Verejné vypožičanie


Čo je to verejné vypožičanie?

Vypožičanie kníh a časopisov prostredníctvom verejných knižníc je jeden zo spôsobov použitia autorských diel, na ktorý je potrebný súhlas autorov.

Autori však neudeľujú súhlas na takéto použitie ich diel individuálne, z praktického hľadiska by to bolo nerealizovateľné. LITA preto koná za všetkých autorov a udeľuje súhlas hromadne. Väčšina knižníc na Slovensku (či už ide o malé obecné, celoštátne, školské, vedecké či iné knižnice) je súčasťou Knižničného systému Slovenskej republiky, na čele ktorého stojí Slovenská národná knižnica v Martine (SNK). Práve so SNK uzatvára LITA tzv. Rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu za celý Knižničný systém SR.

 

Kto platí licenčnú odmenu a v akej výške?

Výška licenčnej odmeny je určená paušálnou sumou za všetky výpožičky uskutočnené v knižniciach patriacich do Knižničného systému SR za jeden kalendárny rok.

Príslušnú licenčnú odmenu vyplývajúcu z Rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy hradí prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice zo svojho rozpočtu štát. Výška odmeny pre autorov preto závisí od toho, akú sumu štát na tento účel vyčlení. 

 

Ako sa tieto odmeny rozdeľujú autorom?

LITA pri rozúčtovaní odmien za použitie diel ich vypožičaním vychádza zo zoznamu diel vypožičaných za príslušné obdobie, ktorý jej na základe uzatvorenej Rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy posiela SNK. Zoznam obsahuje údaje k vypožičiavaným titulom a počet ich výpožičiek. Platí zásada - čím viac výpožičiek, tým vyššia odmena. Je však potrebné upozorniť, že odmeny sa vyplácajú len za tie tituly, ktoré dosiahli určitý počet výpožičiek za rok. V súčasnosti tento limit predstavuje 19 výpožičiek ročne. Vychádza z ekonomických ukazovateľov a podkladov oddelenia dokumentácie a repartície a bol stanovený tak, aby sa zachovala hospodárnosť a efektívnosť systému. Ak by sa vyplácalo aj za jedinú výpožičku, odmeny by v konečnom dôsledku boli tak nízke, že by sa nedali autorom ani vyplatiť.

 

Akým spôsobom autorov identifikujeme?

K identifikácii všetkých autorov knižných titulov je dôležité mať správne údaje. O to sa starajú kolegyne z oddelenia dokumentácie a repartície. Starostlivo prechádzajú a spracúvajú podklady zaslané SNK. Zisťujú nielen autorov textu, ale aj prekladateľov, ilustrátorov, fotografov, grafikov. Často sa pasujú aj s náročnejšími úlohami pri spoluautorských alebo súborných dielach, alebo keď treba identifikovať autorov - menovcov. Vďaka výbornej spolupráci s kolegami zo SNK a práci nášho oddelenia dokumentácie a repartície je databáza diel každým rokom kvalitnejšia. Prispievate k tomu aj Vy, autori, keď nahlasujete svoje diela cez portál Moja LITA. Uľahčujete tak identifikáciu Vašich diel.

 

Kde nájdete pravidlá rozúčtovania licenčnej odmeny?

Základné princípy rozdeľovania a vyplácania odmien stanovuje Rozúčtovací poriadok LITA. Určuje koeficienty a podiely jednotlivých autorov pri deľbe licenčnej odmeny. Tieto sú výsledkom vzájomnej dohody autorov. O tomto dokumente totiž rozhodujú členovia LITA na Valnom zhromaždení.

Za rok 2015 LITA rozdelila odmeny medzi 5780 autorov.