Čo odznelo na PIKTO15

Dňa 24. októbra sa konala v Mestskej knižnici v Piešťanoch ilustrátorská konferencia PIKTO. Štvrtý ročník bol opäť zameraný na aktuálne témy pre oblasť ilustrácie, či dizajnu a animácie. Tentoraz išlo o témy nanajvýš praktické a organizátori vtipne avízovali duel medzi výtvarníkmi a číslami.

Pomáhať tvorcom zorientovať sa v oblasti autorských práv a zvyšovať nízke autorskoprávne vedomie patrí k hlavným činnostiam LITA, preto sme s potešením prijali pozvanie vystúpiť na konferencii.

V rámci vstupu s názvom Autorské zmluvy - odkiaľ a pokiaľ sa právnička LITA pre oblasť diel výtvarného umenia - Martina Stašíková, venovala otázkam, ktoré sa dotýkajú oblasti zmluvných vzťahov v autorskom práve, najmä licenčným zmluvám a ich citlivým miestam.JUDr. Stašíková rozdelila prednášku na tri časti:

  • čo je LITA
  • zmluvy v autorskom práve
  • ďalšie práva autorov - ako si ich uplatniť?

V pútavej prezentácii krátko predstavila čo robí LITA, osvetlila význam existencie organizácií kolektívnej správy práv a ich fungovanie a prešla k nosnej časti príspevku - zmluvám.

Zmluva o vytvorení diela

Čo sa týka Zmluvy o vytvorení diela, reagovala na najčastejší podnet z praxe, a to, že sa zmluvy uzatvárajú ústnou formou. Aby sa predchádzalo pochybnostiam a prípadným sporom o tom, či zmluva bola vôbec uzatvorená, príp. na aké diela, odporúčala JUDr. Stašíková zrekapitulovať obsah ústnej dohody e-mailom a nechať si potvrdiť jeho správnosť.

Licenčná zmluva

Pokiaľ ide o licenčné zmluvy, Martina prešla všetky podstatné náležitosti zmluvy, ako sú spôsob použitia diela, rozsah použitia (časový, teritoriálny, vecný) a odmena za použitie diela. Pre výpočet licenčnej odmeny môže ako pomôcka poslúžiť aj Sadzobník LITA, ktorý vznikol porovnaním sadzieb odmien v štátoch Európy s podobnými ekonomickými ukazovateľmi, ako sú naše. JUDr. Stašíková zdôraznila, aby výška odmeny zohľadňovala charakter použitia, bola primeraná a zodpovedala rozsahu licencie.

Lektorka ďalej popísala rozdiel medzi výhradnou a nevýhradnou licenciou, vysvetlila možnosť udelenia sublicencie a postúpenia licencie aj ich dopad na obmedzenie autora v dispozícii s jeho dielom. Naša právnička tiež varovala prítomných pred tzv. "vykupovacou" formulkou nenápadného znenia, ktorou však autor stráca možnosť disponovať svojimi právami.Osobnostné autorské práva

Okrem majetkových autorských práv sa p. Stašíková venovala aj právam osobnostným, ako je označenie diela menom a priezviskom autora, príp. copyrightovou doložkou, právo na autorskú korektúru, autorské výtlačky, atď.

Ďalšie práva

V sekcii, ktorá bola nazvaná aj Extra Výhody, Martina predstavila uplatnenie práv z tzv. povinnej kolektívnej správy. Ide o oblasť autorského práva, v ktorých je LITA priamo zo zákona poverená zastupovaním všetkých autorov. Ide o výkon práv, ktoré sa individuálne uplatňujú veľmi ťažko alebo vôbec, ako napr. káblová retransmisia, knižničné vypožičiavanie alebo reprografia.

Reprografické rozmnožovanie

Za ujmu, ktorá autorom vzniká tým, že si ich diela ľudia voľne kopírujú, vyberá LITA jej kompenzáciu od tých, ktorí obchodujú s prístrojmi umožňujúcimi reprografické rozmnožovanie. Pre viac informácií kliknite sem

Vybraté peniaze LITA raz ročne vypláca autorom, vrátane ilustrátorov. Pre výplatu náhrad odmien za reprografické rozmnožovanie je potrebné nahlásiť použitia diel. Nahlasovať sa dá jednoducho online cez portál Moja LITA. V prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností týkajúcich sa nahlasovania sa môžete obrátiť na naše dokumentačné oddelenie na e-mailovej adrese dokumentacne@lita.sk alebo daxnerova@lita.sk.

Na záver sa otvorila plodná diskusia, kde Martina Stašíková a vedúca licenčného oddelenia LITA, Lucia Miklasová reagovali na rôznorodé dotazy z publika.