Rozšírená hromadná licencia


Čo je rozšírená hromadná licencia - RHL

 

Rozšírená hromadná licencia znamená, že hromadná licenčná zmluva uzatvorená medzi OKS a používateľom sa vzťahuje aj na autorov, ktorí neuzatvorili s OKS zmluvu o zastupovaní. 

Autor má právo účinky Rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy kedykoľvek vylúčiť a uplatniť si právo individuálne.

 

Uplatnenie RHL pri masovom použití diel

V praxi v určitých oblastiach dochádza k masovému použitiu diel. Ide o prípady tzv. sekundárnych použití (napr. vypožičiavanie, káblová retransmisia, použitie na internete a pod.). Pre používateľa by bolo veľmi nákladné, keby si práva vysporadúval s každým autorom jednotlivo a autor nemá žiadnu možnosť použitia kontrolovať uplatniť svoje práva. 

V takýchto prípadoch uzatvárajú používatelia so spoločnosťami, ktoré autorov zastupujú (organizácie kolektívnej správy – OKS) hromadné licenčné zmluvy. OKS však nezastupujú všetkých autorov, teda nemôžu udeliť licenciu za všetkých. 

Používateľ tak nemôže získať súhlas na použitie veľkého množstva diel. Aby nepoužíval diela neoprávnene, musel by získať licenciu od každého nezastupovaného nositeľa práv individuálne, čo by preňho znamenalo obrovské náklady. Ďalšie náklady by boli spojené s vyúčtovaním a poukazovaním licenčných odmien. Výška nákladov na zabezpečenie legálneho použitia veľkého počtu diel by presahovala ekonomický a iný význam použitia. Pre takéto prípady pozná zákon inštitút tzv. povinnej kolektívnej správy práv.

 

Digitalizácia a sprístupnenie kultúrneho dedičstva

Osobitným prípadom masového použitia diel je digitalizácia a sprístupnenie kultúrneho dedičstva, kde model povinnej kolektívnej správy nie je možné použiť. Najvhodnejším a najefektívnejším riešením pre dosiahnutie legálneho prístupu širokej verejnosti ku kultúrnemu dedičstvu za primeraných podmienok a zabezpečenie oprávnených záujmov autorov je hromadné udeľovanie licencií s použitím modelu rozšírenej hromadnej licencie.

 

Význam a uplatnenie RHL

Model rozšírenej hromadnej licencie má veľký význam pre autorov, aj pre používateľov.

Autorom zabezpečuje ich práva (odmenu) pri spôsoboch použitia, kde by si ich uplatňoval individuálne len veľmi ťažko alebo vôbec nie, používateľovi poskytuje právnu istotu zamedzením prípadov neoprávneného použitia, zefektívni a zjednoduší prístup k autorským dielam.

Inštitút rozšírenej hromadnej licencie sa po prvý raz uplatňuje na Slovensku pri obchodne nedostupných dielach. V pripravovanom autorskom zákone sa uvažuje o použití tohto modelu pre ďalšie spôsoby použitia, predovšetkým v digitálnom prostredí.