Rekodifikácia autorského práva – o čo usiluje LITA?

Ministerstvo kultúry SR v súčasnosti pripravuje rekodifikáciu autorského práva - nový autorský zákon, ktorý by mal vstúpiť do účinnosti od 1. januára 2016. Podľa legislatívneho zámeru by mal zákon:

  • reagovať na rozvoj digitálneho prostredia, v ktorom autor stráca kontrolu nad použitím svojich diel a používateľ má často problém so získaním súhlasu na použitie diel
  • poskytovať dostatočnú mieru ochrany autorských práv a zvýšiť ich vymožiteľnosť
  • zabezpečovať rovnováhu medzi nositeľmi práv, používateľmi a verejným záujmom a širokou verejnosťou

Na prípravných prácach sa zúčastňovalo množstvo subjektov: autorov a iných nositeľov práv, ich zástupcov, filmových producentov, vydavateľov, vysielateľov, knižníc, ďalších používateľov, IT priemyslu, teoretikov z oblasti autorského práva a pod.

LITA sa procesu aktívne zúčastňuje prostredníctvom svojich zástupcov v dočasnej pracovnej skupine pre rekodifikáciu autorského práva pri Rade vlády SR pre kultúru.

Paragrafované znenie návrhu zákona by malo byť začiatkom roku 2015 odoslané do pripomienkového konania.

O čo usiluje LITA

LITA za priority považuje najmä:

Autorské práva musia zostať autorovi

LITA usiluje o neprevoditeľnosť práv a zachovanie doterajšej koncepcie udeľovania súhlasu na použitie diel (licencií) zmluvou. Prevod autorských práv fakticky znamená ich „predaj“, nadobúdateľ sa stáva vlastníkom práv, môže s nimi voľne narábať, prevádzať práva na iný subjekt a mať z nich ekonomický prospech. Autorovi zostávajú len práva osobnostné.

Spravodlivé zmluvy pre autorov

Pri dojednávaní zmlúv je autor vždy v nevýhodnejšom a slabšom postavení. Proces uzatvárania zmlúv v mnohých prípadoch pripomína skôr diktát zo strany používateľa, ako dohodu dvoch rovnocenných partnerov. Ak má byť zmluva spravodlivá, musí byť výhodná pre obe strany a musí obsahovať férové podmienky. Dosiahnuť rovnovážne vyjednávacie postavenie je možné úpravou, ktorá zamedzí rôznym nekalým praktikám a neférovým zmluvným ustanoveniam, ktorými sú veľmi často napr.

  • podmieňovanie uzatvorenia zmluvy zo strany používateľa stanovením jednej paušálnej odmeny za všetky spôsoby použitia na celú dobu ochrany práv
  • zrieknutie sa rôznych práv vopred, napr. práva na nedotknuteľnosť diela
  • stanovenie jednostranných vysokých zmluvných pokút
  • vylučovanie kolektívnej správy aj v prípadoch povinného kolektívneho spravovania a pod.

Nezrieknuteľné právo na odmenu za každé použitie diela

Ak sa autorské dielo nepoužíva, či už vysielaním, uvádzaním, predajom rozmnoženín, na internete a pod., nemá žiadnu ekonomickú hodnotu. Tá sa získava až vtedy, keď sa dielo dostane na verejnosť a zhodnocuje sa.

V prípade, že používateľ zaplatí jednu sumu za použitie diela všetkými spôsobmi použitia, na celý čas ochrany diela, v neobmedzenom rozsahu, teda „vykúpi“ autorské práva, ďalším používaním diel ekonomicky získava on, nie autor. Autor stráca možnosť podieľať sa na zhodnocovaní diela a príjmoch z toho plynúcich, ktoré sú dôležité pre jeho existenciu ako autora a jeho ďalšiu tvorivú činnosť.

Dojednať spravodlivú odmenu pri vykúpení práv bolo možné v minulosti pri primárnych spôsoboch použitia, napr. použitie knihy vydaním alebo filmu premietaním v kinách. alebo vysielaním. Zmluvy sa uzatvárali na jeden spôsob použitia, obmedzený rozsah a čas použitia.

Rozvojom technológií došlo k ďalším využitiam diel, diela bolo možné používať spôsobmi, pre ktoré neboli pôvodne vytvorené. Filmy okrem kín začali využívať televízie, predávali sa na nosičoch, požičiavali sa vo videopožičovniach a pod.

Digitálne prostredie otvorilo neobmedzené možnosti pre mnoho spôsobov použitia diel a používatelia tieto možnosti využívajú v masovom rozsahu. Na využití diel zarába nie malé sumy veľa rôznych subjektov, vrátane poskytovateľov digitálneho priestoru. Autori pritom zostávajú bez príjmov za využitie svojej práce.

Takáto zjavná nespravodlivosť je neprijateľná. Za prirodzené a spravodlivé LITA považuje upraviť zákonom nezrieknuteľné právo na odmenu za každé použitie diela, najmä – a nielen – v digitálnom prostredí. 

Zabezpečenie prístupu verejnosti k dielam zákonným spôsobom a zabezpečenie spravodlivého príjmu autorov za využitie ich diel

čo je záujmom všetkých: autorov, používateľov, aj konečných konzumentov autorských diel.

  • spravodlivú odmenu pre autorov
  • prístup širokej verejnosti k dielam

Autor netvorí sám pre seba. Jeho záujmom je, aby jeho diela ľudia čítali, pozerali, počúvali. V súčasnom digitálnom svete prakticky nejestvujú technické prekážky pre masové sprístupnenie diel. Problémom je získať práva na použitie efektívnym spôsobom a zabezpečiť spravodlivú odmenu pre autorov diel.

LITA pozná možnosti riešenia a preto presadzuje model rozšírených hromadných licencií, ktoré sa bežne používajú najmä v severských štátoch a ktoré umožnia legálne použitie veľkého množstva diel jedným používateľom získaním práv z jedného miesta.