eky2otrpxdw-mikhail-pavstyuk.jpg
 

Časté otázky o autorskom práve

Rýchly prehľad a vysvetlenie najdôležitejších pojmov súvisiacich s autorskými právami


 

Ako dlho trvajú autorské práva?

Majetkové autorské práva trvajú počas života autora a 70 rokov po jeho smrti. Dedia sa preto nielen priamo po autorovi, ale aj po autorových dedičoch, a to až do uplynutia tejto doby. 

 

Kedy vzniká k dielu autorské právo?

Dielo v zmysle autorského zákona musí mať literárny, umelecký alebo vedecký charakter a byť výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora.

Autorské právo k dielu vzniká okamihom samotného vytvorenia diela, keď je vnímateľné zmyslami. Nie sú k tomu potrebné žiadne administratívne úkony alebo platenie poplatkov.

 

Čo sa rozumie pod zverejnením diela?

Dielo je zverejnené v deň, keď bolo oprávnene prvý raz verejne vykonané, vystavené, vydané alebo inak uvedené na verejnosti.

 

Čo znamená znak ©?

Je to tzv. copyrightová doložka v tvare znaku ©, ktorá sa uvádza spolu s menom nositeľa autorských práv a rokom zverejnenia diela.

V slovenskom právnom systéme má znak © predovšetkým informatívnu hodnotu a označuje osobu, ktorá má právo udeľovať súhlas k použitiu diela.

Znak © na Slovensku neznamená registráciu, ani ho neudeľuje žiadny úrad.

 

Ako sú upravené autorské práva, ak autor vytvoril dielo v rámci jeho pracovných povinností?

Ak ide o tzv. zamestnanecké dielo (t. j. autor vytvoril dielo na splnenie svojich pracovných povinností), majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu vykonáva jeho zamestnávateľ.

Ak práva vykonáva zamestnávateľ, platí, že autor zamestnávateľovi udelil súhlas na zverejnenie svojho diela a na to, aby ho zamestnávateľ na verejnosti uvádzal pod svojím menom alebo zasahoval do diela. Zmluvné strany sa však môžu dohodnúť inak.

 

Kto sa považuje za autora?

Autorom diela je fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila a ktorej meno je uvedené na diele. Autorom nemôže byť právnická osoba.

 

Kto môže byť nositeľom autorských práv?

Nositeľom autorských práv je autor diela alebo dedičia majetkových autorských práv po autorovi (výnimkou je napr. režim pri zamestnaneckom alebo spoločnom diele).

 

Musí sa nositeľ autorských práv niekde registrovať?

Nie. Nositeľ autorských práv sa nemusí registrovať na žiadnom úrade ani v organizácii kolektívnej správy LITA. Dobrovoľným zastupovaním na základe zmluvy s LITA môže zvýšiť efektívnosť ochrany jeho práv.

 

Čo je to spracovanie diela?

Za spracovanie diela sa považuje skrátenie alebo rozšírenie diela, zmena obsahu alebo zmena formy diela a každý iný zásah do diela.

Na spracovanie diela je potrebný súhlas autora pôvodného diela, ktorý sa udeľuje licenčnou zmluvou. Ak tvorivým spracovaním vznikne nové pôvodné dielo, toto sa stáva tiež predmetom autorského práva.

 

Čo je to spoluautorské dielo?

Spoluautorské dielo vzniklo tvorivou duševnou činnosťou dvoch alebo viacerých autorov ako jedno dielo. Autori pri jeho vytvorení priamo spolupracovali a ich tvorivé príspevky sa nemôžu od seba oddeliť bez toho, aby sa tým porušila jeho celistvosť.

 

Čo je to súborné dielo?

Súborným dielom môže byť zborník, časopis, encyklopédia, antológia, pásmo, výstava alebo iná databáza. Za súborné dielo sa však považuje aj kalendár alebo webová stránka. Je tvorené nezávislými dielami alebo inými prvkami, ktoré autor súborného diela vybral a tvorivo usporiadal.

Súborné dielo je tiež predmetom autorského práva.

 

Ako sa dedia autorské práva?

Autorské práva môžu zdediť príbuzní autora alebo iné osoby, o ktorých autor rozhodne vo svojom závete. Ak autor závet nespísal, dedia osoby určené zákonom. Dedičia autorských práv sa stávajú nositeľmi autorských práv, rozhodujú preto o použití diela a majú nárok na odmeny.

 

Ak po autorovi nezostali dedičia, kto zdedí jeho autorské práva?

Ak autor nemá dedičov alebo ak jeho dedičia odmietli dedičstvo prijať, autorovo dielo sa môže voľne používať bez udelenia licencie (netreba získať súhlas na jeho použitie ani platiť licenčnú odmenu).

 

Predaj výtvarného diela verzus jeho použitie

Je rozdiel predať výtvarné dielo (napr. obraz) a udeliť súhlas na jeho použitie (licenciu).

Predajom autor stráca vlastnícke práva k hmotnej podobe diela – obrazu. Bude na rozhodnutí nového vlastníka, ako s ním naloží (či si ho vystaví doma, daruje alebo ho predá ďalej). Autorovi však stále ostávajú zachované všetky jeho autorské práva k dielu. Autor (a po jeho smrti jeho dedičia) bude naďalej rozhodovať o jeho použití (napr. zaradenie do monografie, vyhotovenie tričiek s potlačou diela).

Bude sa môcť rozhodnúť, ktorej osobe a v akom rozsahu udelí súhlas (licenciu) na použitie svojho diela.

Ak však autor predá svoj obraz a navyše k tomu uzavrie aj licenčnú zmluvu, v ktorej udelí novému vlastníkovi obrazu súhlas na použitie svojho diela všetkými spôsobmi použitia, v neobmedzenom rozsahu kedykoľvek v budúcnosti a kýmkoľvek, príde o právo rozhodovať o použití svojho diela úplne.

Ak by napr. chcela tretia osoba dielo použiť (na reklamných plagátoch k filmu), súhlas by neudeľoval autor, ani jeho dedičia, ale nový vlastník obrazu.

 

Droit de suite

Zákon pre autorov výtvarných diel poskytuje tzv. právo na slušné vyrovnanie alebo právo na odmenu pri ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia.

Ak sa originál diela výtvarného umenia, ktorý jeho autor previedol do vlastníctva inej osoby ďalej predáva za cenu viac ako 100 eur a ak predaj uskutočňuje profesionálny obchodník s umením, autor má právo na odmenu, ktorá je určená zákonom.

Vďaka droit de suite sa na zvyšujúcej cene originálov diel výtvarného umenia (obrazov, sôch, číslovaných fotografií) pri ich ďalších predajoch podieľajú aj autori. Galérie, aukčné siene, organizátori predajných výstav a obchodníci s umením odvádzajú z tohto predaja autorovi zákonom určenú percentuálnu odmenu prostredníctvom LITA.

 

Čo je to nahláška?

Existujú dva druhy nahlášok – nahlášky osobných údajov a nahlášky diel. Osobné údaje aj diela sa nahlasujú prostredníctvom online portálu Moja LITA.

Údaje o dielach sa nahlasujú bezplatným a jednoduchým vyplnením údajov prostredníctvom online portálu Moja LITA. V prípade, že ste nositeľom autorských práv po zomrelom autorovi (ste jeho dedičom), svoje osobné údaje nahlasujete cez formulár Nahlásenie údajov nositeľa práv.

Nahláška slúži ako informácia o autorských dielach – na jej základe sa monitorujú použitia diela a vyplácajú sa autorom odmeny a náhrady odmien.


 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Opýtajte sa na emailovej adrese info@lita.sk alebo
na telefónnom čísle 02/ 67 20 93 01.