Základné dokumenty 


LITA je autorská spoločnosť, ktorá pôsobí od roku 1993 ako občianske združenie autorov registrované na Ministerstve vnútra SR.

Ako organizácia kolektívnej správy vykonáva kolektívnu správu práv pre autorov literárnych, dramatických, audiovizuálnych diel a diel výtvarného umenia na základe oprávnenia Ministerstva kultúry SR.

Pri svojej činnosti sa riadi nasledovnými dokumentmi:

 

Autorský zákon

 

Stanovy

Stanovy obsahujú ustanovenia o štruktúre, orgánoch a činnosti LITA.

 

Oprávnenie

Na základe Oprávnenia Ministerstva kultúry SR vykonáva LITA kolektívnu správu práv.

 

Rozúčtovací poriadok

Rozúčtovací poriadok určuje podmienky pri vyplácaní vybratých odmien a náhrad odmien.

 

Sadzobníky autorských odmien

Sadzobníky stanovujú sadzby odmien za jednotlivé použitia diel.

 

ÚHRADA ÚČELNE VYNALOŽENÝCH NÁKLADOV

 

Interná smernica o postupoch vybavovania sťažností a riešení sporov

Interná smernica zverejnená v súlade s ust. § 181 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

 

Zásady spoločného zhodnocovania príjmov z výkonu kolektívnej správy práv a zásady riadenia rizík


Výročné správy

Prehľad o činnosti a výsledkoch LITA za kalendárny rok