Konferencia IFRRO – LITA

Dňa 1. októbra 2014 sa konala v Bratislave medzinárodná konferencia na tému „Práva k textovým a obrazovým dielam: Aká je ich budúcnosť?“

Konferenciu organizovala LITA v spolupráci s Medzinárodnou federáciou organizácií reprografických práv IFRRO. Okrem hostí a speakrov z Nemecka, Belgicka, Írska, Nórska, Českej republiky, Poľska, Lotyšska, Srbska a Grécka prijali pozvanie zástupcovia Ministerstva kultúry SR, autorov, knižníc, múzeí, archívov a vydavateľov.


Hlavné témy konferencie:

Reprografické rozmnožovanie

Panelovej diskusie sa zúčastnili zástupcovia IFRRO, reprografických spoločností z Nemecka a Nórska, zástupca IT priemyslu a autorov. Speakri hovorili o rôznych modeloch spravovania reprografických práv – systém poplatkov, licencovanie. Zástupca AT Computers p. Marek Timura prezentoval pohľad osôb povinných platiť náhrady odmien a p. Oľga Ruppeldtová (SSPUL) názor autorov na túto oblasť použitia diel.

 

Digitalizácia literárnych a výtvarných diel, osirelé diela, obchodne nedostupné diela

Systém práva na verejné vypožičiavanie a novelu autorského zákona (osirelé diela, obchodne nedostupné diela) predstavil JUDr. Škreko, generálny riaditeľ Sekcie médií, audiovízie a autorského práva MK SR. Skúsenosti knižníc pri uplatňovaní práva verejnej výpožičky ako aj pripravovaný model použitia obchodne nedostupných diel prezentoval zástupca Slovenskej národnej knižnice p. Ján Kováčik. Autorov v panelovej diskusii zastupovala p. Dáša Zvončeková.

Digitalizovanie knižničných zbierok a archívov, ako spôsob uchovania zbierok nadobúda veľký význam možnosťou ich sprístupnenia širokej verejnosti. Podľa informácií Slovenskej národnej knižnice je z celkového objemu zdigitalizovaných diel odhadom až 90% diel obchodne nedostupných. Záujmom všetkých zainteresovaných strán (knižníc, autorov, ale aj MK SR, ktoré pripravilo podmienky rozširovania prijatím flexibilnej a modernej novely autorského zákona) je umožniť verejnosti dostupnosť zbierok v širokom rozsahu jednoduchým a efektívnym spôsobom – na sieťach. I keď diskutujúci poukázali na niektoré možné problémy spojené s aplikáciou novely zákona, skutočnosťou zostáva, že Slovenská republika svojou legislatívou a jej skorým uvedením do praxe bude jednou z mála štátov v Európe (využívanie obchodne nedostupných diel je zatiaľ upravené len vo Francúzsku a Nemecku), ktoré naplnia základný cieľ digitalizácie – legálne sprístupniť kultúrne dedičstvo verejnosti.

 

Budúcnosť použitia literárnych a výtvarných diel v digitálnom prostredí

Digitálny svet otvoril obrovské možnosti na použitie diel, v mnohých prípadoch však chýba legislatíva. Súčasný zákon nie je terminologicky kompatibilný s digitálnym svetom, čo je prekážkou rýchlo sa rozvíjajúcim spôsobom použitia v tomto prostredí. Nie sú upravené diela, ktoré vznikajú v elektronickej podobe (e-knihy, diela zverejnené na internete a pod.), nevyhovujú definície pre niektoré spôsoby použitia (e-vypožičiavanie, video on demand a pod.). Pripravovaný autorský zákon by sa mal s týmito problémami vysporiadať a pre jednoduchý a legálny prístup k dielam využiť možnosti, ktoré poskytujú otvorené licencie, zákonné výnimky, či rozšírené hromadné licencie s dôsledným uplatnením práva autora na spravodlivú odmenu za použitie diel.

Konferencia znamenala efektívne využitú príležitosť pre stretnutie zainteresovaných strán – autorov a ich zástupcov, knižníc, archívov, vydavateľov a iných používateľov. Speakri a diskutujúci predstavili rôzne modeli riešenia autorskoprávnych vzťahov a vymenili si názory na aktuálne otázky použitia literárnych a výtvarných diel v digitálnej ére. I keď každý z nich prezentoval svoj pohľad na problémy, s ktorými sa v praxi stretáva, prítomní sa zhodli na spoločnom záujme – legálne sprístupniť diela širokej verejnosti všetkými spôsobmi, ktoré umožňuje digitálny vek tak, aby boli naplnené oprávnené požiadavky zainteresovaných strán.

Pre splnenie tohto cieľa je potrebná kvalitná legislatíva, ktorá nebude klásť prekážky čo najširšiemu použitiu diel a zabezpečí autorom nezrieknuteľné právo na spravodlivú odmenu.  

Jednotlivým spôsobom použitia a modelom spravovania práv sa venujeme tu:

 


Foto © Judita Csáderová
Foto © Timea Virágová