— Ivan Csudai — výtvarník
 

V krátkosti o právach


Rozmnožovanie pre súkromnú potrebu

Kopírovanie diel pre súkromnú potrebu z legálneho zdroja (nie za účelom priameho alebo nepriameho zárobku) je v súlade so zákonom.

Sú však určené typy diel a rozsah, nad ktorý už nemožno kopírovať. Autori za toto použitie nedostávajú priamo odmeny, ale náhrady odmien podľa Autorského zákona. Tie sú vyberané LITA (prostredníctvom spoločného výberu s inými organizáciami kolektívnej správy) od dovozcov a výrobcov prázdnych nosičov a prístrojov umožňujúcich vyhotovovanie rozmnoženín. LITA toto právo vykonáva pre všetkých, aj nezastupovaných autorov.  

 

Reprografické rozmnožovanie

Autorské diela a ich časti sú voľne dostupné na legálne kopírovanie, skenovanie, faxovanie, tlačenie alebo iné rozmnožovanie pre každú fyzickú aj právnickú osobu. V tomto prípade sú tiež určené typy diel a rozsah, nad ktorý už nemožno kopírovať.

Autori za toto použitie nedostávajú priamo odmeny, ale náhrady odmien podľa Autorského zákona. Sú vyberané od dovozcov a výrobcov rozmnožovacej techniky a od copyshopov, ktoré šírenie diela umožňujú. LITA toto právo vykonáva pre všetkých, aj nezastupovaných autorov.

 

Káblová retransmisia

Šírenie rozhlasového a televízneho vysielania prostredníctvom káblových, satelitných alebo mikrovlnných systémov uskutočňovaných inou osobou ako je pôvodný vysielateľ, je spravované LITA v spolupráci s inými organizáciami kolektívnej správy.

LITA udeľuje súhlas licenčnými zmluvami a vyberá odmeny pre všetkých, aj nezastupovaných autorov za káblovú retransmisiu ich diel na Slovensku a v zahraničí.

 

Droit de suite

Vďaka právu na odmenu za ďalší predaj originálu diela výtvarného umenia sa autori výtvarných diel a fotografie môžu podieľať na zisku z predaja ich diel galériami alebo na aukciách.

Ak sa predajú ich obrazy a iné originály alebo číslované kópie diel v hodnote nad 100 eur, druhý a ďalší raz, dražobné spoločnosti a obchodníci s umením odvádzajú zákonom určenú percentuálnu odmenu z predaja. Tieto odmeny vyberá a vypláca autorom LITA, a to bez ohľadu na zastupovanie.

 

„Starostlivosť LITA sleduje a chráni naše autorské práva – o to slobodnejšie a bez starostí môžeme vďaka nej niečo tvoriť.“
— Dušan Dušek — spisovateľ a scénarista

 

Verejné vykonanie

Organizátori divadelných predstavení, čítačiek, recitácií, folklórnych podujatí alebo podobných verejných akcií môžu v spoločnosti LITA získať potrebné licencie na použitie diel.

LITA zabezpečí súhlas zastupovaných autorov, vypracuje licenčnú zmluvu a vyplatí autorom odmenu.

 

Verejné vypožičanie

Vo verejných, mestských alebo súkromných knižniciach sú dostupné na vypožičiavanie knihy, tlačoviny, CD a DVD nosiče, audio knihy a filmy.

Slovenská národná knižnica (SNK) odvádza spoločnosti LITA odmeny pre autorov vyzbierané na základe rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy uzatvorenej so SNK (ktorou zároveň všetky knižnice v knižničnom systéme dostávajú licenciu). Knižnice mimo knižničného systému musia s LITA podpísať individuálnu zmluvu.

 

Verejný prenos v prevádzkárni alebo inom priestore prostredníctvom technických zariadení

 

Pri sprístupňovaní rozhlasového alebo televízneho vysielania v izbách ubytovacích zariadení, spoločných priestoroch v hoteloch, reštauráciách, baroch a pod. ide o ďalší zo spôsobov použitia diel, na ktoré LITA udeľuje prevádzkovateľom ubytovacích zariadení a iných prevádzkarní súhlas rozšírenou hromadnou licenčnou zmluvou. Vybrané odmeny autorom vypláca raz ročne.

 

Rozhlasové a televízne vysielanie

Ak je dielo použité v rozhlasovom a televíznom vysielaní, uzatvára LITA hromadné licenčné zmluvy s verejnoprávnymi (RTVS) aj súkromnými (Markíza, JOJ) televíznymi a rozhlasovými vysielateľmi. Tieto zmluvy určujú sadzby odmien pre tých autorov, ktorí si nenechali „vykúpiť” práva. LITA od vysielateľov odmeny vyberá a vypláca ich autorom

 

Nájom

Požičiavanie CD a DVD z videoték je považované za nájom diela alebo jeho „požičanie“ za poplatok.

Najčastejšie bol v minulosti realizovaný videopožičovňami, dnes je nájom fyzických nosičov na ústupe a diela sa už skôr sprístupňujú v elektronickej forme a na internetových (online) videotékach.

LITA môže na tento spôsob použitia udeliť používateľom súhlas za všetkých autorov, a to tzv. rozšírenou hromadnou licenčnou zmluvou.

 

Verejné vystavenie

Verejne môže byť vystavovaný originál diela alebo jeho rozmnoženiny v galérii či múzeu, ale napr. aj v reštaurácii, hoteli alebo na verejnom priestranstve.

Ak autor nepredal svoje dielo priamo galérii, treba na jeho vystavenie získať súhlas autora prostredníctvom licenčnej zmluvy. LITA môže za zastupovaných autorov udeliť súhlas na verejné vystavenie diel a následne autorovi vyplatiť odmenu. 

 

Vyhotovenie rozmnoženiny

Rozmnoženinou je akákoľvek kópia diela, hmotná aj digitálna. Môže to byť kniha, DVD, figúrka postavičky z rozprávky, plagát, magnetka, fotka na internete, PDF dokument a pod. Súhlas za zastupovaných autorov udeľuje LITA používateľom, ktorí chcú takéto rozmnoženiny vyhotoviť (vydať knihy, vytlačiť plagáty a pod.).

Vyhotovenie rozmnoženín sa obyčajne spája s ich predajom (napr. merchandising), vystavením, vykonaním, nájmom alebo vypožičaním.

 

Predaj a iná forma prevodu vlastníckeho práva

Rozmnoženiny možno verejne šíriť predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva. Tým môže byť darovanie alebo zámena. Zvyčajne LITA udelí súhlas za zastupovaných autorov na vyhotovenie rozmnoženín diel a ich šírenie v jednej zmluve, napr. vydavateľskej.

 

Internet

Ak sa diela verejne sprístupnia na internete, napr. na webovej stránke, je potrebná licencia na ich použitie (k individuálnym dielam, ale aj k väčšiemu počtu diel). Licencia je potrebná aj v prípade, ak sa dielo už na internete nachádza, ale používateľ ho chce použiť na inej webovej stránke. LITA je oprávnená udeľovať súhlas aj na takéto použitie diel a vyplávať autorom vybrané odmeny.

 

 

Ak sa chcete stať zastupovaným autorom, stačí podpísať s LITA zmluvu o zastupovaní.