Verejný prenos diela v prevádzkarni alebo inom priestore prostredníctvom technického zariadenia - najčastejšie otázky a odpovede

Prevádzkujem hotel/penzión, kedy mi vzniká povinnosť platiť licenčné odmeny?

Pokiaľ vo svojej prevádzke uskutočňujete/umožňujete verejný prenos diel (v podobe televízneho alebo rozhlasového vysielania), je potrebné zmluvne vysporiadať autorskoprávne vzťahy. Predpokladom vzniku tejto povinnosti je už samotné umiestnenie rádioprijímača alebo televízneho prijímača v priestoroch prevádzkarne (v izbách, reštauráciách a kaviarňach, resp. iných spoločných priestoroch). Sadzby licenčných odmien sú stanovené paušálne za prijímač, bez ohľadu na mieru jeho využitia alebo vyťaženosť ubytovacieho zariadenia.

Za aké konkrétne diela vyberá LITA licenčné odmeny?

Televízne či rozhlasové vysielanie je postavené na audiovizuálnych, literárnych, dramatických, hudobnodramatických, či choreografických dielach a môže obsahovať i diela výtvarného umenia. Verejným prenosom televízneho či rozhlasového vysielania dochádza k šíreniu spomínaných diel - môžu ich vnímať osoby na miestach, kde by ich bez tohto prenosu vnímať nemohli. LITA, ako občianske združenie autorov udeľuje používateľom hromadný súhlas na použitie diel vo forme Rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy.

Pokiaľ mám už uzatvorenú zmluvu s inou organizáciou kolektívnej správy, musím uzavrieť zmluvu aj s LITA?

Každá organizácia kolektívnej správy práv má svoj vlastný „repertoár“, t. j. zastupuje inú skupinu autorov, resp. výkonných umelcov. LITA je občianske združenie autorov z oblastí ako je literatúra, film, divadlo, výtvarné umenie a fotografia. Ďalším subjektom, ktorý podobne ako LITA udeľuje licenciu (súhlas na použitie diel) a vyberá autorské odmeny je SOZA (zastupuje autorov hudby). Slovgram (zastupuje výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov) a OZIS (zastupuje výkonných umelcov) neudeľujú súhlas na použitie diel, len uplatňujú primeranú odmenu. Uzatvorením licenčnej zmluvy, resp. dohody o primeranej odmene, s jednou organizáciou kolektívnej správy sa používateľ nezbaví svojej povinnosti uzatvoriť licenčnú zmluvu, resp. dohodu o primeranej odmene, s ostatnými organizáciami kolektívnej správy.

Doteraz som mal uzavretú zmluvu a platil som odmeny OZIS-u, ako je to teraz?

Do konca roka 2014 OZIS (Ochranné združenie interpretov Slovenska) vyberal primerané odmeny za ním zastupovaných nositeľov práv (t. j. výkonných umelcov) a zároveň udeľoval licenciu a vyberal licenčné odmeny aj za autorov zastupovaných LITA. Od 1. januára 2015 sa však situácia zmenila a spolupráca LITA a OZIS sa skončila. Počnúc týmto dátumom LITA udeľuje licenciu a uplatňuje práva ňou zastupovaných autorov (slovenských i zahraničných) samostatne. OZIS naďalej, vo vlastnom mene, uplatňuje právo výkonných umelcov na primeranú odmenu.

Vzťahuje sa na mňa táto povinnosť aj v prípade, ak umožňujem verejný prenos len zahraničného vysielania?

Povinnosť uzavrieť licenčnú zmluvu s LITA vzniká bez ohľadu na pôvod (slovenské alebo zahraničné) televízneho alebo rozhlasového vysielania. LITA zastupuje nielen slovenských, ale na základe recipročných zmlúv so sesterskými spoločnosťami z celého sveta aj tisíce zahraničných autorov. Uzavretím licenčnej zmluvy s LITA používateľ získa súhlas na použitie (verejný prenos) v podstate celosvetového repertoáru a súhlasy všetkých dotknutých autorov vyrieši na jednom mieste, uzavretím jednej zmluvy a uhradením licenčnej odmeny.

Ako mám teda postupovať, aby som mohol vo svojej prevádzke legálne uskutočňovať verejný prenos vysielania?

Získanie súhlasu na použitie diel autorov zastupovaných LITA je jednoduché. Používateľ vyplní formulár licenčnej zmluvy spolu s jej prílohou, ktoré si stiahne z web stránky LITA. V prílohe uvedie údaje o svojich prevádzkach a počtoch technických zariadení (televízorov, rádií, veľkoplošných obrazoviek a pod.) nachádzajúcich sa v týchto prevádzkach. Formulár automaticky, na základe zadaných údajov a aktuálneho sadzobníka LITA, vypočíta výšku licenčnej odmeny. Zmluvu a jej prílohu je potrebné vytlačiť, podpísať a odoslať v dvoch vyhotoveniach na adresu LITA:

LITA, autorská spoločnosť
Mozartova 9
811 02 Bratislava

Po doručení správne vyplnenej a podpísanej licenčnej zmluvy a jej prílohy, LITA vystaví používateľovi faktúru na základe údajov vyplývajúcich zo zmluvy. Faktúru spolu s jednou podpísanou zmluvou zo strany LITA vráti späť používateľovi. Následne používateľ uhradí autorskú odmenu bezhotovostným prevodom v lehote splatnosti uvedenej na faktúre.

Dokumenty na stiahnutie:

Viac informácií o verejnom prenose nájdete aj tu.