plug-672231_1920.jpg
 

Káblová retransmisia


Čo je to káblová retransmisia?

Káblovou retransmisiou sa rozumie šírenie vysielaného diela uskutočnené inou osobou, ako je vysielateľ (RTVS, TV Markíza, TV JOJ, atď.), ktoré môže byť prijímané verejnosťou prostredníctvom káblového, satelitného alebo mikrovlnného systému.

 

Je potrebné získať súhlas autora a má autor za toto použitie nárok na odmenu?

Právo na odmenu za káblovú retransmisiu patrí medzi povinne kolektívne spravované práva, ktoré vykonáva príslušná organizácia kolektívnej správy práv (v tomto prípade LITA, OZIS, SLOVGRAM, SOZA prostredníctvom spoločného výberu, ktorý v mene ostatných organizácií kolektívnej správy realizuje spoločnosť SOZA). Ide o práva, ktorých uplatnenie je pre autorov individuálne nemožné a tak LITA zo zákona udeľuje súhlas na použitie káblovou retransmisiou za všetkých autorov, ktorých diela sú týmto spôsobom používané.

V zmysle Autorského zákona má autor za takéto použitie nárok na odmenu, a to zo strany káblových operátorov, ktorí od vysielateľa „preberajú“ jeho pôvodné vysielanie a sprostredkúvajú ho ďalej verejnosti prostredníctvom káblového, satelitného alebo mikrovlnného systému.

 

Kto platí licenčnú odmenu a v akej výške?

 

Ktorým autorom sú potom tieto odmeny vyplatené?

Licenčnú odmenu sú povinné hradiť všetky subjekty, ktoré šíria diela prostredníctvom káblového, satelitného alebo mikrovlnného systému (kábloví operátori). 

Výška licenčnej odmeny je určená paušálnou sumou za jednu prípojku a je výsledkom dohody medzi organizáciami kolektívnej správy a používateľmi.

 

LITA vypláca uhradené odmeny na základe svojho Rozúčtovacieho poriadku zastupovaným aj nezastupovaným autorom.

 Rozúčtovací poriadok ↓

Pri rozdeľovaní odmien medzi jednotlivých autorov LITA vychádza z informácií o dielach, ktoré boli odvysielané na slovenských kanáloch za príslušný kalendárny rok. Potrebné údaje získava okrem iného aj priamo od autorov, ktorí oznamujú LITA použitie svojich diel a tým si uplatňujú právo na odmenu.