37. ročník Letnej školy prekladu

Preklad ako výsledok vlastnej tvorivej duševnej činnosti je autorským dielom a LITA zastupuje prekladateľov pre viacero spôsobov použití ich diel. Dlhodobý záujem LITA o túto oblasť tvorby a otázky spojené s postavením prekladateľov v spoločnosti, prirodzene vyústil v partnerstvo SSPUL a LITA pri organizovaní každoročného stretnutia významných slovenských prekladateľov, translatológov, literárnych vedcov, jazykovedcov a študentov.

Letná škola prekladu významne prispieva k rozvíjaniu kvality prekladovej literatúry a ku kultivovaniu slovenskej literárnej kultúry všeobecne. Je miestom konfrontácie názorov v oblasti umeleckého a odborného prekladu, poskytuje priestor na otvorenú diskusiu o  špecifických otázkach prekladu. Podujatie podstatnou mierou prispieva k ďalšiemu vzdelávaniu a profesionálnemu rastu zúčastnených.

V rámci tematicky pestrých odborných prednášok je na programe aj samostatná prednáška venovaná zvyšovaniu autorskoprávneho povedomia nositeľov práv a verejnosti, ktorú zastreší LITA. Vedúca licenčného oddelenia Mgr. Lucia Miklasová, LL.M. vystúpi s prezentáciou nazvanou Autorské zmluvy v súčasnosti a čo prinesie nový autorský zákon.