Fond LITA, autorskej spoločnosti, na podporu sociálnych, kultúrnych a vzdelávacích potrieb


1

Použitie prostriedkov na kultúrne a vzdelávacie účely

 

Pod použitím prostriedkov na kultúrne účely sa rozumie použitie finančného prostriedku súvisiaceho s:

  • udeľovaním cien

  • organizáciou festivalov

  • dňami slovenskej kultúry

  • inými významnými kultúrnymi projektami podporujúcimi nositeľov práv a jednotlivé oblasti ich tvorby

Pod použitím prostriedkov na vzdelávacie účely sa rozumie použitie na podporu projektov cielených na:

  • zvyšovanie autorskoprávneho vedomia nositeľov práv a verejnosti

  • zvyšovanie vedomia o význame tvorby pre spoločnosť

  • vzdelanie a výskum v odboroch podporujúcich tvorbu v oblasti autorského práva  

 

Ako si podať žiadosť

O poskytnutie podpory môže žiadať fyzická alebo právnická osoba prostredníctvom formuláru. Žiadosť je potrebné vypĺňať v zmysle pokynov uvedených v úvode formuláru a pripojiť k nej i návrh rozpočtu vypracovaný v súlade so vzorovým rozpočtom. Žiadosť je potrebné podať pred termínom konania projektu alebo podujatia, pre ktoré máte záujem získať podporu.

 

2

Použitie prostriedkov určených na sociálne účely

 

Pod použitím prostriedkov na sociálne účely sa rozumie pomoc v náhlej núdzi (napr. úmrtie blízkej osoby, dlhodobá práceneschopnosť v dôsledku ťažkej ujmy na zdraví, živelná pohroma alebo iné podobné závažné nepredvídateľné udalosti).

 

Ako si podať žiadosť 

Žiadosť o poskytnutie prostriedkov môže fyzická osoba, ktorá je nositeľom práv podľa ustanovenia § 164 ods. 1 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v prípade úmrtia nositeľa práv blízka osoba (§ 116 Občianskeho zákonníka).

Žiadosť musí obsahovať popis skutkového stavu, musí byť preukázaná hodnoverným spôsobom s doložením hodnoverných dokladov (doklad o práceneschopnosti, úmrtný list, preukázanie príjmov hodnoverným dokladom).

 

 

i

O poskytnutí príspevku rozhoduje na základe žiadosti žiadateľa o poskytnutie finančných prostriedkov Výbor LITA.