poradna 2080x800.jpg
 

LITA poradňa 

Prostredníctvom emailov, telefonicky, aj pri našich osobných stretnutiach dostávame od Vás množstvo otázok. Týkajú sa konkrétnych prípadov, ktoré ako autori či používatelia autorských diel musíte alebo chcete riešiť. Rozhodli sme sa, že niektoré z nich budeme priebežne vyberať do rubriky „LITA poradňa“. Nech sa teda páči. Veríme, že naše odpovede pomôžu aj Vám. 


zeleny.jpg

Porušujem autorské práva namaľovaním už existujúceho obrazu?

Dobrý deň, ak namaľujem už existujúce dielo a podpíšem ho svojím podpisom, porušujem autorské právo?
Ďakujem.

Na to, aby sme Vám mohli odpovedať na Vami položenú otázku, je nutné sa vysporiadať s nasledujúcimi otázkami:

1. Dochádza ,,namaľovaním už existujúceho diela“ k autorskoprávne relevantnému použitiu a ak áno, k akému?

2. Ak ide o autorskoprávne relevantné použitie, za akých okolností môže dôjsť k porušeniu autorských práv a akých?

3. Aký vplyv má na situáciu skutočnosť, že k Vášmu výtvoru pripojíte aj Váš podpis?

 

1. Namaľovaním už existujúceho diela v každom prípade dochádza k vytvoreniu jeho rozmnoženiny (jednej alebo viacerých). Vyhotovenie rozmnoženiny (hoci aj jednej) je samo osebe autorskoprávne relevantným použitím. To znamená, že k nemu môže dôjsť len so súhlasom autora, resp. nositeľov práv (jeho dedičov).

Ak však už existujúce dielo nielen do bodky ,,prekreslíte“ podľa pôvodného diela, ale ho aj určitým spôsobom podľa svojho vkusu upravíte, dochádza nielen k vyhotoveniu rozmnoženiny diela, ale aj k jeho spracovaniu. Na spracovanie diela sa rovnako vyžaduje súhlas autora.

Rozhodujúcou skutočnosťou je aj to, či si Vami vyhotovenú rozmnoženinu chcete len v súkromí zavesiť do Vašej obývačky, alebo ju chcete ďalej verejne rozširovať. Týmto pojmom má autorský zákon na mysli napr. jeho predaj, na ktorý sa taktiež vyžaduje súhlas autora.

 

2. Autorské práva delíme na osobnostné a majetkové. Majetkové autorské práva slúžia autorovi na to, aby mohol svoje dielo zhodnocovať. Jedná sa predovšetkým o právo autora použiť svoje dielo a udeliť súhlas na jeho použitie. Smrťou autora nezanikajú, sú predmetom dedenia. Ak má používateľ záujem použiť dielo nežijúceho autora, je povinný získať súhlas na použitie od jeho dedičov, tzv. nositeľov práv.

Ak by teda došlo k použitiu diela (k vyhotoveniu rozmnoženiny diela a jej ďalšiemu verejnému rozširovaniu alebo spracovaniu) bez súhlasu autora, alebo jeho dedičov, dôjde k porušeniu majetkových autorských práv autora.

Osobnostné práva zabezpečujú najmä ochranu autorstva a integrity diela a smrťou autora zanikajú. Jedná sa hlavne o právo označiť svoje dielo menom a právo na nedotknuteľnosť diela. Napriek tomu, že smrťou autora zanikajú, naďalej platí, že si nikto nesmie prisvojiť autorstvo k dielu, dielo sa môže použiť iba spôsobom neznižujúcim jeho hodnotu a používateľ je povinný uviesť k dielu meno autora. Právo autora žiadať, aby sa jeho meno uvádzalo na všetkých rozmnoženinách diela patričným spôsobom a pri každom použití diela na verejnosti vyplýva z ustanovení autorského zákona a pri ich nerešpektovaní dochádza k umeleckej krádeži.

Znamená to, že ak by na vyhotovenej rozmnoženine diela nebolo uvedené meno pôvodného autora, dôjde k porušeniu osobnostných autorských práv autora. K porušeniu osobnostných autorských práv autora tiež príde aj pri neoprávnenom spracovaní diela, ktoré je nielen porušením majetkových autorských práv, ale aj porušením osobnostného autorského práva na nedotknuteľnosť diela.

 

3. Podľa toho, koho podpisy budú pri novovytvorenej rozmnoženine diela uvedené, rozlišujeme medzi plagiátom a falzifikátom.

Pod pojmom plagiát rozumieme také použitie diela, ktoré je napodobeninou, kópiou pôvodného umeleckého diela a zároveň je preň charakteristické jeho vydávanie za vlastné. Plagiátorstvo je často sa vyskytujúcou formu porušovania autorského práva.

Pri falzifikáte je uvedený (sfalšovaný) aj podpis pôvodného autora. Od vytvorenia falzifikátu sa plagiát odlišuje práve tým, že autor ,,prekresleného“ diela nesfalšuje podpis pôvodného autora, avšak novovzniknuté dielo podpíše svojim vlastným podpisom a vydáva ho za vlastné.

O plagiát pritom môže ísť nielen v prípade neoprávneného používania celých diel, ale aj v prípade neoprávneného používania len určitej časti diel.  Považujeme za potrebné dodať, že k plagiátorstvu môže dochádzať aj v takých prípadoch, keď síce spracujete dielo so súhlasom autora, ale zároveň ďalej prezentujete dielo ako svoje vlastné a neuvádzate meno autora pôvodného diela. To znamená, že hoci nedochádza k porušeniu majetkových práv autora, zasahujete do jeho osobnostných práv.

 

Z našej analýzy by sme Vám radi ponúkli tieto závery:

  • Na každé autorskoprávne relevantné použitie umeleckého diela je potrebné získať súhlas autora tohto diela.

  • Právo autora žiadať, aby sa jeho meno uvádzalo na všetkých rozmnoženinách diela patričným spôsobom a pri každom použití diela vyplýva z ustanovení autorského zákona a pri ich nerešpektovaní dochádza k umeleckej krádeži.

  • Ak by ste teda namaľovali už existujúce dielo bez súhlasu jeho autora a podpísané len Vaším podpisom ho akokoľvek ďalej šírili alebo inak používali, uvedené konanie by mohlo byť klasifikované ako plagiátorstvo a porušovať nielen normy právne (autorský zákon, obchodný zákonník), ale i normy, ktoré majú mimoprávny charakter (napríklad normy spoločenskej etiky).

- Licenčné oddelenie LITA


zeleny.jpg

Je recenzia autorským dielom?

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či aj recenzia napr. literárneho alebo vedeckého diela je predmetom autorského zákona. Teda či aj recenzia diela je dielom podľa autorského zákona? Ďakujem za vysvetlenie.
— I.S.

Na úvod by sme radi uviedli, že do kompetencií LITA, autorskej spoločnosti nepatrí poskytovať záväzný výklad ustanovení zákona a preto Vám nemôžeme poskytnúť záväzné vyjadrenie k tomu, či „recenzia“ je resp. nie je „dielom“ podľa ust. § 3 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

V súvislosti s Vašou otázkou Vás teda môžeme iba „nasmerovať“ k definícii „diela“ podľa Autorského zákona. Podľa ust. § 3 Autorského zákona je predmetom autorského práva dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľným zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia.

Pokiaľ „recenzia“ spĺňa všetky atribúty diela podľa ust. § 3 Autorského zákona, je podľa zákona považovaná za „dielo“, ktoré požíva autorskoprávnu ochranu, a to rovnako ako akékoľvek iné literárne dielo (beletria, odborná literatúra, poézia, esej a pod.).

  - Licenčné oddelenie LITA


Untitled design.png

Autorstvo a plnoletosť

Dobrý deň, prosím Vás, chcem sa informovať, je vznik autorstva a vlastnenia autorských práv viazaný na plnoletosť?
— A.Ch.

V súvislosti s Vašou otázkou je v prvom rade potrebné uviesť, že autorské právo k dielu vzniká okamihom, keď je dielo objektívne vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami (napr. keď je báseň zapísaná do zošita). Navyše, vznik diela nie je potrebné nikde registrovať (na „úrade“), ani nahlasovať. Inými slovami, autorské právo vzniká samotným vytvorením diela, bez ďalšej skutočnosti (definíciu diela nájdete v ust. § 3 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov).

Pokiaľ ide o súvis vzniku autorského práva a plnoletosti, jeho vznik nie je viazaný na dosiahnutie plnoletosti. Dielo môže vytvoriť aj neplnoletá osoba, dokonca malé dieťa.

Otázka možnosti nakladať s dielom a robiť právne úkony týkajúce sa diela, napríklad udeľovať súhlas na použitie diela a pod. (t.j. spôsobilosť na právne úkony) je upravená v príslušných ustanoveniach Občianskeho zákonníka a vo väčšine prípadov ju preto bude vykonávať rodič.

- Licenčné oddelenie LITA


zeleny.jpg

Nahlasovanie diel na LITA a odvod 2% z autorských honorárov

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať ohľadom nahlasovania diel na LITU. V prvom rade, či to je povinné. V druhom rade, ak to je teda povinné, tak sa pravdepodobne odvádza v prípade autorských honorárov aj nejaká daň (tuším 2%). Ako sa to však správne naformuluje v zmluve s daným autorom? Ďakujem.
— J.V.

LITA  je organizáciou kolektívnej správy práv autorov. Pre autorov vyberá odmeny a náhrady odmien za rôzne použitia ich diel (tradičné použitia, napr. vydanie alebo vysielanie, ale aj hromadné použitia, napr. káblová retransmisia, reprografické rozmnožovanie), ktoré potom vypláca autorom.

Ak má LITA vybrať a následne vyplatiť odmeny autorom, ktorých diela boli použité, musí mať LITA o týchto dielach a ich použitiach vedomosť. LITA získava informácie z viacerých zdrojov (napr. od používateľov, či verejne dostupné kanály). Ak chce mať však autor istotu, že jeho diela už sú, resp. budú zaevidované a ich použitia zohľadnené vo vyúčtovaniach, je v jeho prospech, aby si všetky svoje diela a najmä všetky ich jednotlivé použitia riadne nahlásil.

Nahlasovanie diel do LITA teda nie je povinné. Ako sme však uviedli vyššie, pokiaľ ste činný autor a chcete dostávať za použitia svojich diel autorské odmeny, odporúčame Vám to. Nahlasovanie diel do LITA prebieha elektronicky prostredníctvom online portálu MOJA LITA: https://moja.lita.sk/index.

 

Pred prvým prihlásením do online portálu MOJA LITA je potrebná online registrácia a vyplnenie osobných údajov. Je to jednoduchý proces s dobrou navigáciou. Následne Vám systém vygeneruje formulár „Nahlásenie údajov nositeľa práv“, ktorý nám slúži ako zdroj základných a dôležitých informácií o Vás. Okrem iného v ňom uvediete, z akej emailovej adresy budete s nami komunikovať, na akú poštovú adresu Vám môžeme posielať dôležité dokumenty, či na aký účet posielať odmeny. Z tohto dôvodu je tento formulár potrebné vytlačiť aj vlastnoručne podpísať a odoslať poštou na našu adresu: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava.

Po doručení formuláru do LITA Vám na online portáli MOJA LITA overíme Váš profil a potom už môžete začať nahlasovať svoje diela a ich použitia.

 

Medzi nahlasovaním diel do LITA a odvádzaním „dane 2%“ nie je žiadna súvislosť.

„Dve percentá“ z autorských odmien sa však skutočne odvádzajú. Stanovuje tak zákon č. 13/1993 Z.z. o umeleckých fondoch. Ide o „príspevok“ do umeleckých fondov (Literárny fond, Fond výtvarných umení, Hudobný fond), ktorý autorovi zrazí z odmeny subjekt, ktorý odmenu vypláca. Tieto „dve percentá“ sa teda do LITA neodvádzajú, odvádzajú sa umeleckým fondom. Keď však LITA vypláca odmeny autorom, z týchto odmien (ako subjekt, ktorý vypláca odmenu), je povinná autorom tento 2%-ný príspevok zraziť a odviesť ho do umeleckých fondov. Autori po doručení vyúčtovania z LITA už preto túto povinnosť nemajú.

Pokiaľ ide o úpravu „odvodu“ 2%-ného príspevku do umeleckých fondov v licenčnej zmluve (t.j. v zmluve, ktorou autor udeľuje používateľovi súhlas na použitie jeho diela), postačuje v zmluve uviesť, že používateľ z dohodnutej odmeny pred jej vyplatením autorovi zrazí príspevok do umeleckých fondov podľa zákona č. 13/1993 Z.z.

V súvislosti s daňami a zrážkami by sme ešte radi uviedli, že LITA pri vyplácaní odmien autorom automaticky zdaňuje odmeny zákonnou zrážkovou daňou 19%. Pokiaľ nesúhlasíte, aby Vám LITA automaticky túto daň strhla, stačí pri vypĺňaní osobných údajov zvoliť možnosť „Nezdaňovať“ a systém na našom portáli MOJA LITA Vám zároveň automaticky vygeneruje „Dohodu o nezdaňovaní“, ktorú je potrebné vlastnoručne podpísanú v 2 vyhotoveniach zaslať spolu s formulárom „Nahlásenie údajov nositeľa práv“ na poštovú adresu LITA, Mozartova 9, 811 02 Bratislava. Jedno vyhotovenie „Dohody o nezdaňovaní“ podpísanú zo strany LITA Vám zašleme späť. Viac o zdaňovaní autorských odmien sa dočítate na našej stránke: http://www.lita.sk/pravidla-zdanovania-autorskych-odmien/.

Ak chcete využiť služby, ktoré LITA autorom ponúka, v plnej miere a máte záujem stať sa zmluvne zastupovaným autorom, viac informácií nájdete tu: http://www.lita.sk/zastupovanie-a-clenstvo-autorov/. Zmluva o zastupovaní je univerzálna pre všetkých autorov: https://moja.lita.sk/document/representation-contract.

- Oddelenie dokumentácie a repartície LITA


zeleny.jpg

Organizácia divadelného predstavenia – povinnosti voči LITA

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či máme pri organizácii divadelného predstavenia nejakú povinnosť voči LITA, resp. ako postupovať, aby sme neporušili niekoho autorské práva? Ohlasuje sa u Vás každé predstavenie? Riešia si povinnosti voči LITA divadlá alebo organizátori? Ďakujem.
— M.H.

Hoci si to možno mnohí ani neuvedomujú, pri divadelnom predstavení dochádza k použitiu viacerých diel od viacerých autorov. Okrem autora samotnej divadelnej hry to býva často aj prekladateľ, autor scénickej hudby, choreograf. Ak je inscenované pôvodné prozaické dielo (napr. Sofiina voľba), pribúda aj pôvodný autor prózy (William Styron), prekladateľ do slovenského jazyka tohto románu, ďalej autor divadelnej adaptácie a pod. Podľa autorského zákona platného od 01.01.2016 je aj režisér inscenácie autorom.

Pri každej inscenácii sa preto treba vopred zamyslieť a „vyskladať si“, aké rôzne autorské vklady sú v nej obsiahnuté a súhlasy ktorých autorov (alebo ich dedičov – nositeľov autorských práv) je potrebné priam nevyhnutné ešte pred inscenovaním získať. Platí totiž základná zásada autorského práva, podľa ktorej k použitiu diel môže dôjsť len po získaní súhlasu (licencie) od autorov všetkých použitých diel. Výnimkou, kedy súhlas autorov nie je potrebný, sú len presne vymedzené situácie v zákone (tzv. zákonné výnimky, napríklad školské predstavenia bez výberu akéhokoľvek vstupného, alebo citácia).

Za použitie diela sa pritom považuje aj spracovanie (vrátane adaptácie diela do divadelnej formy, napr. vyššie uvedená adaptácia románu Sofiina voľba do činoherného predstavenia) a preklad diela. Na získanie súhlasu s akýmkoľvek spracovaním, alebo prekladom treba preto začať myslieť s dostatočným časovým predstihom, aby sa používateľovi (divadelnému súboru) nestalo, že autor pôvodného preexistentného diela (napr. románu) spracovanie, alebo preklad neodsúhlasí. Pre používateľa to znamená zastavenie celého ďalšieho procesu inscenovania, s ktorým sú spojené nemalé finančné straty.

O tom, akou cestou získa používateľ súhlas od všetkých autorov, rozhoduje sám používateľ na vlastnú zodpovednosť. Vzhľadom na charakter divadelného uvedenia (spoločenský význam, dlhšie obdobia, počas ktorého sa inscenácia uvádza apod.), sme však presvedčení, že je pre ochranu používateľa veľmi dôležité, aby mal na použitie všetkých diel uzavreté písomné zmluvy, s kvalitne a tzv. win-win naformulovanými podmienkami použitia.

Ak divadlo (používateľ) nemá na použitie konkrétneho diela uzavretú zmluvu s autorom či nositeľmi práv, odporúčame, aby sa obrátilo na LITA so „žiadosťou o udelenie licencie“. V našej odpovedi budeme používateľa informovať, súhlas na použitie (licenciu) diel ktorých autorov vieme udeliť, resp. sprostredkovať a za akých licenčných podmienok (časové, územné, vecné, finančné).

Za použitie diela má autor právo na licenčnú odmenu. Pre nami zastupovaných autorov máme výšku odmien za použitia toho ktorého diela (literárnej predlohy, prekladu, choreografie a pod.) stanovenú v našom sadzobníku, ktorý je dostupný na našej stránke. Pri určovaní, resp. dohadovaní výšky a formy odmeny (percentuálna - tantiémy, paušálna) je rozhodujúci i charakter divadla (profesionálne, amatérske), kapacita sály, počet predstavení za sezónu, cena vstupenky a pod.

O udelenie licencie žiada používateľ, teda subjekt, ktorý bude dielo na verejnosti uvádzať (obyčajne je to divadlo). Organizátor (napr. festivalu, kde bude predstavenie uvedené) má spravidla povinnosť uhradiť licenčnú odmenu pre autorov (príslušné tantiémy z hrubej tržby z predstavenia), to však len v prípade, ak mu táto povinnosť vyplýva zo zmluvy uzatvorenej ohľadom konkrétneho predstavenia s divadlom. Inými slovami, autori majú právo na licenčnú odmenu za každé odohraté predstavenie. Zatiaľ čo pri predstaveniach na domovskej scéne túto odmenu platí samotné divadlo, pri predstaveniach uvedených v rámci festivalu môže divadlo túto svoju povinnosť (teda zaplatiť licenčnú odmenu autorom) previesť na organizátora festivalu.

Pre úplnosť by sme radi uviedli, že tento spôsob použitia – divadelné uvedenie sa v terminológii autorského zákona nazýva „verejné vykonanie“ a tiež by sme radi upozornili na to, že diela sú autorskoprávne chránené počas života autora a ešte 70 rokov po jeho smrti. Potom sa dielo stáva voľným, čo znamená, že môže byť použité bez toho, aby na takéto použitie udelili dedičia autora – nositelia práv svoj súhlas.


 

Na záver sa pokúsime zhrnúť naše odpovede na Vaše otázky:

  • Pri organizovaní divadelného predstavenia nemáte voči LITA žiadnu povinnosť. Máte však povinnosť voči autorom všetkých použitých diel, a to získať ich súhlas s Vami pripravovaným inscenovaním. Mnohých autorov pritom zastupuje LITA, prípadne vie sprostredkovať ich súhlas s inscenovaním ich diel. Odporúčame Vám preto obrátiť sa čo najskôr ešte pri príprave predstavenia na LITA a zistiť, súhlasy ktorých autorov budete môcť prostredníctvom nás získať (email: divadelne@lita.sk; tel. č.: 02 / 67 20 93 21, alebo 67 20 93 06).

  • Na to, aby ste neporušili nikoho autorské práva je potrebné s dostatočným časovým predstihom získať súhlas autorov všetkých použitých diel s Vami pripravovaným inscenovaním. Je dôležité mať na pamäti, že udeleniu súhlasu podlieha aj spracovanie diela (vrátane zmien a zásahov do diela) a preklad. Odmenou Vám bude pokoj pri samotnej príprave inscenácie, s vedomím, že Vám už nehrozí žiadne riziko prípadného stiahnutia už naštudovanej inscenácie.

  • Do LITA (na ekonomické oddelenie) sa následne (po premiére) nahlasujú len tie predstavenia, pri ktorých získate súhlas na použitie niektorého, prípadne viacerých z autorov cez LITA. Všetky podrobnosti s Vami dohodneme v licenčnej zmluve, ktorú s LITA uzavriete.

  • Za použitie diela zodpovedá jeho používateľ, teda subjekt, ktorý dielo na verejnosti uvádza. Ten môže povinnosť uhradiť autorom odmenu previesť aj na organizátora napr. festivalu.

- Licenčné oddelenie LITA


zeleny.jpg

Oficiálna "ochrana autorstva prekladu"

Dobrý deň, chcela by som vás poprosiť o informáciu alebo radu, či je možná na Slovensku oficiálna “ochrana autorstva prekladu” literárneho diela z cudzieho jazyka a ak áno, čo je k tomu potrebné. Predpokladám, že v pozitívnom prípade je možno obrátiť sa na vašu inštitúciu. Môžete mi poradiť? Ďakujem vám vopred za odpoveď.
— M.Ch.

V prvom rade je potrebné uviesť, že preklad literárneho diela je tiež „dielom“ podľa autorského zákona a požíva takú istú ochranu ako originál literárneho diela v pôvodnom jazyku. Ak má preto dôjsť k použitiu literárneho diela v jeho preklade napr. do slovenského jazyka, používateľ musí vopred získať súhlas nielen autora originálu literárneho diela, ale aj súhlas autora – prekladateľa.

Tiež je potrebné uviesť, že akékoľvek dielo podľa slovenského autorského zákona požíva ochranu už momentom jeho vytvorenia. Na Slovensku teda nie je autorské právo založené na žiadnom formálnom alebo registračnom princípe. Inými slovami, na to, aby bolo dielo autorskoprávne chránené, nie je potrebné ho nikde registrovať.

Ako sme uviedli vyššie, dielo nie je možné použiť bez súhlasu autora (prípadne dedičov – nositeľov autorských práv), pokiaľ autorský zákon neustanovuje inak (ide o výnimočné prípady, ktoré sú v zákone výslovne uvedené). Ak sa tak stane, ide o neoprávnené použitie diela a autor sa môže domáhať ochrany svojich práv, napr. súdnou cestou.

Oficiálna "ochrana autorstva prekladu" literárneho diela z cudzieho jazyka na Slovensku teda neexistuje a ani nie je potrebná. Autorský zákon prezumuje, že za autora sa považuje ten, kto je pri použití diela ako autor uvedený.

Ak bolo Vaše dielo (Váš preklad literárneho diela) už niekde použité, za dôkaz Vášho autorstva môžete považovať aj toto použitie. Ak Vaše dielo ešte nikde publikované nebolo, môžete svoje autorstvo dokázať tým, že dôveryhodne preukážete, že ste k určitému dňu svojím dielom disponovali. Na to slúži naša služba Úschova, ktorú Vám LITA ponúka. Úschova diela Vám v prípade budúceho sporu o autorstvo (t.j. niekto vydáva Vaše dielo za svoje) môže pomôcť ako nepriamy dôkaz o tom, že v daný deň ste predmetom Úschovy disponovali, tým že ste si ho uložili v LITA. Viac o tejto službe sa dočítate tu.  

V prípade, ak máte záujem o využitie služby úschovy, neváhajte nás kontaktovať na emaile lita@lita.sk, resp. telefonicky: 02/67 209 301.

- Licenčné oddelenie LITA