Nový Autorský zákon čaká na schválenie

Na prebiehajúcej schôdzi rokovania Slovenskej národnej rady bol dňa 6. mája 2015 posunutý do druhého čítania návrh nového Autorského zákona.

Na príprave zákona sa intenzívne podieľala dočasná pracovná skupina pre rekodifikáciu autorského práva, zložená zo zástupcov autorov, používateľov, podnikateľského a akademického prostredia, zástupcov informačných technológií a ďalších odborníkov kultúry a umenia.

LITA mala v skupine zástupcu v osobe riaditeľky M. Debnárovej, neskôr sa na prácach podieľali aj právničky LITA Mgr. Vozárová a Mgr. Miklasová.

 Čo prináša nový autorský zákon?

 • reaguje na zmeny v používaní diel spôsobené digitálnym prostredím
 • zavádza pojem „divadelné dielo“; režisér divadelného diela sa stáva jeho autorom (doposiaľ mal postavenie výkonného umelca)
 • stanovuje povinnosť vlastníka veci, prostredníctvom ktorej je vyjadrené výtvarné dielo umiestnené na verejnom priestranstve, informovať  jeho autora o úmysle dielo premiestniť alebo zničiť
 • stiera rozdiel medzi analógovou a digitálnou rozmnoženinou
 • umožňuje používať digitálne rozmnoženiny nájmom, tzv. video on demand so zavedením nezrieknuteľného práva na odmenu pre autorov
 • umožňuje e-lending
 • zosúlaďuje výnimky z výhradných autorských práv s európskou smernicou, definuje ich tak, aby nedochádzalo k ich prípadnému zneužívaniu
 • umožňuje autorovi odstúpiť od licenčnej zmluvy v prípade nevyužívania licencie a pri zmene presvedčenia autora
 • prostredníctvom rozšírených hromadných licencií umožní a uľahčí verejnosti prístup najmä ku kultúrnemu dedičstvu, ale aj k dielam všeobecne, so zabezpečením oprávnených záujmov autorov, vrátane práva na odmenu
 • prináša inštitút spoločného uplatňovania práv pri niektorých použitiach alebo výbere náhrad odmien – tzv. "one-stop-shop", čo vychádza v ústrety nielen používateľom, ale predovšetkým zefektívňuje  kolektívnu správu práv
 • veľmi presne a prísne stanovuje pravidlá pre činnosť organizácií kolektívnej správy práv s cieľom zabezpečiť transparentnosť, efektívnosť a adresnosť rozdeľovania autorských odmien, spresňuje výkon kontroly OKS zo strany nositeľov práv a orgánu vykonávajúceho dohľad, Ministerstva kultúry SR
 • v prílohe autorského zákona explicitne pomenúva nosiče, prístroje a zariadenia, za ktoré je potrebné uhrádzať náhrady odmien, čo obmedzí rôzne výklady zo strany povinných subjektov a prinesie nositeľom práv ďalšie príjmy

Čo sa nepodarilo celkom presadiť?

 • posilniť vyjednávaciu pozíciu autora pri uzatváraní zmlúv
 • zákonom zamedziť nekalé zmluvné praktiky, ktoré vedú k nevyváženosti, až k jednostrannej výhodnosti zmlúv pre objednávateľov/používateľov
 • nastaviť úpravu licenčných a primeraných odmien pre autorov a výkonných umelcov tak, aby nedochádzalo k vynúteným „dohodám“ o bezodplatnosti licencií, prípadne k vykupovaniu práv jednou, veľmi často neadekvátnou paušálnou sumou

Zákonné riešenie týchto pre autorov životne dôležitých otázok zostáva naďalej v centre pozornosti LITA. Veríme, že v rámci reformy autorského práva v Európe sa im bude venovať dostatočná pozornosť aj zo strany príslušných orgánov EÚ, ich riešenie bude obsiahnuté  v smerniciach EÚ, následne v národných zákonoch jednotlivých štátov, vrátane slovenského autorského zákona.