Stručne o uplatňovaní zrážkovej dane
a zdaňovaní autorských príjmov

1.1.2016 nadobudla účinnosť novela Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. 
Zmenili sa pravidlá pre zdaňovanie príjmov z vytvorenia umeleckého diela
a z použitia umeleckého diela. Autori sa musia rozhodnúť, či im bude príjmy zdaňovať automaticky LITA alebo si ich zdania sami v daňovom priznaní. V nasledujúcich riadkoch sme pre Vás zhrnuli podstatu nových zákonných ustanovení.

Kontaktujte nás

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Obráťte sa na nás na emailovej adrese lita@lita.sk.


 

Zaradenie príjmov umelcov v systéme zdaňovania

V úvodných ustanoveniach Zákona o dani z príjmov sú príjmy z vytvorenia a použitia umeleckého diela systematicky zaradené medzi príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti.

Z úvodných ustanovení je pre autorov kľúčový najmä odkaz na §43 ods. 14, 
kde je zakotvený nový osobitný postup zdaňovania týchto príjmov. 

— § 6 ods. 2 písm. a) a § 6 ods. 4 Zákona o dani z príjmov

05-green-1.jpg
 

Nové zákonné pravidlo zdaňovania

Po novom sa daň z príjmov z vytvorenia a z použitia umeleckého diela vyberá zrážkou. 

— § 43 ods. 3 písm. h) Zákona o dani z príjmov

 

Daňovník a platiteľ príjmu sa však môžu dohodnúť inak

Dohodou možno určiť, že daň vyberaná zrážkou sa neuplatní a autor si bude svoje príjmy zdaňovať sám prostredníctvom daňového priznania.

— § 43 ods. 14 Zákona o dani z príjmov

 

Aký bude postup LITA?

LITA, ako platiteľ príjmu, bude automaticky zdaňovať príjmy zrážkovou daňou vo výške 19 % všetkým autorom, ktorí nepodpísali Dohodu o nezdaňovaní. 

Autorom, ktorí podpíšu Dohodu, daň zrážaná nebude.


Dva spôsoby zdaňovania v praxi:

Ak sa daň vyberie zrážkou

 

Ak sa rozhodnete pre Dohodu 

 
 • pri výplate autorskej odmeny sa uplatní zrážková daň v jednotnej výške 19 %,

 • nebude uplatňovaná daňová progresia podľa § 15 ZDP,

 • príjem sa ešte pred zdanením zníži o príspevok podľa zákona o umeleckých fondoch, t. j. o 2% odvod do fondov;

 • príjem sa bude považovať za daňovo vysporiadaný,

 • odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne sa neplatia;

 • všetky povinnosti v súvislosti s daňovými predpismi sú prenesené na LITA, autorskú spoločnosť;

avšak:

 • príjem nebude pred zdanením zrážkovou daňou znížený o paušálne výdavky;
  (do 31.12.2016 40%, od 1.1.2017 60%)

 • nevznikne právo na vykázanie daňovej straty;

 • nebude možné uplatniť nezdaniteľné časti základu dane;

 • nebude možné uplatniť právo na daňový bonus.

 
 • pri výplate autorskej odmeny nebude zrazená žiadna daň z príjmov,

 • povinnosti a zodpovednosť voči daňovému úradu a ostatným inštitúciám sa úplne prenášajú na autora.

 

V prípade, ak chcete svoje príjmy zdaňovať sami prostredníctvom daňového priznania, prosíme Vás o podpísanie Dohody o nezdaňovaní autorských odmien, ktorú nájdete tu:

Vyplnené tlačivo je potrebné vytlačiť, podpísať a v dvoch exemplároch čo najskôr zaslať na adresu:

LITA, autorská spoločnosť
Mozartova 9
811 02 Bratislava

Pozor

Dohoda musí byť uzatvorená písomne a vopred, ešte pred vyplatením odmeny. V opačnom prípade je LITA povinná uplatniť zrážkovú daň.


Úplné znenie Zákona o dani z príjmov nájdete na tomto odkaze.