Festival Dni slovenskej literatúry

Dňa 1. októbra sa uskutočnila tlačová beseda o festivale Dni slovenskej literatúry, na ktorej sa predstavili najzaujímavejšie body programu, ako aj hlavní účastníci podujatia.

Októbrové Dni slovenskej literatúry sú vyvrcholením dlhodobého projektu, zastrešujú množstvo aktivít, združení, podujatí a iniciatív, ktoré počas celého roka ovplyvňujú literárny život na Slovensku. Festival vníma literatúru v širšom kontexte aj s jej presahmi do iných umeleckých disciplín, ako sú výtvarné umenie, hudba, divadlo a ďalšie.

Dlhodobá spolupráca medzi Literárnym informačným centrom a LITA vyústili vo vzájomné partnerstvo pri organizovaní festivalu. Stali sme sa hlavným partnerom projektu a v rámci programu pripravujeme diskusiu o autorských právach, ktoré s literatúrou a tvorbou úzko súvisia.


zľava: Fero Malík, OZ literarnyklub.sk, Marek Vadas, LIC, Miroslava Vallová, LIC, Magdaléna Debnárová, LITA, Eva Reiselová, rádio Devín, Ľuba Maceková, SNG, Imre Molnár, Maďarský inštitút

Čo sledujeme touto diskusiou?

Poslaním LITA je v prvom rade dôsledne chrániť a presadzovať záujmy autora. Záujmom každého tvorcu je, aby sa jeho dielo dostalo k čitateľovi alebo divákovi a aby za svoju prácu a ďalšie využitie svojho diela bol spravodlivo odmeňovaný. Len tak si môže vytvoriť materiálne podmienky pre svoju existenciu a svoju ďalšiu tvorbu.

Digitálne prostredie vytvorilo nevídané možnosti pre ďalšie použitie diel, ktoré v mnohých prípadoch neboli pre toto prostredie primárne (kniha - primárne použitie vydaním). Literárne dielo je možné použiť množstvom spôsobov v obrovskom rozsahu. Autor (často ani vydavateľ) už v súčasnosti nie je schopný sledovať ďalšie a ďalšie použitia svojho diela, ktoré v mnohých prípadoch obchodne zhodnocujú mnohé portály a používatelia, veľmi často nelegálne.

Zo strany verejnosti (a bohužiaľ aj niektorých používateľov) sa často stretávame s presvedčením, že ak dielo už je niekde zverejnené, môže ho ktokoľvek a akokoľvek používať. Ďalším veľmi častým názorom je tvrdenie: „autor dostal za svoju prácu zaplatené pri vytvorení diela tak prečo chce ďalšie odmeny“. Takéto zmýšľanie je nepochopením sféry duševného vlastníctva a svedčí o veľmi nízkom právnom vedomí v tejto oblasti.

Stretávame sa aj s dobrou vôľou mnohých osôb používať diela legálne, ktoré však tvrdia, že získať pre nich súhlas je veľmi nákladné a obtiažne (autor „pýta veľa“, nie je možné sa ho dopátrať, používateľ nezíska licenciu na jednom mieste a pod.). Niektoré z ich tvrdení, najmä znížená možnosť prístupu k dielam, sú v mnohých prípadoch oprávnené.

Vidíme tu istý rozpor medzi záujmom verejnosti a záujmami autorov. Radi by sme aj touto diskusiou prispeli k väčšiemu pochopeniu protichodných záujmov a ukázali, že legálny prístup k dielam je nielen možný, ale vôbec nemusí ísť o proces zložitý, práve naopak. Nový Autorský zákon vytvára predpoklady na uľahčenie tohto procesu pre verejnosť a používateľov so súčasným uspokojením oprávnených záujmov tvorcov.

Diskusia si nekladie za cieľ vyriešiť problémy. Skôr máme záujem o nich hovoriť, vzájomne sa počúvať, snažiť sa pochopiť rôzne postoje, informovať o autorských právach a možnostiach použitia.  Pre nás bude jedným z východísk pre ďalšiu prácu, okrem iného aj v napĺňaní našej permanentnej snahy o zvýšenie právneho vedomia v oblasti autorského práva.Program ďalších podujatí festivalu nájdete na:

2015.dnislovenskejliteratury.sk

dnislovenskejliteratury.sk