Panel o úprave audiovizuálneho diela v novom autorskom zákone

V rámci Týždňa slovenského filmu, LITA v spolupráci so SFTA pripravila už druhú diskusiu o autorských právach. Cieľom bolo predstaviť úpravu a použitie audiovizuálneho diela podľa nového autorského zákona a vytvoriť priestor na diskusiu a otázky. Rečníci Magdaléna Debnárová, riaditeľka LITA a Anton Škreko, generálny riaditeľ Sekcie médií, audiovízie a autorského práva MK SR otvorili diskusiu svojimi prezentáciami, ktoré poskytli úvod do problematiky. Nižšie prinášame krátku rekapituláciu rečníckych vstupov a podnetov z publika. Podrobnejšie túto tému spracuje májové číslo mesačníka o filmovom dianí na Slovensku - film.sk.Autor udeľuje súhlas na každé použitie svojho diela

Autor má výhradné právo udeliť súhlas na použitie svojho diela (licenciu). Dielo je možné použiť iba so súhlasom autora. V opačnom prípade ide o použitie neoprávnené so všetkými občianskoprávnymi a trestnoprávnymi dôsledkami.

Autori audiovizuálneho diela

Za autorov audiovizuálneho diela sa považujú režisér, autor scenára, autor dialógov a autor hudby, ktorá bola vytvorená osobitne pre toto dielo a iná fyzická osoba, len ak sa na vytvorení audiovizuálneho diela podieľala tvorivou duševnou činnosťou.

Kto vykonáva práva k audiovizuálnemu dielu

Ak nie je dohodnuté inak, majetkové práva k audiovizuálnemu dielu vykonáva výrobca originálu audiovizuálneho diela (producent), ak naplní tieto zákonné podmienky:

  • získa od autorov audiovizuálneho diela písomný súhlas na vyhotovenie originálu audiovizuálneho diela
  • dohodne sa s nimi na odmene za vytvorenie audiovizuálneho diela a na odmene alebo spôsobe jej určenia osobitne za každé jednotlivé použitie audiovizuálneho diela

— zľava: Peter Michalovič, Anton Škreko, Magdaléna Debnárová

Odmena za použitie diela

Dohodnutá odmena alebo spôsob jej určenia musí zodpovedať jednotlivým spôsobom použitia diela.
Licenčná odmena môže byť dohodnutá:

  • v závislosti od príjmov alebo výnosov z využitia licencie (nadobúdateľ je povinný predkladať autorovi najmenej raz ročne informáciu o príjmoch alebo výnosoch z využitia licencie osobitne za každý spôsob použitia diela a zároveň je povinný poskytnúť autorovi aj vyúčtovanie odmeny, ak nie je dohodnuté inak, nadobúdateľ je povinný umožniť autorovi kontrolu svojej účtovnej evidencie alebo inej dokumentácie v rozsahu potrebnom na zistenie odmeny)
  • paušálnou sumou za každý spôsob použitia diela, ktorá musí zodpovedať rozsahu, účelu a času použitia diela

Ak nie je v licenčnej zmluve dohodnutá odmena ani spôsob jej určenia, platí, že autor má právo na odmenu vo výške, ktorá je obvyklá v čase uzavretia licenčnej zmluvy pri obdobných zmluvných podmienkach.

Kedy možno dielo použiť bezodplatne

Bezodplatné použitie diela sa uplatňuje iba v týchto prípadoch:

  • ak sa zmluvné strany na bezodplatnom poskytnutí licencie výslovne dohodli
  • alebo na základe zákona, (t. j. v prípade zákonných licencií, verejných licencií, zamestnaneckého alebo školského diela)

Najčastejšie zásahy do audiovizuálneho diela používateľmi

Odstrihovanie titulkov, prerušovanie diela reklamami, narušenie celistvosti diela a deformácia obrazu je zásahom do diela, na ktorý je potrebný súhlas autora udelený licenčnou zmluvou. Odstrihovanie titulkov je navyše tiež zásahom do osobnostných práv autorov, nakoľko upiera ich právo označiť dielo svojim menom.

Nekontrolovateľné šírenie audiovizuálnych diel na internete (sprístupňovaním verejnosti)

Jedinou cestou ako zamedziť neoprávnenému použitiu na sieťach je uplatňovanie práv v občianskoprávnych alebo trestnoprávnych konaniach. Pri tomto spôsobe použitia je veľkým problémom vymožiteľnosť práva, čo nie je len slovenským, ale celosvetovým problémom. K zlepšeniu vymožiteľnosti autorských práv by malo významne prispieť zriadenie troch špecializovaných súdov pre oblasť duševného vlastníctva, ktoré začnú pôsobiť už v tomto roku.