Reprografické rozmnožovanie


Čo je to reprografické rozmnožovanie?

Reprografické rozmnožovanie je vyhotovovanie rozmnoženín prostredníctvom reprografického alebo iného technického zariadenia prenesením už zverejneného diela na papier alebo podobný podklad.

Za zariadenia umožňujúce takéto rozmnožovanie považujeme tlačiarne, kopírovacie zariadenia, faxy, skenery, viacfunkčné zariadenia s funkciou tlačiarne, skeneru alebo faxu, počítače/desktopy, notebooky, netbooky, ultrabooky, minibooky, tablety, elektronické čítačky kníh, fotoaparáty a iné zariadenia, ktoré spĺňajú charakteristiku reprografického zariadenia.

 

Je potrebné získať súhlas autora a má autor za toto použitie nárok na odmenu?

 

Aj keď autor má právo udeľovať súhlas na každé použitie diela, aj na vyhotovenie rozmnoženiny diela, ustanovenie § 43 ods. 1 Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. vyníma reprografické rozmnožovanie a umožňuje fyzickým alebo právnickým osobám vyhotovovať kópie bez súhlasu autora, pričom tieto kópie sa môžu verejne rozširovať bezodplatným prevodom vlastníckeho práva. Za toto použitie nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu, vzniká mu však právo na náhradu odmeny.

Aby sa touto zákonnou výnimkou predišlo neprimeraným zásahom do autorského práva, v ustanovení § 43 ods. 2 Autorského zákona sú vymenované diela, ktoré nie je možné na jej základe rozmnožovať a verejne rozširovať nasledovne:

  • celé slovesné dielo ani jeho podstatnú časť,
  • hudobné dielo zaznamenané v písomnej podobe,
  • grafické vyjadrenie architektonického diela.

Takže ak si napríklad študent v knižnici prefotí časť diela chráneného autorským zákonom (pričom však nesmie ísť o podstatnú časť diela!), alebo si ju legálne sprístupnenú stiahne z internetu do svojho osobného počítača, nie je potrebné získať súhlas autora (nahrádza ho priamo autorský zákon), ani mu uhradiť autorskú odmenu. Autor má však za takéto použitie nárok na odmenu zo strany prevádzkovateľa rozmnožovacích služieb za odplatu (v tomto prípade knižnica), ako aj zo strany dovozcu reprografických zariadení (pre tento príklad kopírka a osobný počítač).

 

Čo je to teda náhrada odmeny?

 

Náhrada odmeny je kompenzáciou ujmy, ktorá vzniká autorovi za voľné šírenie jeho diela.

Právo náhrady odmeny za reprografické rozmnožovanie patrí medzi povinne kolektívne spravované práva, ktoré vykonáva príslušná organizácia kolektívnej správy práv (v tomto prípade LITA). Ide o práva, ktorých uplatnenie by bolo pre autorov individuálne nemožné alebo maximálne obtiažne a tak je LITA povinná za rovnakých podmienok spravovať práva všetkých autorov, teda i tých, s ktorými neuzatvorila zmluvu o zastúpení.

 

Kto platí náhrady odmien a v akej výške?

 

Náhrady odmien sa vyberajú na dvoch úrovniach:

  • za reprografické zariadenia, ktoré platia výrobcovia, príjemcovia, dovozcovia alebo iné osoby, ktoré reprografické zariadenia po prvýkrát umiestnia na trhu v SR za účelom predaja, vrátane predaja cez internet,   
  • za poskytovanie reprografických služieb, ktoré uhrádzajú poskytovatelia rozmnožovacích služieb za odplatu.

V prípade reprografických zariadení sú náhrady odmien stanovené percentuálnym podielom z dovoznej alebo predajnej ceny zariadenia nasledovne:

  • tlačiarne, skenery, faxy, viacfunkčné zariadenia s funkciou tlačiarne, skeneru alebo faxu, kopírovacie zariadenia, elektronické čítačky kníh alebo iné technické zariadenia s takýmto účinkom, ak nie sú pevne zabudovanou súčasťou iného technického zariadenia (napr. tabletu) – 3 %
  • tablety – 0,1 % z dovoznej ceny alebo z predajnej ceny takéhoto technického zariadenia
  • počítače / desktopy, notebooky, netbooky, ultrabooky, minibooky, – 0,15 % z dovoznej ceny alebo z predajnej ceny takéhoto technického zariadenia
  • fotoaparáty – 0,65 % z dovoznej ceny alebo z predajnej ceny takéhoto technického zariadenia

V prípade poskytovateľov rozmnožovacích služieb je výška náhrady odmeny stanovená na 3 % z ich celkových príjmov za rozmnožovacie služby.

Výrobcovia a dovozcovia reprografických zariadení, ako aj poskytovatelia rozmnožovacích služieb za odplatu majú možnosť premietnuť náhrady odmien do ceny produktu alebo služby, takže ich vlastne znáša konečný spotrebiteľ.

 

Ktorým autorom sú potom tieto prostriedky rozdelené?

 

LITA vypláca zozbierané prostriedky na základe svojho Rozúčtovacieho poriadku všetkým autorom bez ohľadu na zastupovanie, napr. za rok 2015 LITA rozdelila náhrady odmien 4736 autorom.

Pri rozdeľovaní náhrad odmien medzi jednotlivých autorov LITA vychádza z predpokladu objektívnej možnosti rozmnožovania, t. j. to, čo je na trhu, čo bolo vydané alebo publikované je aj rozmnožované. Potrebné údaje získava okrem iného aj priamo od autorov, ktorí oznamujú LITA vydanie/publikovanie svojho diela a tým si uplatňujú svoje právo na náhradu odmeny.