— Martin Benka — Na holiach, 1922
 

LITA zastupuje dedičov po vyše 400 slovenských autoroch. Uzatvára za nich licenčné zmluvy a vyberá pre nich odmeny.

Autorské práva trvajú 70 rokov po smrti autora. Aj dedičia autorov majú preto právo rozhodovať o použitiach diel a majú právo na autorské odmeny.


Ako sa dedia autorské práva?

Autorské práva môžu zdediť príbuzní alebo iné osoby na základe závetu spísaného samotným autorom alebo zo zákona. Stávajú sa tým nositeľmi práv. Dedenie autorských práv musí byť prejednané v rámci dedičského konania a potvrdené v právoplatnom dedičskom rozhodnutí. Osoby, ktoré zdedia autorské práva sa stávajú nositeľmi práv k dielam autora v tom pomere, v akom práva nadobudli.

 

Ako postupovať, keď autor zomrie

 

 
 

1

Poverenému notárskemu úradu nahlásiť, že poručiteľ bol autorsky činný a preto je potrebné prejednať autorské práva. Notárske úrady v týchto prípadoch zvyknú osloviť LITA a požiadať LITA o súčinnosť. LITA notárskemu úradu zašle vyjadrenie k dedeniu autorských práv poručiteľa.   

2

Nahlásiť smrť autora na dokumentačné oddelenie LITA emailom na dokumentacne@lita.sk, alebo telefonicky (tel. č. 02 / 6720 9301). LITA zablokuje vyplácanie odmien až do skončenia dedičského konania. Predíde sa tým zbytočným komplikáciám.

3

Prebehne dedičské konanie, v rámci ktorého sa dedičia dohodnú alebo sa inak rozhodne, ktorí z nich a v akých podieloch zdedia autorské práva k dielam poručiteľa.

4

Po vydaní dedičského rozhodnutia je potrebné vyčkať na jeho právoplatnosť. Právoplatnosť sa vyznačuje doložkou právoplatnosti. Odtlačok pečiatky, potvrdzujúcej právoplatnosť, vyznačí súd v ľavom hornom rohu dedičského rozhodnutia. Viac informácií Vám poskytnú na poverenom notárskom úrade alebo na príslušnom súde.

5

Jedno vyhotovenie dedičského rozhodnutia, na ktorom je už vyznačená jeho právoplatnosť, je potrebné doručiť do LITA. Na podklade tohto rozhodnutia LITA bude môcť vyplatiť autorské odmeny, ktoré pre dedičov eviduje na svojom účte. LITA tiež s dedičmi - novými nositeľmi autorských práv - podpíše potrebné dokumenty: nahlásenie údajov nositeľa práv a v prípade ich záujmu o zastupovanie zmluvu o zastupovaní.

 

Ako sa stať zastupovaným dedičom

Stačí si stiahnuť a vytlačiť formulár Zmluvy o zastupovaní dediča. 

Vyplnený a podpísaný formulár nám pošlite spolu s vyhotovením právoplatného dedičského rozhodnutia na našu adresu:

LITA, autorská spoločnosť
Mozartova 9
811 02 Bratislava

 

Nahlásenie zmeny osobných údajov

Nositeľ práv bez zbytočného odkladu oznámi LITA akúkoľvek zmenu svojich osobných údajov. Uvedenú zmenu nahlasuje prostredníctvom tlačiva Nahlásenie údajov nositeľa práv, ktoré musí byť vlastnoručne podpísané.

 

Je potrebné nahlásiť nám Vaše údaje ako nositeľa práv a zaslať jedno vyhotovenie právoplatného dedičského rozhodnutia. Pre bližšie informácie nás kontaktujte na labaskova@lita.sk

 

 

Ak chcete dostávať odmeny len za tie oblasti použitia diel, v ktorých zastupujeme všetkých autorov zo zákona

 

Hľadáme autorov a dedičov po autoroch

Poznáte týchto autorov?


Autori alebo dedičia po autoroch môžu mať v  LITA nevyzdvihnuté autorské odmeny.

Ide o autorov, ktorých LITA zmluvne nezastupuje. LITA takýchto autorov aktívne vyhľadáva, nie vždy sme však úspešní.

Pomôžte nám nájsť týchto autorov alebo ich dedičov. Ak ich poznáte, upozornite ich, prosím, na nás.