— Ivan Csudai — výtvarník
 

V krátkosti o právach

 

1

Práva, ktoré LITA spravuje pre všetkých autorov (aj keď nemajú podpísanú zmluvu o zastupovaní):


Rozmnožovanie pre súkromnú potrebu

Kopírovanie diel pre súkromnú potrebu (nie za účelom priameho alebo nepriameho zárobku) je legálne.

Sú však určené typy diel a rozsah, nad ktorý už nemožno kopírovať. Autori za toto použitie nedostávajú priamo odmeny, ale náhrady odmien podľa Autorského zákona. Tie sú vyberané LITA (prostredníctvom spoločného výberu s inými organizáciami kolektívnej správy) od dovozcov a výrobcov rozmnožovacej techniky.

 

Reprografické rozmnožovanie

Autorské diela a ich časti sú voľne dostupné na legálne kopírovanie, skenovanie, faxovanie, tlačenie alebo iné rozmnožovanie pre každú fyzickú aj právnickú osobu. V tomto prípade sú tiež určené typy diel a rozsah, nad ktorý už nemožno kopírovať.

Autori za toto použitie nedostávajú priamo odmeny, ale náhrady odmien podľa Autorského zákona. Sú vyberané od dovozcov a výrobcov rozmnožovacej techniky a od copyshopov, ktoré šírenie diela umožňujú.

 

Káblová retransmisia

Šírenie rozhlasového a televízneho vysielania prostredníctvom káblových alebo mikrovlnných systémov uskutočňovaných inou osobou ako je pôvodný vysielateľ, je spravované LITA v spolupráci s inými organizáciami kolektívnej správy.

LITA udeľuje súhlas licenčnými zmluvami a vyberá odmeny pre autorov za káblový prenos ich diel na Slovensku a v zahraničí.

 

Droit de suite

Vďaka právu na odmenu za ďalší predaj originálu diela výtvarného umenia sa autori výtvarných diel a fotografie môžu podieľať na zisku z predaja ich diel galériami alebo na aukciách.

Ak sa predajú ich obrazy a iné originály alebo číslované kópie diel v hodnote nad 100 eur, druhý a ďalší raz, dražobné spoločnosti a obchodníci s umením odvádzajú zákonom určenú percentuálnu odmenu z predaja. Tieto odmeny vyberá a vypláca autorom LITA.

 

„Starostlivosť LITA sleduje a chráni naše autorské práva – o to slobodnejšie a bez starostí môžeme vďaka nej niečo tvoriť.“
— Dušan Dušek — spisovateľ a scénarista

 

2

Práva, ktoré LITA spravuje autorom na základe Zmluvy o zastupovaní alebo recipročných zmlúv so zahraničnými partnerskými spoločnosťami:


Verejné vykonanie

Organizátori divadelných predstavení, čítačiek, recitácií, folklórnych podujatí alebo podobných verejných akcií môžu v spoločnosti LITA získať potrebné licencie na použitie diel.

LITA zabezpečí súhlas autorov, vypracuje licenčnú zmluvu a odovzdá autorom odmenu.

 

Verejné vypožičanie

Vo verejných, mestských alebo súkromných knižniciach sú dostupné na vypožičiavanie knihy, tlačoviny, CD a DVD nosiče, audio knihy a filmy.

Slovenská národná knižnica (SNK) odvádza spoločnosti LITA odmeny pre autorov vyzbierané na základe hromadnej licenčnej zmluvy uzatvorenej so SNK (ktorou zároveň všetky knižnice v knižničnom systéme dostávajú licenciu). Knižnice mimo knižničného systému musia s LITA podpísať individuálnu zmluvu.

 

Verejný prenos

Pri púšťaní rozhlasového alebo televízneho vysielania či diel z nosičov v hotelových halách, reštauráciách, detských kútikoch obchodných centier a pod. ide o verejný prenos, verejné vykonanie alebo retransmisiu. Na takéto použitie diela sa súhlas získa licenčnými zmluvami. Odmeny sa autorom vyplácajú raz ročne.

 

Rozhlasové a televízne vysielanie

Ak je dielo použité v rozhlasovom a televíznom vysielaní, uzatvára LITA hromadné licenčné zmluvy s verejnoprávnymi (RTVS) aj súkromnými (Markíza, JOJ) televíznymi a rozhlasovými vysielateľmi. Tieto zmluvy určujú sadzby odmien pre tých autorov, ktorí si nenechali „vykúpiť” práva. LITA od vysielateľov odmeny vyberá a vypláca ich autorom

 

Nájom

Požičiavanie CD a DVD z videoték je považované za nájom diela alebo jeho „požičanie“ za poplatok.

Najčastejšie bol v minulosti realizovaný videopožičovňami, dnes je nájom fyzických nosičov na ústupe a diela sa už skôr sprístupňujú v elektronickej forme a na internetových videotékach.

 

Verejné vystavenie

Verejne môže byť vystavovaný originál diela alebo jeho rozmnoženiny v galérii či múzeu, ale napr. aj v reštaurácii, hoteli alebo na verejnom priestranstve.

Ak autor nepredal svoje dielo priamo galérii, treba na jeho vystavenie získať súhlas autora prostredníctvom licenčnej zmluvy. LITA vyberá za verejné vystavenie odmenu, ktorú autorovi následne vyplatí.

 

Vyhotovenie rozmnoženiny

Rozmnoženinou je akákoľvek kópia diela, hmotná aj elektronická. Môže to byť kniha, DVD, figúrka postavičky z rozprávky, plagát, magnetka, fotka na internete, PDF dokument a pod. Súhlas udeľuje LITA používateľom, ktorí chcú takéto rozmnoženiny vyhotoviť (vydať knihy, vytlačiť plagáty a pod.).

Vyhotovenie rozmnoženín sa obyčajne spája s ich predajom (napr. merchandising), vystavením, vykonaním, nájmom alebo vypožičaním.

 

Predaj a iná forma prevodu vlastníckeho práva

Rozmnoženiny možno verejne šíriť predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva. Tým môže byť darovanie alebo zámena. Zvyčajne LITA udelí súhlas na vyhotovenie rozmnoženín a ich šírenie v jednej zmluve, napr. vydavateľskej.

 

Internet

Ak sa diela verejne sprístupnia na internete, napr. na webovej stránke, je potrebná licencia na ich použitie (k individuálnym dielam, ale aj k väčšiemu počtu diel). Licencia je potrebná aj v prípade, ak sa dielo už na internete nachádza, ale používateľ ho chce použiť na inej webovej stránke. Licencia môže byť tiež získaná v LITA.

 

3

Práva, ktoré LITA spravuje na základe Rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy:


Rozšírená hromadná licencia

  • LITA môže udeliť licenciu aj za autorov, ktorí s ňou nemajú uzavretú zmluvu o zastupovaní
  • aj nositeľ práv bez zmluvného zastúpenia má právo na odmenu za použitie svojho diela
  • používateľ uzatvára s LITA jednu zmluvu, ktorou získa súhlas na použitie diel za všetkých autorov
 

Obchodne nedostupné diela

sú slovesné diela vydané a vyjadrené v písomnej forme (napr. kniha, časopis, noviny) ak

  • nie je možné ich zakúpiť v predajnej a distribučnej sieti
  • sa nachádzajú v archívoch a knižničných, muzeálnych alebo galerijných zbierkach
  • sú zapísané vo verejne prístupnom zozname Obchodne nedostupných diel, ktorý vedie Slovenská národná knižnica

 

Ak sa chcete stať zastupovaným autorom, stačí podpísať s LITA zmluvu o zastupovaní.