— Peter Krištúfek — spisovateľ, scenárista, režisér
 

LITA pomáha slovenským tvorcom zorientovať sa v oblasti autorského práva. Namiesto zdĺhavej a komplikovanej administratívy tak získajú viac času a môžu sa venovať svojej tvorbe

 

LITA zastupuje práva k dielam viac ako 2 500 slovenských autorov

LITA združuje autorov literárnych a dramatických diel, prekladateľov, režisérov, scenáristov, fotografov, výtvarníkov a mnohých ďalších.

Zastupovaní autori majú silnejšie postavenie pri dohadovaní licenčných podmienok. Licenčné zmluvy pre nich pripravujú právnici LITA s najvyššou odbornou starostlivosťou.

 

Autori získajú zastúpenie aj v zahraničí

Dnes sa diela autorov veľmi ľahko a rýchlo šíria do celého sveta. Slovenských autorov zastupuje LITA na základe recipročných zmlúv aj v zahraničí. 

Je členom medzinárodných organizácii a úzko spolupracuje so sesterskými spoločnosťami.

 

Ako sa stať zastupovaným autorom

Stačí si stiahnuť a vytlačiť formulár zmluvy o zastupovaní pre autorov.

Vyplnený a podpísaný ho pošlite na našu adresu:

LITA, autorská spoločnosť
Mozartova 9
811 02 Bratislava

 

Autor bez zbytočného odkladu oznámi LITA akúkoľvek zmenu svojich osobných údajov. Uvedenú zmenu nahlasuje prostredníctvom svojho konta na Portál Moja LITA.

Nahlásenie zmeny osobných údajov

 

Služby spoločnosti LITA pre zastupovaných autorov:

  • Uzatvárame výhodné licenčné zmluvy s používateľmi diel.

  • Vyberáme odmeny na základe licenčných zmlúv (napr. za vydanie, vysielanie, uvádzanie diela na verejnosti, na internete a pod.).

  • Zastupujeme slovenských autorov v zahraničí na základe recipročných zmlúv.

  • Pripomenieme blížiaci sa termín ukončenia nahlasovania diel, aby vám mohli byť vyplatené všetky odmeny, na ktoré máte nárok.

 

„… prostredníctvom LITA dojednávam niektoré zmluvy, dostávam odmeny za šírenie diela v súvislosti s mojimi televíznymi a divadelnými projektami, stretávam sa so zástupcami autorov iných oblastí tvorby na zasadnutiach Výboru LITA.“
— Eva Borušovičová — spisovateľka, režisérka, scenáristka

 

Členovia združenia majú možnosť rozhodovať

Ak sa autor zároveň stane členom združenia, môže sa aktívne zúčastňovať na valnom zhromaždení a rozhodovať o aktivitách LITA.

Členovia hlasujú o rozúčtovacích poriadkoch, čím majú možnosť ovplyvniť výšku odmien pre seba a ostatných autorov.

Člen môže voliť a byť zvolený do funkcie v LITA.

 

Ako sa stať členom:

1

Autor uzavrie s LITA Zmluvu o zastupovaní autorských práv.

2

Vyplní Žiadosť o prijatie za člena.

3

Výbor LITA schváli jeho žiadosť.

4

Autor zaplatí ročný členský poplatok vo výške 10 € (5 € pre dôchodcu). Poplatok bude odpočítaný z odmien, ktoré pre autora v danom roku LITA vyberie. Ak odmeny v danom roku mať nebude, poplatok uhradí na účet LITA.

 

ZASTUPOVANIE ZO ZÁKONA

LITA môže autorov zastupovať na základe zmluvy, ale aj na základe zákona. Vtedy vyberá odmeny pre všetkých autorov.

 

Kontaktujte nás

Pre viac informácií nás môžete kontaktovať priamo na adrese lita@lita.sk.

 

 

Hľadáme autorov a dedičov po autoroch

Poznáte týchto autorov?

Autori alebo dedičia po autoroch môžu mať v LITA nevyzdvihnuté autorské odmeny. Ide o autorov, ktorých LITA zmluvne nezastupuje.

LITA takýchto autorov vyhľadáva, preto oceníme Vašu pomoc a v prípade, že týchto autorov alebo ich dedičov poznáte, upozornite ich prosím na nás.