Osobné údaje


LITA, autorská spoločnosť  pri výkone svojej činnosti spracúva osobné údaje. Vážime si a rešpektujeme vaše súkromie, preto kladieme veľký dôraz na ochranu týchto údajov. Na základe Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) účinných od 25. mája 2018 vydávame nasledujúce Zásady ochrany osobných údajov:


Informácie k spracúvaniu osobných údajov v spoločných výberoch

LITA, autorská spoločnosť má s organizáciami kolektívnej správy práv, a to s:

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Ochranné združenie interpretov Slovenska
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov

 uzavreté nasledovné dohody o spoločnej správe:

  • pre oblasť vyhotovovania rozmnoženín pre súkromnú potrebu,

  • pre oblasť použitia káblovou retransmisiou definovanou v ustanovení § 29 ods. 2 Autorského zákona a použitia retransmisiou definovanou v ustanovení § 29 ods. 1 Autorského zákona,

  • pre oblasť technického predvedenia predmetov ochrany a verejného prenosu v prevádzkarňach prostredníctvom technického zariadenia.

 

Kontaktným miestom spoločných prevádzkovateľov (t.j. organizácií kolektívnej správy práv zapojených do spoločných výberov) je:

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2
E-mail: zodpovednaosoba@soza.sk
tel.: 02 50 20 27 37


Kontakt na zodpovednú osobu:

e-mail: zo@lita.sk

tel.: 02 67 20 93 01