Kongres Medzinárodnej literárnej a umeleckej asociácie

Medzinárodná literárna a umelecká asociácia (ALAI), založená Victorom Hugom v roku 1878, ktorá združuje expertov na autorské právo, zorganizovala svoj každoročný medzinárodný kongres  18. - 19. júna 2015 v Bonne. Témou bola "odmena za použitia diel: výhradnosť (exkluzivita) a iné prístupy". ALAI má vo zvyku "dávať na autorov pozor" povedal Victor Nahban, prezident ALAI počas svojho úvodného prejavu a dva nasledujúce dni sa diskutovalo o všetkých možných mechanizmoch na zabezpečenie odmeny nositeľom práv v digitálnom svete.

Nájsť prijateľné riešenie pre autorov je jedna z otázok, na ktorej Európska komisia v súčasnosti pracuje v kontexte pripravovaného návrhu reformy autorského práva v EÚ. Odmeňovanie autorov a výkonných umelcov je na programe Komisie a Európskeho parlamentu, ale doteraz neboli prijaté žiadne politické rozhodnutia, povedala Maria Martin-Prat, riaditeľka Útvaru autorského práva Európskej Komisie. Ďalšie prekážky, ktoré majú byť podľa nej riešené sú nevýhodné zmluvné postavenie autorov, pričom zdôraznila neochotu členských štátov k zásahu EÚ a nespravodlivý prenos hodnôt on-line v prospech sprostredkovateľov.

Diskutéri sa zhodli na tom, že autori by mali byť odmeňovaní,  nielen "kompenzovaní", ale nesúhlas nastal pokiaľ ide o prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa. Viacero rečníkov, vrátane bývalého vice-prezidenta ALAI Adolfa Dietza, bolo presvedčených, že zákonné právo na odmenu je jediný spôsob, ako zlepšiť pozíciu autorov, nie práva výhradné.  Už samotná skutočnosť, že "odmena za použitie diel" bola témou kongresu je dostatočným dôkazom, že exkluzívne práva neumožňujú autorom byť spravodlivo odmeňovaní.  Podľa Thomasa Dreiera z Technologického inštitútu Karlsruhe "výhradné práva ako také stratili zmysel svojej existencie a musia byť nahradené iným modelom".

V tejto súvislosti bolo pre tvorcov audiovizuálnych diel spomenuté ako možné riešenie neodňateľné právo autorov na odmenu za sprístupnenie svojich diel (na základe príjmov z on-line distribúcie sumarizovaných u konečného distribútora) v kombinácii s povinnou kolektívnou správou. V skutočnosti ide o jednoduché riešenie, ktoré je možné zahrnúť do revidovanej smernice o autorskom práve. Nie je v rozpore s rolou producenta produkovať a používať audiovizuálne diela, ale bude organizovať, aby odmena z on-line použití, sústredených u konečného distribútora prúdila späť k autorom prostredníctvom OKS bez ohľadu na počet väzieb v audiovizuálnom obchodnom reťazci.

Kľúčová úloha OKS-iek je v záruke, že autori skutočne dostanú spravodlivú odmenu, čo bolo počas kongresu niekoľkokrát zdôraznené (Sylvie Nérisson - Inštitút Maxa Plancka pre inovácie a hospodársku súťaž v Mníchove a Jorgen Savy Blomqvisty - Kodaňská univerzita). A to najmä tým, že právo na odmeňovanie môže fungovať len v praxi, prostredníctvom OKS, pretože tie poskytujú autorom vyjednávaciu silu. Dôležitá úloha OKS a odborov je v pomoci autorom v zmluvných vzťahoch a podpore pri súdnych sporoch.

Na kongrese odzneli aj ďalšie zaujímavé nápady a konkrétne návrhy, ako urobiť jednotný digitálny trh EÚ spravodlivejší pre autorov.