispeli k väčšiemu pochopeniu protichodných záujmov a ukázali, že legálny prístup k dielam je nielen možný, ale vôbec nemusí ísť o proces zložitý, práve naopak. Nový Autorský zákon vytvára predpoklady na uľahčenie tohto procesu pre verejnosť a používateľov so súčasným uspokojením oprávnených záujmov tvorcov.

Diskusia si nekladie za cieľ vyriešiť problémy. Skôr máme záujem o nich hovoriť, vzájomne sa počúvať, snažiť sa pochopiť rôzne postoje, informovať o autorských právach a možnostiach použitia.  Pre nás bude jedným z východísk pre ďalšiu prácu, okrem iného aj v napĺňaní našej permanentnej snahy o zvýšenie právneho vedomia v oblasti autorského práva.Program ďalších podujatí festivalu nájdete na:

2015.dnislovenskejliteratury.sk

dnislovenskejliteratury.sk