uschova.jpg
 

Úschova autorských diel


LITA poskytuje pre zastupovaných aj nezastupovaných autorov službu úschovy.

Autor môže zistiť, že jeho dielo bolo zverejnené pod menom iného autora. Pri spore o autorstvo môže autor využiť úschovu ako nepriamy dôkaz toho, že si dielo uschoval v LITA skôr, ako ho mal k dispozícii niekto iný.

 

Kedy a na ako dlho dielo uschovať

Úschovu je vhodné vykonať v čase, keď autor dielo už vytvoril, ale ho ešte nezverejnil, a to najmä v prípade, ak ho plánuje poskytnúť ďalej. Úschova sa vykonáva väčšinou na jeden rok, môže však byť predĺžená. Stačí, ak nám pred uplynutím roka autor nahlási, že dielo má zostať uschované na dlhšiu dobu a zaplatí poplatok na ďalší rok.

 

Ako úschova prebieha

Dielo v tlačenej alebo elektronickej forme autor donesie do spoločnosti LITA. Vloží sa do obálky a v zapečatenom stave je uložené na miesto úschovy. Autor podpíše zmluvu o úschove a zaplatí za úschovu ročný poplatok.

 

Úschova prebieha každú stredu od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. na sekretariáte LITA.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese uschova@lita.sk alebo na telefónnom čísle 02/67 20 93 01.  

 

Potrebné dokumenty na stiahnutie

 

Časté otázky o úschove


Kedy úschova nemá zmysel?

Ak si autor príde dielo uschovať až potom, ako bolo dielo použité (napr. vydané, vysielané a pod.). Podľa Autorského zákona sa za autora považuje fyzická osoba, ktorej meno je na diele uvedené zvyčajným spôsobom ako meno autora. Ak už dielo bolo použité, jeho autor je všeobecne známy.

 

Je úschova registráciou diel?

Úschova nie je registrácia diel a ani nepotvrdzuje autorstvo diela.

Autorom je fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila, pričom pri autorstve netreba splniť žiadne formality. Splnenie formálnych záležitostí sa vyžaduje iba pri priemyselných právach (patenty, vynálezy, úžitkové vzory, ochranné známky, dizajny a pod.) a je zabezpečené Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky so sídlom v Banskej Bystrici.

 

Potvrdzuje LITA autorstvo k dielu?

Autorstvo vzniká v okamihu, kedy je dielo vyjadrené v zmyslami vnímateľnej podobe. LITA nie je úradom, ktorý môže autorovi vydať potvrdenie o jeho autorstve k dielu. Nemôže ani osvedčiť, či osoba, ktorá je na diele uvedená, je naozaj autorom diela.

LITA môže potvrdiť skutočnosť, že v určitý deň si určitá osoba uschovala určitý predmet.

 

Je možné úschovu realizovať aj poštou?

Áno. Dielo je potrebné vložiť do obálky formátu max. A4, obálku zalepiť a na prelepe 3× podpísať. Takto zapečatenú obálku spolu s troma (3) exemplármi Vami vyplnenej a podpísanej (ako zložiteľ) Zmluvy o úschovy vložte do ďalšej obálky a zašlite na našu adresu: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava.. 

Obratom Vám poštou pošleme jeden (1) exemplár nami podpísanej Zmluvy o úschove s prideleným číslom. Následne, najneskôr do 30 dní od jej doručenia, prosíme uhraďte poplatok za úschovu uvedený v Zmluve o úschove bankovým prevodom na účet v záhlaví Zmluvy o úschove. Nezabudnite pri platbe uviesť VS (variabilný symbol) a ŠS (špecifický symbol) a do správy pre prijímateľa Vaše meno, priezvisko, prípadne meno firmy. 

 

Koľko stojí úschova diela?

Ročný poplatok za úschovu je 13 eur s DPH pre fyzické osoby a 41 eur s DPH pre právnické osoby. Poplatok je potrebné uhradiť do 30 dní od úschovy diela. Pri uhrádzaní poplatku za úschovu alebo za predĺženie úschovy je potrebné na identifikáciu uviesť číslo úschovy, ktoré je uvedené v záhlaví zmluvy o úschove (napr.: 2011-010) ako špecifický symbol v tvare (napr.: 2011010).

IBAN: SK17 0200 0000 0000 0103 2012
Variabilný symbol: 602015

Špecifický symbol: číslo zmluvy

 

Môže sa obálka s úschovou počas zmluvnej doby otvoriť?

Zapečatená obálka sa môže otvoriť v prípadoch, ak chce autor nahliadnuť do predmetu úschovy, príp. urobiť si fotokópiu. Za takúto manipuláciu s predmetom úschovy sa platí poplatok vo výške ako za ročnú úschovu.

 

Je možné predmet úschovy doplniť?

Nie. Každé prípadné doplnenie úschovy sa považuje za novú úschovu.