S Marekom Leščákom rekapitulujeme Týždeň slovenského filmu

Ako by ste zhodnotili tento pilotný ročník bilančnej prehliadky Týždeň slovenského filmu z hľadiska návštevnosti a diváckych ohlasov?

Podľa reakcií, ktoré máme z médií, z ohlasov odbornej verejnosti a zo stretnutí s divákmi sme presvedčení, že sa nám podarilo naplniť základné ciele podujatia:  začať pravidelnú diskusiu o smerovaní slovenského filmu, zdôrazniť zmenu, ktorá sa odohrala v našej kinematografii za posledných päť rokov a divákom v úplnosti prezentovať minuloročnú filmovú tvorbu. Veríme, že sa odštartovala  nová tradícia, ktorú treba rozvíjať a kultivovať,  a ktorá môže v budúcnosti skvalitniť filmovú tvorbu.

Bude mať TSF v rámci tohto ročníka ešte nejaké pokračovanie, prípadne počíta sa aj s projekciou v iných slovenských mestách?

Za podstatné považujeme, že snahu Slovenskej filmovej a televíznej akadémie podporili tlačené i elektronické média, a že sa jej partnerom stala RTVS. Počas trvania prehliadky sa vo vysielaní verejnoprávnych médií objavili nielen zaujímavé slovenské filmy, ale aj diskusie, ktoré pomenovali tvorivé, ekonomické i organizačné problémy slovenskej kinematografie. Vďaka takejto širokej komunikácii s verejnosťou o Týždeň slovenského filmu prejavili záujem aj filmoví fanúšikovia mimo hlavné mesto a "kinári" navrhli, aby sa v pri organizácii budúcich ročníkov počítalo aj s rozšírením prehliadky do ostatných regiónov Slovenska. Už tento rok sa v kine Lumière budú konať Ozveny Týždňa slovenského filmu, počas ktorých diváci uvidia najnavštevovanejšie tituly prehliadky.

Ako sa podarilo naplniť zámer vytvoriť priestor pre dialóg/reflexiu slovenského filmu medzi tvorcami, teoretikmi a divákmi?

Odborná verejnosť zvlášť ocenila tri hodnotiace diskusie minuloročnej produkcie, ktoré sa konali v kine Lumière. Ukázalo sa, že z nášho audiovizuálneho priestoru sa vytratila komunikácia medzi filmármi a filmovými teoretikmi, i medzi tvorcami navzájom, a že sa v posledných desaťročiach nazhromaždilo množstvo tém, o ktorých je potrebné hovoriť ak chceme, aby sa naša kinematografia rozvíjala.

Okrem podrobného hodnotenia jednotlivých filmových titulov z produkcie roku 2014 sa diskutujúci dotkli aj aktuálnych tém spätých s tvorbou. Rozprava o dokumentárnom filme otvorila otázky autorskej etiky. Pri hodnotení hraného filmu sa debata sústredila aj na podobu súčasnej kritickej reflexie. Pri diskusii o animovanom filme sa hovorilo o štruktúre financovania tvorby. Všetci zúčastnení sa zhodli na podnetnosti takýchto stretnutí a vyslovili želanie, že v odbornom dialógu by sa malo pokračovať, nielen počas bilančnej prehliadky, ale častejšie - najlepšie v štvrťročných intervaloch.

Dá sa považovať situácia v slovenskom audiovizuálnom prostredí vďaka systémovej podpore za stabilizovanú?

Stabilizovaná je vďaka funkčnému modelu podpory z Audiovizuálneho fondu. Filmári by ale privítali aktívnejšiu úlohu RTVS ktorá by mohla a mala byť kľúčovým partnerom pri výrobe filmov. Aj pri diskusiách k jednotlivým filmom diváci zdôrazňovali potrebu podpory pôvodnej tvorby vo verejnoprávnej televízii a jej nezastupiteľné miesto pri šírení nových slovenských filmov.

Ako sa Vám, úspešnému scenáristovi, žije a tvorí v tomto autorskoprávnom prostredí?

Žijem… a čo sa týka autorskoprávneho prostredia naučil som sa, že najzásadnejšou vecou pri tvorbe filmu je profesionalita, dôvera a korektnosť. Ak tieto elementárne veci nebudú prítomné aj dobre mienené právne úpravy sa budú zneužívať a obchádzať.

Na Slovensku sa čoraz viac autorov stáva zároveň producentami svojich filmov, ako vnímate tento fenomén?

Tento jav má viacero dôvodov. Po prvé je to snaha byť čo najslobodnejší pri tvorbe vlastných autorských filmov a nastaviť si model produkcie tak, aby čo najviac vyhovoval autorskému zámeru. Druhá vec je, že k staršej generácii producentov nemala tá mladšia generácia tvorcov až takú dôveru a tak vznikli nové produkčné subjekty, ktoré priniesli nový štýl práce, oživenie a istú otvorenosť voči svetu. Koľko ich však v tvorivom prostredí obstojí ukáže až čas.

LITA spolu so SFTA organizujú panelovú diskusiu na tému postavenia audiovizuálnych tvorcov v spoločnosti, myslíte si, že je potrebné otvárať tieto témy?

Osobne som rád že partnerom prehliadky pri organizovaní Týždňa slovenského filmu stala práve LITA a touto diskusiou sa môže začať koncepčný dialóg o postavení autora a jeho právach v súvislosti s nastolenou praxou v audiovizuálnom prostredí. Súvisí to nielen s ochranou duševného vlastníctva ale aj snahami postaviť autorov kdesi do úzadia za výrobcov audiovizuálnych diel. Verím že takéto diskusie môžu nielen pomenovať súčasný stav, ale nájsť aj východiská a načrtnúť riešenia.


Foto © Miro Nôta