— Ondrej Šulaj — scénarista, režisér
 

LITA je občianske združenie autorov

LITA pomáha autorom starať sa o ich práva a používateľom uľahčuje získať súhlas na použitie diel.


Aké služby LITA poskytuje autorom a používateľom?

 

Zastupovanie autorov a dedičov

LITA udeľuje za autorov licencie na použitie ich diel používateľom: organizáciám alebo jednotlivcom. Háji záujmy autorov, zohľadňuje požiadavky používateľov a okolnosti použitia. Uľahčuje tým prístup k dielam.

 

Vyplácanie odmien a náhrad odmien

Autorom posiela odmeny za použitie ich diel na Slovensku aj v zahraničí. Ide o odmeny, ktoré používatelia platia na základe hromadných aj individuálnych licenčných zmlúv, a taktiež odmeny a náhrady odmien plynúce z povinnej kolektívnej správy.

 

Naše zásady

1

Zastupovanie LITA je založené na dobrovoľnosti. Žiadny autor nie je povinný byť nami zastupovaný a môže sám zastupovať svoje práva (s výnimkou použití, pri ktorých je zákonom stanovená povinná kolektívna správa práv).

 

Povinná kolektívna správa práv

Pri tých použitiach diel, ktoré si autor nevie sám odsledovať a za ktoré si ani nemôže sám uplatňovať odmenu, zastupuje LITA zo zákona všetkých autorov. Nie je k tomu potrebná zmluva o zastupovaní.

Takto autori dostávajú odmeny alebo náhrady odmien napr. za vypožičiavanie diel v knižniciach alebo káblovú retransmisiu.

 

Právna asistencia autorom

Hromadné aj individuálne licenčné zmluvy LITA vypracuje s najvyššou odbornou znalosťou. Náš tím právnikov má dlhoročné skúsenosti z tejto oblasti a sleduje všetky aktuálne zmeny v legislatíve.

Autori sa preto nemusia starať o svoje zmluvné záležitosti a môžu sa tak naplno venovať tvorivej činnosti.

 

peter-kristufek2.jpg
„V dnešnej zvláštnej a veľmi „racionálnej“ dobe sa duševné vlastníctvo pokladá za niečo zastarané a nadbytočné. Autor je zvyčajne na poslednom mieste a nárok na odmenu za dielo, ktoré vytvoril, mu zvyčajne upierajú práve tí, čo neboli schopní vytvoriť nikdy nič. Preto je viac než kedykoľvek v minulosti dôležitá existencia organizácie, ktorá autorov združuje, stará sa o nich aj o ich práva. Preto je LITA pre mňa dôležitá.“
— Peter Krištúfek — spisovateľ, scenárista, režisér
 

 

Úschova

Poskytujeme službu úschovy diel ako nepriamy dôkazový materiál v prípade sporov o autorstvo. Pri spore o autorstvo môže úschova slúžiť na preukázanie toho, že k určitému dátumu bolo dielo uložené v  LITA. 

 

Zastupovanie autorov v zahraničí

Pokiaľ sa diela slovenských autorov používajú v zahraničí, ich práva zabezpečia naše sesterské spoločnosti.

LITA úzko spolupracuje so sesterskými autorskými spoločnosťami po celom svete. Je tiež členom medzinárodných organizácií CISAC, EVA, IFRRO a SAA.

 

Naše zásady

2

To, že sú autori zastupovaní LITA, nijako neobmedzuje ani neodrádza od používania diel kultúrnymi inštitúciami, organizáciami či jednotlivcami. Práve naopak – uľahčujeme im prístup k dielam a poskytujeme potrebné informácie a asistenciu.

 

Licencie pod jednou strechou

Používatelia môžu pod jednou strechou získať licencie na použitie diel veľkého množstva autorov. Všetky administratívne záležitosti vybavia s odbornou starostlivosťou zamestnanci LITA.

Používatelia sa môžu spoľahnúť, že LITA odmeny vyplatí autorom.

 

Vzdelávanie o autorskom práve 

LITA vytvára pre autorov priestor na zdieľanie ich skúseností s autorským právom. Pravidelne o tejto téme prispieva do periodík a organizuje konferencie, prednášky a vzdelávacie semináre na vysokých školách a pre rôzne skupiny používateľov.

 

Naše zásady

3

Sme za to, aby sa autorské diela šírili, boli dostupné širokej verejnosti a našli si svoje publikum.

 

Tvorba legislatívy

Podieľame sa na príprave legislatívy v oblasti autorského práva. Snažíme sa zjednodušiť prístup verejnosti k chráneným dielam a podporiť postavenie autora a jeho autorských práv v spoločnosti.

Najdôležitejšie sú pre nás legitímne záujmy a potreby autorov.

 

Zastupovanie zahraničných autorov na Slovensku

LITA zastupuje na území Slovenskej republiky aj zahraničných autorov. Medzi desaťtisíce zastupovaných patria aj Andy Warhol, Pablo Picasso, Michael Haneke, či Jean-Luc Godard. Na základe zmlúv so sesterskými autorskými spoločnosťami spravuje použitie ich diel na našom území. 

 

Naše zásady

4

Snažíme sa, aby spoločnosť prijala za svoje, že pre autorov je tvorba prácou a preto je dôležité, aby za ňu boli spravodlivo odmenení.
Konáme vždy v prospech autora.