Vysielateľ denne používa vo vysielaní veľké množstvo rozličných druhov diel –  získať licenciu jednotlivo od všetkých nositeľov práv by preňho bolo obtiažne a neefektívne, preto si zabezpečuje súhlas od zástupcov autorov – organizácií kolektívnej správy práv - hromadne jednou zmluvou

 

Kontaktujte nás

Pre akékoľvek ďalšie informácie nás môžete priamo kontaktovať na e-mailovej adrese: lita@lita.sk

 


 
1    

1

 

 

Na použitie diela vysielaním je potrebný súhlas autora – licencia

LITA hromadnými licenčnými zmluvami udeľuje vysielateľom súhlas za diela autorov, ktorých zastupuje: spisovateľov, dramatikov, autorov rôznych spracovaní pre potreby rozhlasového vysielania, autorov audiovizuálnych diel (režisérov a scenáristov), diel použitých v audiovizuálnych dielach (napr. literárne predlohy, výtvarné diela), choreografov, prekladateľov, úpravcov dialógov a ostatných tvorcov, okrem autorov hudobných diel.

 

 
2    

2

 

 

Kedy vysielateľ uzatvára hromadné licenčné zmluvy

Pred začatím vysielania, teda v čase, kedy získal licenciu na vysielanie od Rady SR pre vysielanie a retransmisiu.

 

 
3    

3

 

 

Čo je obsahom hromadných licenčných zmlúv

Je to najmä:

  • súhlas domácich i zahraničných autorov na rôzne spôsoby použitia (okrem vysielania je možné udeliť súhlas napr. na vyhotovovanie rozmnoženín na nosičoch, sprístupnenie na internete a pod.)
  • dohody o sadzbách licenčných odmien pre jednotlivé druhy diel a skupiny autorov

  • ďalšie dohody, ako sú platobné podmienky, nahlasovanie použitia diel a pod.