Všetky potrebné licencie na používanie autorských diel pod jednou strechou.

Sme jednotným kontaktným bodom pre používateľov, ktorí pracujú s literárnymi, dramatickými, audiovizuálnymi dielami a dielami výtvarného umenia.

 

Čo je licencia

Súhlas na použitie diela sa volá licencia. Udeľuje sa licenčnou zmluvou.

 

LITA udeľuje hromadné licencie

Pri hromadnom použití diel (kde ide o veľký počet diel a autorov) by bolo náročné podpisovať licenčnú zmluvu s každým autorom samostatne.

LITA udelí používateľom hromadnú licenciu na hromadné použitie diel, a tým im zjednoduší prácu. LITA takto udeľuje licencie používateľom, ako sú televízia a rozhlas, galérie alebo knižnice.

Pri niektorých druhoch použitia môže LITA uzatvoriť pre používateľa výhodnú rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu.

 

Individuálne licencie

Na použitie diela potrebujete súhlas autora alebo organizácie, ktorá autora zastupuje. Súhlas sa udeľuje formou licenčnej zmluvy.

Za zastupovaných autorov LITA udeľuje licencie používateľom, ako sú vydavatelia, divadlá alebo organizátori kultúrnych podujatí.

 

Spolupracujeme s používateľmi, ktorí pracujú s dielami slovenských aj zahraničných tvorcov

Používatelia na jednom mieste získajú všetky potrebné súhlasy vo forme licencie. Používateľ zaplatí licenčné odmeny LITA, a tým si splní povinnosti voči autorom. LITA následne odmeny vyplatí slovenským aj zahraničným autorom alebo ich dedičom.

 

Dohody o spoločnej správe

 1. LITA má spolu s organizáciami kolektívnej správy OZIS, SLOVGRAM a SOZA uzatvorenú Dohodu o spoločnej správe v oblasti káblovej a inej retransmisie.

  Pre získanie spoločnej licenčnej zmluvy stačí osloviť SOZA, Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam.

 2. LITA má spolu s organizáciami kolektívnej správy OZIS, SLOVGRAM a SOZA uzatvorenú Dohodu o spoločnej správe v oblasti vyhotovenia rozmnoženiny pre súkromnú potrebu (tzv. private copying).

  Pre vysporiadanie povinností sa môžte obrátiť na SOZA, Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam.

 3. LITA má spolu s ďalšími organizáciami kolektívnej správy na Slovensku uzatvorenú Dohodu o spoločnej správe v oblasti technického predvedenia predmetu ochrany alebo verejným prenosom v prevádzkarňach prostredníctvom technického zariadenia podľa § 175 písm. a) Autorského zákona.

  Pre získanie spoločnej licenčnej zmluvy stačí osloviť ktorúkoľvek z nižšie uvedených organizácií:

  LITA, autorská spoločnosť

  OZIS, Ochranné združenie interpretov Slovenska

  SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovoobrazových záznamov

  SOZA, Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam,

  SAPA – Slovenská asociácia producentov v audiovízii

 

Sadzobník Spoločnej odmeny je prístupný na tomto odkaze:

V prípadne záujmu o vysporiadanie dotknutých práv vyššie uvedeným spôsobom, kontaktujte nás prosím na e-mailovej adrese: retransmisia@lita.sk.

 

Ako správne používať diela zastupovaných autorov

1

Vyplňte formulár na daný typ použitia diela alebo nám napíšte email.

Všetky potrebné formuláre nájdete tu.

2

Podpíšeme licenčnú zmluvu, v ktorej budú určené všetky podmienky použitia vrátane odmeny.

3

Uhradíte odmeny, ktoré následne vyplatíme autorom.

Licenčné odmeny vychádzajú z aktuálneho sadzobníka. Nájdete ho tu.

 

Kontaktujte nás

Pre viac informácií nás môžete kontaktovať priamo na našej emailovej adrese lita@lita.sk.

 

LITA zastupuje autorov z celého sveta


LITA pomáha používateľom získať súhlasy na použitie diel zahraničných autorov. LITA má zároveň uzavreté zmluvy so sesterskými autorskými spoločnosťami, s ktorými úzko spolupracuje na základe recipročných dohôd.

 

Člen medzinárodných organizácií

Je členom európskych a celosvetových organizácií združujúcich spoločnosti venujúce sa autorskému právu. 

 

CISAC

Medzinárodná konfederácia spoločností autorov a skladateľov

EVA

Európski výtvarní umelci

 

IFRRO

Medzinárodná federácia organizácií rozmnožovacích práv

SAA

Spoločnosť audiovizuálnych autorov

 
 

Ako zistím, či potrebujem licenciu?


Licenciu potrebujem

 

Na použitie diela je potrebný súhlas autora.

Ak ide o spôsob použitia, ktorý je povinne kolektívne spravovaný, LITA udelí licenciu za všetkých autorov. Nie je potrebné zisťovať, či je autor zmluvne zastupovaný. Zvyčajne ide o hromadné licenčné zmluvy.

Ak ide o spôsob použitia, ktorý je dobrovoľne kolektívne spravovaný, LITA udelí licenciu za autorov, ktorých zastupuje na základe zmluvy.

Ak autor zomrie, prebieha dedičské konanie. V ňom sa rozhodne aj o tom, kto zdedí autorské práva. Môže sa stať, že dedičské konanie nie je ukončené. Vtedy nie je ešte určené, kto sa stane nositeľom práv po autorovi a kto bude udeľovať súhlas na licencie k jeho použitiu. Prosím, kontaktujte nás v prípade pochybností na lita@lita.sk.

 
 

Licenciu nepotrebujem

 

Ak od smrti autora uplynulo viac ako 70 rokov, jeho dielo sa stáva voľným a v prípade jeho použitia nie je potrebné uzatvárať licenčnú zmluvu.

Ak autor nemá dedičov alebo ak dedičia odmietli dedičstvo prijať, dielo sa tiež môže voľne používať bez udelenia licencie.

Licencia nie je potrebná ani v prípade použitia spadajúceho pod zákonné výnimky.