Dá sa autorské dielo registrovať? Načo slúži nahlasovanie diel?

Často sú na autorskú spoločnosť LITA adresované otázky ohľadom „registrácie“ diel. Autori nám oznamujú, ktoré diela vytvorili v mylnej predstave, že tak bude preukázateľné ich autorstvo. Veľmi často sa na nás obracajú so žiadosťou o „vydanie potvrdenia, že to-ktoré dielo je ich duševným vlastníctvom“. Keďže aktuálne prebieha aj nahlasovanie diel a ich použití, ktorého význam a priebeh radi zopakujeme, zhrnuli sme najčastejšie kladené otázky a vypracovali k nim odpovede. Veríme, že vám pomôžu lepšie sa zorientovať.


Vytvoril som dielo, kde ho mám zaregistrovať?

Na vznik autorských práv nie je potrebná žiadna registrácia. Na základe slovenského autorského zákona „je autorom fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila“. Autorské právo k dielu vzniká okamihom, keď je dielo objektívne vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami. Autorsky chránená je už aj časť diela bez ohľadu na mieru jeho dokončenia. V Slovenskej republike neexistuje žiadny register, do ktorého by sa diela museli zapísať, aby k nim autorovi vznikli autorské práva.

Úrad priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení. 

V prípade diel z oblasti literatúry, umenia alebo vedy sa v zmysle našich právnych predpisov nevyžaduje registrácia nositeľa autorských práv na žiadnom úrade ani v organizácii kolektívnej správy LITA, nie sú k tomu potrebné žiadne administratívne úkony alebo platenie poplatkov.

 
Čo je to copyright a kedy sa používa?

Je to tzv. copyrightová doložka v tvare znaku ©, ktorá sa uvádza spolu s menom nositeľa autorských práv a rokom prvého zverejnenia diela.

V slovenskom právnom systéme má znak © predovšetkým informatívnu hodnotu a označuje osobu, ktorá má právo udeľovať súhlas k použitiu diela. Znak © na Slovensku neznamená registráciu, ani ho neudeľuje žiadny úrad.

 
Ako môžem ochrániť svoje dielo pred „ukradnutím“?

LITA poskytuje inštitút Úschovy, ktorá môže slúžiť ako podporný dôkazný prostriedok pri preukazovaní autorstva. Úschova nepotvrdzuje autorstvo k dielu ani nemôže osvedčiť, či osoba, ktorá je na diele uvedená, je skutočne autorom diela, ale môže potvrdiť skutočnosť, že v určitý deň si určitá osoba uschovala určitý predmet. Pri spore o autorstvo môže autor využiť úschovu ako nepriamy dôkaz toho, že si dielo uschoval v LITA skôr, ako ho mal k dispozícii niekto iný.

Úschova má zmysel iba v čase pred zverejnením diela, (napr. jeho vydaním, či odvysielaním). 

 
Čo je to „nahlasovanie“?

Existuje niekoľko možností, kedy autor poskytuje LITA súčinnosť formou nahlasovania. Autor nahlasuje jednak svoje údaje, ale aj svoje diela, a to ako ich vytvorenie, tak ich použitie. Nahlasovanie je potrebné preto, aby mohla LITA pre autora účinne vykonávať správu jeho práv, slúži pre čo najefektívnejšie rozúčtovanie a vyplatenie odmien a náhrad odmien, ale i pre účely vedenia databázy diel.

Nahlásenia musia byť vyplnené tak, aby bolo dielo identifikovateľné a nezameniteľné s iným dielom. Bez správneho, zrozumiteľného a úplného nahlásenia osobných údajov, či informácií o diele nemôže LITA práva autorov náležite uplatniť.

 
Načo potrebujete moje osobné údaje?

Nahlásenie údajov nositeľa práv je dôležité preto, aby sa LITA vedela s autorom v prípade potreby kedykoľvek skontaktovať a aby mu mohla vyplatiť autorskú odmenu, ktorá mu patrí a spôsobom, aký si sám zvolí.

Na to, aby sa odmeny dostali do správnych rúk, je potrebné, aby autori LITA oznámili svoje osobné údaje (meno a priezvisko, adresa, telefónny a emailový kontakt, spôsob vyplácania odmeny).

Nahlasovanie údajov prebieha prostredníctvom online portálu Moja LITA. Po registrácii si vytvoríte účet a vyplníte osobné údaje. Následne Vás systém vyzve na vygenerovanie dokumentu Nahlásenie údajov nositeľa práv, ktorý je potrebné vytlačiť, podpísať a odoslať do LITA. Pri nahlásení údajov autora/dediča ide o osobné údaje, preto toto nahlásenie nepostačuje v elektronickej podobe. Musí byť vytlačené, vlastnoručne podpísané a doručené na adresu spoločnosti LITA. Vyplnenie tohto nahlásenia je veľmi dôležité aj pre vyplatenie odmien autorom, ktorých LITA zmluvne nezastupuje a nemá na nich kontaktné údaje. Zoznam takýchto autorov je zverejnený aj na našej webovej stránke. V prípade, že sa v tomto zozname nachádzate vy alebo vaši známi, je potrebné sa prihlásiť čo najskôr, nakoľko plynie trojročná premlčacia lehota.


“Zverejnenie diel na internete nesie v sebe riziko ich nekontrolovateľného používania a teda i istú devalváciu ich hodnoty. Čiastočnou kompenzáciou sú pre mňa náhrady odmien za reprografiu, ktoré mi LITA každoročne vypláca.”
— Miloš Kopták - výtvarník

Ako mám nahlasovať svoje diela?

Diela a ich použitia sa prioritne nahlasujú cez online portál MOJA LITA

Najprv je potrebné sa zaregistrovať, vyplniť svoj osobný profil a môže sa začať s nahlasovaním diel. Každé použitie diela má na portáli svoj príslušný formulár. Nahlasovanie je jednoduché, prehľadné a nezaberie veľa času. Výhodou je, že autori získajú presný prehľad o tom, ktoré diela si do LITA nahlásili, o stave ich spracovania a navyše sa tak urýchli spracovanie údajov a rozúčtovanie odmien.

Nahlásené diela si môžu aj spätne prezerať a dodatočne upravovať. Diela, ktoré ste už raz nahlásili nemusíte opakovane nahlasovať.

V prípade, že nevyužijete online portál Moja LITA, ale rozhodnete sa svoje diela nahlásiť elektronicky, prostredníctvom zaslania príslušného formulára e-mailom, podrobnejšie informácie a inštrukcie, ktorý formulár kedy použiť nájdete TU.

 
Ktoré diela mám nahlásiť?

Je potrebné nahlásiť každé vytvorené dielo, pretože pre autora je náročné individuálne si odsledovať všetky použitia svojich diel. LITA všetky nahlásené diela eviduje v databáze diel, monitoruje ich použitia a ak zistí, že dielo bolo použité, vyplatí autorovi odmenu.

 
Dokedy nahlasovanie prebieha?

Diela je možné nahlasovať priebežne počas celého roka, najneskôr však do 28. februára nasledujúceho roka. Ak si autor nahlási dielo neskôr, po tomto termíne, odmena za použitie tohto diela mu bude vyúčtovaná z rezervného fondu pri jeho rozpustení, t. j. o tri roky neskôr.

 
Za aké spôsoby použitia diel môžem dostať odmeny?

LITA v prípadoch stanovených Autorským zákonom vyberá a rozdeľuje odmeny alebo náhrady odmien pre všetkých tvorcov hromadne. Ide najmä o prípady ďalšieho použitia diel, teda, keď je dielo použité iným spôsobom, ako bol ten, pre ktorý bolo vytvorené, a to:

  • knižničné vypožičiavanie
  • reprografické rozmnožovanie
  • káblová retransmisia
  • iná retransmisia prostredníctvom technických zariadení 
  • rozmnožovanie pre osobnú potrebu