Formuláre a dokumenty na stiahnutie


Autorský zákon

 

Pre divadlá

Na uvedenie diela na scéne (v právnickom jazyku hovoríme o „verejnom vykonaní diela“) je potrebný súhlas autora diela, t.j. inými slovami licencia. Súhlas je nevyhnutné získať od každého participujúceho autora pre komerčné i nekomerčné uvádzania.

Súhlas je potrebný bez ohľadu na to, či ste štátnym, mestským alebo nezávislým divadlom, produkčnou spoločnosťou alebo súkromnou osobou, profesionálnym alebo amatérskym súborom, ktorý verejne uvádza dramatické alebo hudobno-dramatické dielo na scéne.

LITA, autorská spoločnosť Vám súhlas participujúcich autorov pomôže sprostredkovať. Stačí, keď si z našej stránky stiahnete formulár „Žiadosť o sprostredkovanie licencie na verejné vykonanie diela na scéne“ a vyplnenú nám ju zašlete. Na jej základe sa pokúsime autorov osloviť a získať pre Vás ich súhlas.

Skontaktovať sa s autormi, dedičmi a zástupcami autorov však nemusí byť vždy jednoduché a rýchle. Napriek vynaloženej snahe sa často stáva, že licenciu sa nám podarí vybaviť až v priebehu niekoľkých mesiacov, pričom vopred nie je možné predpokladať, ako dlho bude vybavenie licencie v tom-ktorom prípade trvať. Pre žiadateľa je pritom dôležité, aby s dielom začal pracovať až vtedy, keď už licenciu získal. Až potom je možné dielo začať napríklad spracovávať, t.j. adaptovať do podoby divadelnej hry, dielo preložiť či inak upraviť. Aj preto je naozaj dôležité, aby ste nám Vašu žiadosť o sprostredkovanie licencie zaslali čo najskôr, ideálne 3 mesiace pred začatím skúšobného procesu.

V prípade, ak sa žiadateľ v priebehu vybavovania licencie rozhodne dielo neuviesť, alebo už dojednanú licenčnú zmluvu neuzatvoriť, zaväzuje sa v súlade so sadzobníkom LITA uhradiť účelne vynaložené náklady, ktoré vznikli pri vybavovaní licencie.

Aj napriek tomu, že proces vybavovania licencie je častokrát náročný, urobíme všetko pre včasné a úspešné vybavenie Vašej žiadosti s využitím našich dlhoročných skúseností v tejto oblasti.

 

Tento vyplnený formulár zašle používateľ (nadobúdateľ licencie) po uvedení diela vždy k 15. dňu nasledujúceho mesiaca. Na základe toho LITA vystaví faktúru na úhradu licenčnej odmeny.

 

Tento vyplnený formulár zašle usporiadateľ (organizátor podujatia, na základe zmluvy s nadobúdateľom licencie – divadlom) po uvedení diela vždy k 15. dňu nasledujúceho mesiaca. Na základe toho LITA vystaví faktúru na úhradu licenčnej odmeny.

Tlačivá, prosím, posielajte na divadelne@lita.sk. Pre viac informácií nás môžete kontaktovať na adrese divadelne@lita.sk.

Licenčná zmluva zverejnená v súlade s ust. § 181 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

Pre používateľov literárnych a audiovizuálnych diel

Toto tlačivo slúži pre používateľov na nahlasovanie údajov týkajúcich sa rôznych spôsobov použitia literárnych alebo audiovizuálnych diel, na ktoré chcú získať licenciu.

Tlačivo, prosím, posielajte na adresu berglova@lita.sk. Pre viac informácií nás môžete kontaktovať na adrese berglova@lita.sk.

Licenčná zmluva zverejnená v súlade s ust. § 181 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

 

Použitie diel výtvarného umenia a fotografie

Túto žiadosť vypĺňa ten, kto chce použiť fotografické alebo výtvarné diela autorov zastupovaných LITA na internete.

Tlačivá, prosím, posielajte na vytvarne@lita.sk. Pre viac informácií nás môžete kontaktovať na adrese vytvarne@lita.sk.

Licenčná zmluva zverejnená v súlade s ust. § 181 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

 
 

Droit de suite

Tlačivo slúži na nahlásenie opätovného predaja originálu výtvarného diela a na výpočet odmeny pre autora (resp. dedičov autora). Vypĺňa ho dražobník, aukčná spoločnosť, organizátor predajných výstav, prevádzkovateľ výstavnej siene alebo iná osoba, ktorá podniká v obchode s umeleckými dielami.

Tlačivo vypĺňa obchodník s umeleckými dielami, ak v danom roku neuskutočnil žiaden opätovný predaj originálov diel výtvarného umenia.

Tlačivá, prosím, posielajte na dds@lita.sk.

Pre viac informácií nás môžete kontaktovať na adrese dds@lita.sk.

 

PRE HOTELY, REŠTAURÁCIE A INÉ PREVÁDZKARNE

Táto zmluva slúži používateľom, ktorí púšťajú vo svojich prevádzkach televízne alebo rozhlasové vysielanie. Vyplnenú zmluvu spolu s jej prílohou je potrebné poslať v dvoch vyhotoveniach na našu adresu.

V tomto tlačive používateľ uvedie podrobnosti o svojich prevádzkach a počtoch technických zariadení (televízorov, rádií) nachádzajúcich sa v týchto prevádzkach. Formulár automaticky, na základe zadaných údajov a aktuálneho sadzobníka LITA, vypočíta výšku licenčnej odmeny.

Toto tlačivo používateľ vypĺňa v prípade, že už Rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu s LITA uzatvorenú má. Nová príloha reflektuje zmenu legislatívy v oblasti autorského práva ako aj súvisiacu zmenu sadzobníka LITA, ktoré nadobudli účinnosť začiatkom roka 2019.

 

Pre dovozcov a výrobcov reprografických zariadení

Tlačivo slúži na nahlásenie informácií týkajúcich sa dovozu a výroby reprografických zariadení na území SR a výpočet výšky náhrad odmien autorov. 

 

Pre poskytovateľov rozmnožovacích služieb

Tlačivo slúži na nahlásenie celkových príjmov z poskytovania rozmnožovacích služieb (tlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie) a výpočet výšky náhrad odmien autorov.

Tlačivá, prosím, posielajte na reprografia@lita.sk. Pre viac informácií nás môžete kontaktovať na adrese reprografia@lita.sk.

 

Zoznamy autorov a sesterských spoločností