Rozšírená hromadná licencia


Čo je rozšírená hromadná licencia 

 

Rozšírená hromadná licencia (RHL) je osobitným druhom hromadnej licenčnej zmluvy. RHL uzatvorená medzi organizáciou povinnej kolektívnej správy (OKS) a používateľom sa vzťahuje aj na autorov, ktorí neuzatvorili s OKS zmluvu o zastupovaní. 

Inštitút RHL zaviedol v súčasnom znení Autorský zákon č. 185/2015 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť dňa 01. januára 2016. Autorský zákon presne stanovuje, za akých podmienok môže OKS uzatvoriť s používateľom rozšírenú hromadnú licenciu.

Na rozdiel od povinnej kolektívnej správy práv, kedy autor nemá možnosť spravovať si práva sám, v prípade RHL má autor právo účinky rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy kedykoľvek vylúčiť, t.j. urobiť tzv. opt-out a uplatňovať si práva individuálne.

 

Význam a uplatnenie RHL

Model rozšírenej hromadnej licencie má veľký význam pre autorov, aj pre používateľov.

Autorom zabezpečuje ich práva (napr. odmenu) pri spôsoboch použitia, kde by si ich uplatňovali individuálne len veľmi ťažko alebo vôbec nie. Používateľovi poskytuje právnu istotu zamedzením prípadov neoprávneného použitia, zefektívni a zjednoduší prístup k autorským dielam.

Model RHL sa uplatňuje v prípadoch hromadného používania diel spôsobmi, ktoré sú výslovne špecifikované Autorským zákonom, napr. pri udeľovaní licencií knižniciam na použitie diel verejným vypožičiavaním.