Fond LITA, autorskej spoločnosti, na podporu sociálnych, kultúrnych a vzdelávacích potrieb1

Použitie prostriedkov na kultúrne a vzdelávacie účely

 

Pod použitím prostriedkov na kultúrne a vzdelávacie účely sa rozumie použitie finančného prostriedku súvisiaceho s:

  • udeľovaním cien

  • organizáciou festivalov

  • dňami slovenskej kultúry

  • inými významnými kultúrnymi projektami podporujúcimi nositeľov práv a jednotlivé oblasti ich tvorby

  • zvyšovanie autorskoprávneho vedomia nositeľov práv a verejnosti

  • zvyšovanie vedomia o význame tvorby pre spoločnosť

  • vzdelanie a výskum v odboroch podporujúcich tvorbu v oblasti autorského práva  

 

Ako si podať žiadosť

O poskytnutie podpory môže žiadať fyzická alebo právnická osoba prostredníctvom formulára. Žiadosť je potrebné vypĺňať v zmysle pokynov uvedených v úvode formulára a pripojiť k nej i návrh rozpočtu vypracovaný v súlade so vzorovým rozpočtom. Žiadosť je potrebné podať pred termínom konania projektu alebo podujatia, pre ktoré máte záujem získať podporu.

 

2

Použitie prostriedkov určených na sociálne účely

 

Pod použitím prostriedkov na sociálne účely sa rozumie pomoc v náhlej núdzi (napr. úmrtie blízkej osoby, dlhodobá práceneschopnosť v dôsledku ťažkej ujmy na zdraví, živelná pohroma alebo iné podobné závažné nepredvídateľné udalosti).

 

Ako si podať žiadosť 

Žiadosť o poskytnutie prostriedkov môže fyzická osoba, ktorá je nositeľom práv podľa ustanovenia § 164 ods. 1 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v prípade úmrtia nositeľa práv blízka osoba (§ 116 Občianskeho zákonníka).

Žiadosť musí obsahovať popis skutkového stavu, musí byť preukázaná hodnoverným spôsobom s doložením hodnoverných dokladov (doklad o práceneschopnosti, úmrtný list, preukázanie príjmov hodnoverným dokladom).

 

3

Vyhodnotenie projektu a Vyúčtovanie finančného príspevku z Fondu LITA


4

O poskytnutí príspevku rozhoduje na základe žiadosti žiadateľa o poskytnutie finančných prostriedkov Výbor LITA a riaditeľka LITA.


Zmeny pre žiadateľov o príspevok na kultúrne a vzdelávacie účely platné od 1. júla 2019

Od 1. júla 2019 vstúpilo do platnosti nové znenie Štatútu Fondu LITA, ktoré obsahuje nasledovné zmeny pre žiadateľov o príspevok na kultúrne a vzdelávacie účely:

Termíny podávania žiadostí o podporu

Podávanie žiadostí bude od júla 2019 podliehať trom fixným uzávierkam, ku ktorým musia žiadatelia stihnúť podať žiadosť, a to 30. apríl, 31. august a 30. november. Žiadosť musí byť do spoločnosti LITA do tohto dátumu doručená v písomnej forme (podpísaný exemplár) aj v elektronickej forme, ktorú žiadateľ zašle na adresu fond@lita.sk. Žiadosti doručené po tomto dátume budú automaticky zaradené k žiadostiam z ďalšej uzávierky.

Dátum podania žiadosti by mal zároveň zohľadňovať začiatok projektu, pre ktorý žiadateľ o príspevok žiada – žiadosť musí byť podaná najmenej 90 dní pred začiatkom daného projektu a medzi termínom danej uzávierky Fondu (tzn. 30. 4., 31. 8. a 30. 11.) a termínom konania projektu musí byť aspoň dvojmesačný odstup.

O žiadostiach bude Výbor LITA spolu s riaditeľkou LITA rozhodovať trikrát ročne, a to na zasadnutiach nasledujúcich po termínoch 30. 4., 31. 8. a 30. 11. O (ne)poskytnutí finančného príspevku vás budeme informovať formou e-mailu.

Žiadosť a rozpočet

V uplynulom období sme zaviedli zmenu vo forme podávania žiadostí – žiadosť má podobu formulára, ktorý sa venuje jednotlivým náležitostiam projektu, a tabuľky s rozpočtom, ktorá je prílohou žiadosti. Obidva dokumenty je povinné vyplniť, nájdete ich na tejto stránke. Žiadosť spolu s rozpočtom musí byť do LITA doručená v písomnej forme (podpísaný exemplár) aj v elektronickej forme, ktorú žiadateľ zašle na adresu fond@lita.sk (viď vyššie).

Opakovaná žiadosť o finančný príspevok

Žiadateľ môže počas roka opakovane žiadať o finančný príspevok pre viacero projektov. Pre každý z projektov však môže obdržať finančný príspevok iba jedenkrát za kalendárny rok.

Manuál k informovaniu o podpore projektu z Fondu LITA

Na našom webe rovnako nájdete manuál pre prijímateľov finančnej podpory z Fondu LITA. Slúži ako návod na správne informovanie o podpore z Fondu. V prípade, že máte od nás ešte prebiehajúci grant, prosíme, preštudujte si ho a riaďte sa pri svojich nasledovných aktivitách pokynmi v ňom.

Vyhodnotenie a vyúčtovanie projektu

Po ukončení projektu je prijímateľ finančnej podpory povinný doručiť do LITA vyhodnoteniefinančné vyúčtovanie projektu, a to opäť vo formulároch dostupných na našej stránke. Vyhodnotenie a finančné vyúčtovanie projektu musí byť do LITA doručené do 60 dní od ukončenia projektu.