— Monika Kompaníková — spisovateľka
 

Kolektívna správa práv je zastupovanie autorov alebo dedičov pri výkone niektorých autorských práv.

Je výhodná pre autorov aj pre používateľov.


 

Efektívnejšie hromadné zastupovanie

Sú oblasti autorského práva (napr. pri reprografickom rozmnožovaní alebo výpožičkách v knižniciach), v ktorých je LITA priamo zo zákona poverená zastupovaním všetkých autorov.

Aj v ďalších oblastiach, v ktorých by si autor mohol práva spravovať sám, je hromadný výkon práv efektívnejší (napr. pri rozhlasovom vysielaní).

Preto vznikli organizácie kolektívnej správy práv.

 

Organizácie kolektívnej správy existujú po celom svete

LITA s týmito organizáciami spolupracuje a je členom ich nadnárodných združení. Na Slovensku kolektívnu správu vykonáva 5 organizácií kolektívnej správy, z toho 2 zastupujú autorov (LITA a SOZA).

LITA spravuje práva k literárnym, dramatickým, hudobnodramatickým, choreografickým, audiovizuálnym, fotografickým, architektonickým dielam a k dielam výtvarného a úžitkového umenia.

 

1

Povinná kolektívna správa

LITA zastupuje autorov pri tomto použití diel:

 • zhotovenie rozmnoženiny pre súkromnú potrebu,
 • zhotovenie rozmnoženiny diela reprografickým zariadením (kopírovanie, faxovanie, skenovanie, tlač...),
 • káblová retransmisia,
 • ale aj pri ďalšom predaji originálov diel výtvarného umenia (droit de suite).

 

 

2

Dobrovoľná kolektívna správa

LITA vykonáva dobrovoľnú kolektívnu správu práv pre slovenských autorov a dedičov, ktorí s LITA uzatvorili zmluvu o zastupovaní a pre zahraničných autorov na základe zmlúv so zahraničnými organizáciami.

Autor si môže uplatňovať tieto práva sám, môže však zveriť ich výkon organizácii kolektívnej správy. LITA uzatvára s používateľmi licenčné zmluvy a vyberá odmeny, ktoré autorom následne vypláca.

LITA zastupuje autorov pri tomto použití diel:

 • verejné vykonanie diel, napr. recitáciou, hrou alebo tancom (divadelné predstavenia, verejné čítania v knižniciach, premietanie v detských kútikoch...),
 • verejný prenos diel technickými prostriedkami (napr. televízor umiestnený v reštaurácii),
 • rozhlasové a televízne vysielanie diel, vrátane vysielania cez satelit,
 • vyhotovenie rozmnoženín diel (napr. vydanie knihy, kalendárov, DVD),
 • verejné rozširovanie rozmnoženín predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva (napr. predaj kníh, kalendárov, DVD),
 • verejné rozširovanie originálu a rozmnoženín diel nájmom a vypožičaním,
 • sprístupňovanie diel verejnosti na internete,
 • verejné vystavenie diel (napr. v galérii).

 

 

3

Rozšírená hromadná licencia

Rozšírená hromadná licencia (RHL) je osobitným druhom hromadnej licenčnej zmluvy. RHL uzatvorená medzi organizáciou povinnej kolektívnej správy (OKS) a používateľom sa vzťahuje aj na autorov, ktorí neuzatvorili s OKS zmluvu o zastupovaní. Na rozdiel od povinnej kolektívnej správy práv, kedy autor nemá možnosť spravovať si práva sám, v prípade RHL má autor právo účinky rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy kedykoľvek vylúčiť, t.j. urobiť tzv. opt-out a uplatňovať si práva individuálne.