Časté otázky o použití autorského diela  

Rýchly prehľad a vysvetlenie najdôležitejších pojmov súvisiacich s použitím autorského diela


 

Môže sa dielo použiť bez súhlasu autora?

Áno, ale iba ak je to tzv. voľné dielo. Voľným sa dielo stáva po uplynutí doby 70 rokov po autorovej smrti, počas ktorej stále trvajú majetkové práva.

Pred uplynutím tejto doby sa dielo stane voľným iba vtedy, ak autor nezanechá dedičov alebo dedičia odmietnu dedičstvo prijať.

Keď je dielo voľné, môže sa používať bez súhlasu autora (alebo jeho dedičov) a nemusí sa za jeho použitie platiť autorská odmena.

Dielo možno bez súhlasu autora použiť aj v prípadoch tzv. zákonných licencií alebo výnimiek.

 

Ošetruje zmluva o vytvorení diela aj jeho použitie?

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva sú v autorskom zákone uvedené ako dva rôzne typy zmlúv. V prvej je ošetrené vytvorenie diela na objednávku, až v druhej dáva autor súhlas na jeho použitie (udeľuje licencie). Licencia je totiž „súhlas na použitie".

Je však možné, aby autor udelil súhlas na použitie jeho diela už pri jeho vytvorení. Môže uzatvoriť zmiešanú zmluvu, ktorá bude mať náležitosti zmluvy o vytvorení diela aj licenčnej zmluvy.

 

Čo v zmluve znamená „spôsob použitia diela”?

Licencia môže byť udelená na jeden alebo viacero spôsobov použitia. Okruh použití diela v Autorskom zákone však nie je uzavretý (kvôli neustále pribúdajúcim novým spôsobom), preto musí byť konkrétne použitie diela v licenčnej zmluve dobre zadefinované.

Autor nemôže udeliť licenciu na taký spôsob použitia, ktorý v čase uzavretia licenčnej zmluvy ešte nie je známy.

 

Aký je rozdiel medzi výhradnou a nevýhradnou licenciou?

Ak autor udelí výhradnú licenciu na určitý spôsob použitia diela, nemôže už ďalej udeliť licenciu na tento istý spôsob použitia tretej osobe. Takisto by týmto spôsobom už nemal používať dielo ani on sám. Udelenie výhradnej licencie je z tohto dôvodu značným zásahom do práv autora ďalej disponovať so svojím dielom.

Ak autor udelí nevýhradnú licenciu, môže naďalej s dielom disponovať (a teda udeliť ďalšie licencie na spôsob použitia, na ktorý bola pôvodná licencia udelená).

 

Čo znamená „udelenie licencie v neobmedzenom rozsahu”?

Licencia v neobmedzenom rozsahu nijako vecne alebo územne nelimituje použitie diela (územné obmedzenie by bolo napr. televízne vysielanie iba v rámci Slovenskej republiky, vecné obmedzenie by bolo napr. presný počet rozmnoženín, ich rozmery alebo počtom vymedzený náklad publikácie).

Ak sa licencia udelí na neobmedzenú dobu trvania, znamená to, že používateľ získal právo na použitie diela počas celej doby trvania autorských práv, teda počas života autora a 70 rokov po jeho smrti.

 

Čo je to licencia s právom udeliť sublicenciu?

Autor môže dať v licenčnej zmluve používateľovi súhlas na udeľovanie sublicencie tretím osobám. Znamená to, že súhlas na ďalšie použitie diela môže udeľovať aj sám používateľ, nie len autor.

Sublicencia môže byť používateľom udelená len v rozsahu získanej licencie.

 

Môže sa licencia udeliť len ústne?

Podľa aktuálnej právnej úpravy nie každá licenčná zmluva musí byť písomná. Písomná forma sa stále vyžaduje vtedy, keď autor udeľuje výhradnú licenciu.

Licencie sa môžu udeľovať napríklad aj emailom alebo ústne. Strany by sa však aj v týchto prípadoch a v záujme predchádzania budúcim nezrovnalostiam mali dohodnúť na tom, na aké dielo sa licencia vzťahuje, na aký spôsob použitia sa licencia udeľuje, v akom vecnom, územnom a časovom rozsahu a za akú odmenu sa licencia udeľuje.

 

Aký je rozdiel medzi vlastníckymi a autorskými právami (pri výtvarných dielach)?

K obrazom, sochám a výtvarným dielam sa viažu aj vlastnícke a autorské práva. Aký je v nich rozdiel?

Nadobudnutím vlastníckeho práva k veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené (napr. kúpou konkrétneho obrazu galériou), sa nestáva jeho nový majiteľ (galéria) nositeľom autorských práv k dielu. Na to, aby galéria mohla dielo použiť (napr. zaradiť dielo do publikácie, vyhotoviť suveníry s jeho vyobrazením, atď.), musí získať súhlas autora alebo jeho dedičov prostredníctvom licenčnej zmluvy.

Dielo má nehmotný charakter, preto autorské právo k dielu nezaniká zničením veci, prostredníctvom ktorej je vyjadrené (napr. zničením obrazu počas požiaru). Aj keď hmotný obraz už existovať nebude, autorovi stále zostáva jeho právo udeľovať súhlas na použitie diela – toho, čo bolo obrazom vyjadrené (napr. autor udelí súhlas na vyhotovenie rozmnoženín na plátne, rozmnoženín diela na plagátoch, tričkách, magnetkách, atď.).

 

Čo ošetrujú osobnostné práva autora?

Okrem majetkových autorských práv, ktoré autorovi umožňujú ekonomicky profitovať zo svojho diela (právo autora použiť svoje dielo a udeľovať súhlas na jeho použitie), upravuje zákon aj osobnostné práva autora. Tieto práva zabezpečujú ochranu autorstva a integrity diela (napr. právo označiť svoje dielo menom a právo na nedotknuteľnosť diela).

Pri všetkých rozmnoženinách diela a pri každom jeho ďalšom použití musí byť preto správne uvedené meno jeho autora. Ak meno autora uverejnené nebolo, došlo k porušeniu osobnostných autorských práv autora.

Autor má právo na nedotknuteľnosť svojho diela, najmä na ochranu pred akoukoľvek nedovolenou zmenou alebo iným nedovoleným zásahom do svojho diela (napr. zmena farebnosti).

Autor je tiež chránený pred akýmkoľvek hanlivým nakladaním so svojím dielom, ktoré by malo za následok narušenie jeho cti a dobrej povesti. Je to napr. uvedenie diela na verejnosti v takom kontexte, ktorý je v rozpore s hodnotami autora, alebo taká zmena samotného obsahu diela, ktorá by mohla mať vo vzťahu k dielu hanlivý charakter.

 

Autorská odmena

Jednou z náležitostí licenčnej zmluvy je aj odmena za použitie diela, tzv. licenčná odmena.

Odmena môže byť dohodnutá presne (napr. 1 000 eur) alebo môže byť dohodnutý spôsob jej určenia (napr. 12% z predajnej ceny knihy). Odmena alebo spôsob jej určenia však musia zodpovedať spôsobu, rozsahu, účelu a času použitia diela. Licencia sa môže udeliť aj bezodplatne.

Ak nie je v licenčnej zmluve dohodnutá odmena ani spôsob jej určenia, a nie je v nej ani uvedené, že sa licencia udeľuje bezodplatne, podľa zákona platí, že autor má právo na odmenu vo výške, ktorá je obvyklá v čase uzavretia licenčnej zmluvy pri obdobných zmluvných podmienkach. Toto ustanovenie je však veľmi vágne, preto je lepšie presne sa dohodnúť na licenčnej odmene (resp. bezodplatnosti), predíde sa tým možným budúcim nejasnostiam.

 

Droit de suite

Droit de suite alebo právo na odmenu pri ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia je právo autorov a dedičov autorských práv na dodatočnú odmenu, ak sa originál diela výtvarného umenia (napr. obraz, socha) ďalej predáva na trhu s umením nad istý cenový prah. Ten je v súčasnosti na Slovensku určený sumou 100 eur.

Droit de suite má zabezpečiť participáciu autora (prípadne jeho dedičov) na zvyšovaní hodnoty originálu diela, ku ktorému dochádza obchodovaním na trhu s umeleckými predmetmi. Galérie, aukčné siene, organizátori predajných výstav a obchodníci s umením odvádzajú z ďalšieho predaja autorovi percentuálnu odmenu prostredníctvom LITA.