Viac o dedení autorských práv


Kde sa rozhoduje o dedení autorských práv

Úmrtie autora je úradne hlásené na príslušný súd, ktorým je okresný súd podľa posledného pobytu autora. Príslušný súd poveruje prejednaním dedičstva jednotlivé notárske úrady. Poverený notársky úrad osloví osoby spadajúce do okruhu dedičov a zisťuje „súpis aktív a pasív dedičstva“, teda súpis majetku a dlhov poručiteľa.

Predmetom dedičstva sú nielen nehnuteľnosti (napr. rodinný dom) a hnuteľnosti (napr. auto, účet v banke), ale aj práva. Autorské práva sú preto tiež predmetom dedenia v rámci dedičského konania, ako ktorákoľvek iná položka. 

 

Ako správne zadefinovať dedenie autorských práv v dedičskom rozhodnutí

 

Predmetom dedenia sú:

  • tzv. absolútne autorské práva (práva, ktoré pôsobia proti všetkým do úvahy prichádzajúcim budúcim používateľom), teda právo udeľovať súhlas na použitie diel a prijímať odmeny za prípadné budúce použitia diel, ale aj
  • tzv. relatívne autorské práva (práva, ktoré pôsobia voči konkrétnym používateľom už zo zrealizovaných použití diel, za ktoré ešte nebola vyplatená autorská odmena), teda právo na výplatu konkrétne vyčíslených odmien z už zrealizovaných použití.
 

Ako upozorniť na potrebu prejednať dedenie autorských práv v dedičskom konaní

 

Pokiaľ ide o preukázanie potreby prejednať aj túto položku v dedičskom konaní, postačuje uviesť, že poručiteľ bol autorsky činný a preto mu k jeho dielam vznikli autorské práva.

Ako sme uviedli vyššie, položkami dedičstva by mali byť len „absolútne autorské práva“ (t.j. práva udeľovať súhlas na použitie do budúcnosti) a „relatívne autorské práva z použitia diel poručiteľa“ (t.j. práva na výplatu ešte nevyplatených odmien za už zrealizované použitia).

 

Je vhodné dedenie autorských práv v dedičskom konaní čo najviac špecifikovať?

 

Akékoľvek ďalšie špecifikácie neodporúčame. Bližšia snaha o definíciu by totiž mohla len obmedziť  (zúžiť) rozsah tejto položky dedičstva.

Neodporúčame preto špecifikovať ani oblasť tvorby poručiteľa (napr. na druh diel - odborné literárne diela), ani jednotlivé diela (napr. zoznamom diel, ktoré poručiteľ vytvoril). Ak by sa totiž v dedičskom rozhodnutí vymenovali len niektoré z diel, mohol by v budúcnosti nastať problém, ak by nejaký používateľ prejavil záujem o použitie diel, ktoré sa pri vymenúvaní v rámci dedičského rozhodnutia opomenuli, resp. sa o týchto dielach vôbec nevedelo, lebo sa našli až následne v autorovej pozostalosti.  

 

Je potrebné pre dedenie autorských práv spísať závet? Ak autor závet nezanechal, ako sa vtedy dedia autorské práva?

Ako sme uviedli vyššie, autorské práva sú predmetom dedenia v rámci dedičského konania ako ktorákoľvek iná položka a na ich dedenie sa v zásade vzťahuje všeobecná úprava dedenia zo závetu aj zo zákona.

Občiansky zákon určuje okruh osôb, ktoré prichádzajú do úvahy ako dedičia poručiteľa, pokiaľ by poručiteľ nezanechal závet. Tento okruh osôb tzv. dedičov zo zákona je rozdelený do štyroch (4) tzv. dedičských skupín. V I. dedičskej skupine sú určené osoby, ktoré sú poručiteľovi najbližšie a ktoré majú dediť ako prvé v poradí. Ak by nedošlo k dedeniu v rámci tejto I. dedičskej skupiny, nastúpil by okruh osôb určený v II. dedičskej skupine, atď.

V prvej dedičskej skupine dedia poručiteľove deti a manžel/ka, každý z nich rovným dielom. To znamená, že ak by poručiteľ závet nezanechal, do úvahy by ako možní dedičia prichádzal do úvahy manželka a deti poručiteľa, a to rovným dielom. Je tiež možné, že by sa dedičia poručiteľa v rámci dedičského konania navzájom dohodli, a autorské práva by zdedil len jeden z nich.

Právna úprava však dáva možnosť zasiahnuť do tohto zákonom stanoveného okruhu osôb, a to spísaním závetu. V závete je možné rozhodnúť o tom, že autorské práva k dielam zdedí len tá osoba, o ktorej poručiteľ rozhodne. Aj pri spísaní závetu však existujú určité obmedzenia, a to najmä pokiaľ ide o dedenie detí poručiteľa, ktoré majú status tzv. neopomenuteľných dedičov. 

Čo sa týka formy, je možné napísať závet vlastnoručne a vlastnoručne ho aj podpísať. Jednoznačne však odporúčame, z dôvodu istoty, spísať závet do notárskej zápisnice na notárskom úrade. Na notárskom úrade poskytnú žiadateľom všetky potrebné vysvetlenia a asistenciu, aby bol závet nespochybniteľným prejavom vôle. Žiadateľ sa tak bude môcť spoľahnúť na to, že sa v rámci dedičského konania bude postupovať v súlade s jeho vôľou.

 

Čo sa stane, ak autor nezanechá dedičov, alebo dedičia odmietnu dedičstvo prijať?

Ak autor nezanechal dedičov, alebo dedičia odmietnu dedičstvo prijať, dielo autora sa stane voľným. To znamená, že dielo autora bude možné voľne použiť bez toho, aby musel používateľ osloviť nositeľov práv a požiadať ich o udelenie súhlasu na použitie diela.

Osobitná úprava je u spoluautorských diel, kde podiel autora, ktorý nezanechal dedičov, pripadne ostatným spoluautorom.