Obchodne nedostupné diela


Ako sa čitatelia dostanú k dielam, ktoré sa už nedajú kúpiť a autori získajú príjem za toto použitie?

Obchodne nedostupné diela sú v autorskom práve novým pojmom. Na základe zmluvy, ktorú uzatvorila LITA so Slovenskou národnou knižnicou (SNK) a Národným osvetovým centrom (NOC), budú sprístupnené širokej verejnosti diela nedostupné na trhu, ktoré bolo možné získať iba nie celkom legálnym spôsobom alebo by upadli do zabudnutia. Koncept postavený na digitalizácii a následnom sprístupňovaní diel kladie osobitný dôraz na práva autorov, ktorí za takéto použitie svojich diel získajú spravodlivú odmenu.

Projekt obchodne nedostupných diel je jedným z vyvrcholení procesu digitalizácie kultúrneho dedičstva a zavŕšením dlhoročnej snahy o umožnenie legálneho prístupu k dielam, ktoré sa nachádzajú iba v knižniciach, galériách a múzeách, pri dôslednom zabezpečení autorských práv.

O podrobnostiach projektu a výhodách, ktoré prináša pre čitateľskú, ale i autorskú obec sa dočítate ďalej.


Vývoj nových technológií umožnil vznik digitálnych kópií a ich nekontrolované šírenie. Na to doplácajú najmä autori, nielenže stratili prehľad o šírení svojich diel, ale vzniká im aj istá finančná ujma.

Touto problematikou sa na celoeurópskom fóre zaoberali významné medzinárodné asociácie zastupujúce autorov, vydavateľov, knižnice a ďalšie zainteresované strany. Výsledkom rokovaní je Memorandum o porozumení z 20. septembra 2011, ktoré stanovilo kľúčové princípy digitalizácie a sprístupnenia diel nedostupných na trhu. Jednotlivé krajiny majú za úlohu nájsť spôsob, ako tieto princípy premietnuť do svojich zákonov

Nástup digitalizácie a jej dôsledky

 

Obchodne nedostupné diela v slovenskom autorskom zákone

Slovenská republika je jednou z prvých krajín, ktorá toto Memorandum implementovala novelou autorského zákona z roku 2014. Odvtedy prebiehajú diskusie o tom, ako uviesť literu zákona do praxe. Takmer rok trvali intenzívne rokovania medzi LITA na jednej strane a SNK a NOC na strane druhej. Ich cieľom bolo nájsť optimálne riešenie zohľadňujúce tak verejný záujem na sprístupnení kultúrneho dedičstva, ako aj záujmy samotných tvorcov. Výsledkom rokovaní je uzatvorenie hromadnej licenčnej zmluvy, ktorá umožňuje sprístupnenie obchodne nedostupných diel v rámci portálu Slovakiana.

 

Čo sú to obchodne nedostupné diela

Tento pojem je definovaný v autorskom zákone. Obchodne nedostupné diela sú slovesné diela vyjadrené v písomnej podobe, ktoré:

  • boli vydané
  • nie je možné zohnať ich v predajnej a distribučnej sieti
  • sa nachádzajú v knižničných, muzeálnych alebo galerijných zbierkach
  • sú zapísané vo verejne prístupnom zozname obchodne nedostupných diel vedenom SNK

Obchodne nedostupným sa rozumie dielo, ktoré bolo vydané, avšak nie je dostupné v obvyklých obchodných reťazcoch. Za obvyklé obchodné reťazce v zmysle zákona nemožno považovať antikvariáty a burzy. Preto dielo, ktoré je možné získať iba kúpou „z druhej ruky“ je tiež obchodne nedostupné.

 

Zoznam obchodne nedostupných diel

Zoznam obchodne nedostupných diel je verejne prístupný a vedie ho SNK.

Návrh na zaradenie diela do zoznamu môže podať ktokoľvek písomnou formou a zaslať ho buď na adresu SNK, alebo na emailovú adresu administrátora zoznamu - zond@snk.sk

Dielo sa zaradí do zoznamu obchodne nedostupných diel až po uplynutí trojmesačnej lehoty. Počas tejto lehoty má autor právo namietať zaradenie svojho konkrétneho diela alebo aj všetkých svojich diel do zoznamu obchodne nedostupných diel. SNK je povinná na základe žiadosti autora jeho diela nezaradiť do zoznamu obchodne nedostupných diel.

Aj po zaradení diela do zoznamu obchodne nedostupných diel je autor oprávnený kedykoľvek a bez udania dôvodu písomne požiadať SNK o vyradenie svojho diela zo zoznamu obchodne nedostupných diel.

Žiadať o opätovné zaradenie už vyradeného diela do zoznamu obchodne nedostupných diel je oprávnený len autor. Zoznam obchodne nedostupných diel, ako aj formuláre na zaradenie a vyradenie diel do/zo zoznamu nájdete tu.

 

Kde a ako sa verejnosť dostane k obchodne nedostupným dielam?

Obchodne nedostupné diela budú sprístupnené cez online portál www.slovakiana.sk.

Čitateľ bude môcť získať dva druhy prístupov k obchodne nedostupným dielam:

  • on-line prístup (streaming) ku všetkým obchodne nedostupným dielam bez možnosti ich tlače a stiahnutia, ktorý si čitateľ môže zakúpiť ako mesačný, štvrťročný alebo ročný paušál
  • off-line prístup (download), ktorý ponúkne možnosť zakúpenia digitálnej rozmnoženiny jednotlivého obchodne nedostupného diela. Off-line prístup funguje na podobnom princípe ako e-kniha, pričom rozmnoženina bude zabezpečená ochrannými prvkami podľa najvyšších štandardov.
 

Doba ochrany majetkových autorských práv trvá počas života autora a 70 rokov po jeho smrti. Po uplynutí tejto lehoty možno diela voľne používať. Pri dielach, pri ktorých trvá ochrana majetkových autorských práv, platí základný princíp, že je potrebné získať súhlas autora alebo dedičov na každé použitie takéhoto diela. Ako sa s tým vysporiadať pri masových použitiach, kde ide o použitie státisícov diel?

Získavať súhlasy jednotlivých autorov (prípadne dedičov autorských práv) by bolo mimoriadne náročné až nemožné, preto autorský zákon zavádza režim tzv. rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy. Tento inštitút nie je vo svete neznámy, dlhodobo sa uplatňuje napríklad v škandinávskych štátoch. Rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu uzatvára LITA, ktorá svoju činnosť vykonáva pod dohľadom Ministerstva kultúry SR. LITA touto zmluvou udeľuje súhlas v mene všetkých autorov - zastupovaných aj nezastupovaných.

Týmto režimom je zabezpečené, že sa môžu legálne digitalizovať a sprístupňovať diela všetkých autorov. Samozrejme, autori, ktorí si takýto spôsob používania svojich diel neželajú, majú možnosť účinky rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy vylúčiť a uplatňovať si svoje práva individuálne.

Obchodne nedostupné diela z hľadiska autorských práv   

 

SNK má povinnosť zasielať LITA podrobné prehľady o použitiach všetkých obchodne nedostupných diel na portáli www.slovakiana.sk, vrátane informácie o ich autoroch. Autori tak získajú podrobný prehľad o použití svojich diel a výške odmien. Odmeny bude vyplácať LITA priamo autorom (alebo dedičom autorských práv), v súlade s Rozúčtovacím poriadkom, ktorý si schvaľujú sami autori na Valnom zhromaždení LITA.

Ako sa autori dostanú k odmenám za použitie svojich diel

 

 

V rámci festivalu Dni slovenskej literatúry 2015, LITA pripravila diskusiu, kde verejnosti predstavila projekt použitia obchodne nedostupných diel. Diskusie na tému "Je slobodný prístup k umeleckým dielam v rozpore s autorskými právami?" sa zúčastnili predstavitelia Ministerstva kultúry SR, SNK, NOC, LITA, ako aj samotní autori. Zostrih kľúčových pasáží vám ponúkame prostredníctvom tohto videozáznamu.

Diskusia


Čo vás môže v súvislosti s projektom obchodne nedostupných diel zaujímať?

Najčastejšie kladené otázky a odpovede

 
Ktorých diel a autorov sa obchodne nedostupné diela týkajú?

Ide o slovesné diela vydané a vyjadrené v písomnej forme. Sú to literárne diela, ale aj fotografické a výtvarné diela, napr. ilustrácie, ktoré sú súčasťou kníh, časopisov a novín.

Diela spisovateľov, prekladateľov, upravovateľov, zostavovateľov, ilustrátorov, fotografov, atď. nie sú nijako žánrovo obmedzené a spadá sem ako beletria tak i odborná a vedecká literatúra, skriptá, či periodická tlač.

 
Vyšlo mi niekoľko kníh, môžu byť aj moje diela zaradené medzi „obchodne nedostupné“?

Áno, pokiaľ vaše diela boli vydané pred rokom 2013, sú v knižničných fondoch a už nie je možné ich zakúpiť prostredníctvom štandardných obchodných kanálov (napr. kníhkupectiev, vrátane e-shopov), okrem predaja z druhej ruky (napr. antikvariátov).

 
Ako sa dozviem, či sú v zozname obchodne nedostupných diel aj moje diela?

Zoznam všetkých obchodne nedostupných diel je verejne prístupný na webovej stránke SNK. Tu si môžete overiť, či zahŕňa i Vaše diela.

 
Ak si dielo nájdem v zozname, čo to pre mňa znamená?

Vaše dielo bude v rámci národného projektu Digitálna knižnica a Digitálny archív zdigitalizované a bude sprístupnené verejnosti cez on-line portál Národného osvetového centra www.slovakiana.sk. Portál umožní čitateľom získať za primeraný poplatok prístup ku kultúrnemu dedičstvu, a to z akéhokoľvek zariadenia s prístupom na internet. 

 
Bude si môcť dielo uvedené v zozname ktokoľvek stiahnuť?

Nie, ktokoľvek nie. K dielam uvedeným v zozname budú mať prístup iba tí čitatelia, ktorí zaň zaplatia poplatok. Tento poplatok zahŕňa aj odmenu pre autorov sprístupnených diel. Konečný užívateľ bude môcť získať dva druhy prístupov:

  • on-line prístup (streaming) bez možnosti tlače a stiahnutia, ktorý si môže zakúpiť ako mesačný, štvrťročný a ročný paušál a
  • off-line prístup (download), ktorý ponúkne možnosť zakúpenia digitálnej rozmnoženiny jednotlivého obchodne nedostupného diela. Off-line prístup funguje na podobnom princípe ako e-kniha, pričom rozmnoženina bude zabezpečená ochrannými prvkami podľa najvyšších štandardov.
 
Čo ak nechcem, aby bolo moje dielo uvedené v zozname obchodne nedostupných diel?

Autor má právo tzv. "opt-outu", teda právo požadovať, aby bolo jeho dielo vyradené zo zoznamu obchodne nedostupných diel. Písomnú žiadosť o vyradenie diela alebo celej svojej tvorby môže autor adresovať SNK, ktorá bez zbytočného odkladu takéto dielo zo zoznamu vyradí.

 
Ako bude zabezpečená ochrana mojich autorských práv?

Rozšírenou hromadnou licenčnou zmluvou uzatvorenou medzi LITA, na jednej strane a SNK a NOC, na strane druhej. Zmluva obsahuje celý rad podmienok, ktoré zabezpečujú autorské práva: od presného vymedzenia použití, stanovenia licenčných odmien, spôsobov nahlasovania údajov o použitých dielach za účelom presného rozúčtovania licenčných odmien individuálnym autorom, až po zabezpečenia digitálnych kópií proti zneužitiu.

 
Prečo licenciu udeľuje práve LITA?

LITA ako jediná organizácia na Slovensku, na základe oprávnenia Ministerstva kultúry SR, vykonáva kolektívnu správu práv autorov literárnych, výtvarných a fotografických diel. Zastupuje vyše 2200 domácich autorov a na základe zmlúv so zahraničnými partnermi zastupuje desaťtisíce autorov z celého sveta. Na Slovensku nie je iný subjekt, ktorý by mohol rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu na takéto masové použitie diel uzatvoriť.

 
Aké z toho mám ako autor výhody?

Ako autor máte hneď niekoľko výhod. Predovšetkým, vaše diela sa nebudú nekontrolovane šíriť, ale budete mať o použití svojich obchodne nedostupných diel podrobný prehľad. Čitatelia budú mať legálny prístup k vašim dielam a vy dostanete za ich použitie odmeny. Ak o vaše diela bude mať verejnosť záujem, za ich použitia vám vyplynie pravidelný príjem, (podobne ako pri knižničnom vypožičiavaní).  V neposlednom rade budete mať vy, aj vydavatelia spätnú väzbu o záujme čitateľov o vaše diela. Môže to podnietiť ich opätovné vydanie a umiestnenie na knižný trh.