Uplatňovanie práv autorov v súdnych sporoch s hotelmi

Aktualizované 21. 1. 2019: Urovnali sme spory s hotelmi a reštauráciami za rok 2017. Prečítajte si viac.

Jedným z častých spôsobov použitia autorských diel je verejný prenos prostredníctvom televíznych obrazoviek a rozhlasových prijímačov v rôznych prevádzkarňach. Najčastejšie ide o ubytovacie zariadenia – v praxi napríklad o hotely, ktoré vo svojich lobby a na izbách umiestňujú televízne obrazovky alebo rádiá. Považujeme za potrebné doplniť informácie dostupné k tejto téme v iných zdrojoch tak, aby autori, prevádzkovatelia hotelov, aj verejnosť mali k dispozícii úplný prehľad o stave prebiehajúcich sporov, ktorých je LITA v tejto oblasti súčasťou.


IMG_9223.jpg

Na to, aby mohli hotely ponúkať televízne a rozhlasové vysielanie svojim hosťom v súlade so zákonom, potrebujú získať od autorov diel, ktoré sa vysielajú, súhlas na použitie – tzv. licenciu. Tú môžu nadobudnúť zmluvou s LITA, v ktorej sa dohodne aj výška odmeny pre autorov. LITA takéto licencie vyjednáva za všetky kategórie autorov, ktorých zastupuje – pre audiovizuálnych tvorcov, pre autorov z oblasti literatúry, divadla a výtvarného umenia, ktoré boli použité vo filmoch. Bez licencie a úhrady licenčnej odmeny je používanie diel verejným prenosom neoprávnené, pretože právo autora udeliť súhlas na takéto použitie a dostať zaňho odmenu nebolo rešpektované.

Uvedomujeme si, že problematika autorského práva a zvlášť vyberania odmien za verejný prenos je komplikovaná a môže viesť k polarizujúcim názorom. Chápeme, že používatelia, ktorými sú v tomto prípade prevádzkovatelia ubytovacích zariadení, vnímajú povinnosť získať súhlas od autorov ako zásah do svojich podnikateľských aktivít. Politikou LITA vždy bolo snažiť sa im vychádzať v ústrety, byť otvorený hľadaniu spoločného riešenia a vysvetľovať problematiku zakaždým, keď to bolo potrebné.

Naša prvá povinnosť je však voči autorom. Ich práva zastupujeme, a práve autori majú podľa autorského zákona nielen právo udeľovať súhlas na použitie svojich diel, ale aj nárok na odmenu za ich použitie. V prípadoch, v ktorých nebola možná dohoda s prevádzkovateľmi ubytovacích zariadení, sme sa preto nedokázali vyhnúť riešeniu problému súdnou cestou.  

Asociácia  hotelov a reštaurácií Slovenska priebežne informuje svojich členov o priebehu týchto sporov. Pre vyváženosť považujeme za potrebné doplniť informácie tak, aby autori, prevádzkovatelia hotelov, aj verejnosť mali k dispozícii úplný prehľad o stave prebiehajúcich sporov.

LITA do dnešného dňa eviduje 80 rozsudkov okresných súdov, v ktorých súdy uznali nároky autorov v plnom rozsahu. Z toho 29 rozsudkov je už právoplatných, čo znamená, že sú konečné, žalované strany sa voči nim neodvolali a rozhodnutie akceptovali.

Zároveň už bolo v prospech autorov vydaných 14 rozsudkov krajských súdov. Ide o prípady, kedy sa žalovaná strana (hotel, resp. ubytovacie zariadenie) odvolala voči rozsudku okresného súdu, avšak krajský súd potvrdil rozhodnutie nižšieho, okresného súdu.

Dohodou o urovnaní sa podarilo ukončiť 178 súdnych sporov.

Keďže sa snažíme poskytnúť zhrnutie objektívne, nemôžeme vynechať ani informáciu o 3 rozsudkoch okresných súdov, ktorými súdy nároky autorov zamietli, z toho v jednom prípade iba čiastočne. Tieto však ešte nie sú právoplatné, bude o nich rozhodovať krajský súd.

Údaje o počtoch súdnych sporov boli aktualizované k 21. januáru 2019.

Súdne spory sa zatiaľ týkajú rokov 2015 a 2016, počas ktorých niektoré hotely a ubytovacie zariadenia používali diela autorov neoprávnene. Aby sa nepremlčal nárok autorov, museli sme začať súdne riešiť aj použitia v roku 2017. V týchto dňoch však prebieha komunikácia s vedením Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska, od ktorej závisí náš ďalší postup. Snažíme sa, aby jej výsledkom bola dohoda, ktorá by bola prvým krokom k upokojeniu aktuálne vyhroteného stavu a k takému urovnaniu situácie, ktoré by bolo výhodné pre všetkých zainteresovaných. Veríme, že by sa jej potešili obe strany.

O ďalšom vývoji budeme informovať. Vyššie uvedené dáta o stave súdnych sporov priebežne aktualizujeme. Prípadné otázky k súdnym sporom radi zodpovieme na emailovej adrese retransmisia@lita.sk.