tablet-600649_1920.jpg2.jpg
 

Rozmnožovanie pre osobnú potrebu


Čo je to rozmnožovanie pre osobnú potrebu?

Rozmnožovanie pre osobnú potrebu (tzv. private copying) je v zmysle Autorského zákona jedným zo spôsobov použitia autorských diel. Ide o vyhotovenie rozmnoženiny diela pre súkromnú potrebu osoby na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný.

Rozmnožovanie diel pre osobnú potrebu sa uskutočňuje prostredníctvom zariadení umožňujúcich dočasne alebo trvalo vyhotovenie rozmnoženiny diela, jej uloženie alebo uchovanie (napr. mobilný telefón, tablet, počítač, kamera, fotoaparát) ale aj prostredníctvom nenahratých nosičov záznamu umožňujúcich uloženie alebo uchovanie rozmnoženiny diela (napr. DVD nosič, USB kľúč, pamäťová karta).

 

Je potrebné získať súhlas autora a má autor za toto použitie nárok na odmenu? 

Aj keď autor má právo udeľovať súhlas na každé použitie diela, vrátanevyhotovenia rozmnoženiny diela, ustanovenie § 42 Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. vyníma rozmnožovanie pre osobnú potrebu spod tohto všeobecného pravidla a umožňuje fyzickým osobám vyhotovovať rozmnoženiny bez potreby získania súhlasu autora. Za toto použitie nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu, vzniká mu však právo na náhradu odmeny.

Inými slovami povedané, ak si napríklad osoba odfotí mobilným telefónom dielo chránené autorským zákonom (napr. obraz) alebo si ho legálne sprístupnené stiahne z internetu do svojho osobného počítača, nie je potrebné na takéto jej konanie získať súhlas autora (nahrádza ho priamo Autorský zákon), ani mu uhradiť autorskú odmenu. Autor má však za takéto použitie nárok na náhradu odmeny, a to zo strany dovozcu zariadení umožňujúcich dočasne alebo trvalo vyhotovenie rozmnoženiny diela, jej uloženie alebo uchovanie a dovozcu nenahratých nosičov záznamu umožňujúcich uloženie alebo uchovanie rozmnoženiny diela.

 

Čo je to teda náhrada odmeny? 

 
 

Kto platí náhrady odmien a v akej výške?

 
 

Ktorým autorom sú potom tieto náhrady odmien vyplatené?

Náhrada odmeny je kompenzáciou ujmy, ktorá vzniká autorovi za rozmnožovanie jeho diela na základe tejto výnimky.

Právo na náhradu odmeny za rozmnožovanie pre osobnú potrebu patrí medzi povinne kolektívne spravované práva, ktoré vykonáva príslušná organizácia kolektívnej správy práv (v tomto prípade LITA, SOZA, SLOVGRAM, OZIS prostredníctvom spoločného výberu, ktorý v mene ostatných organizácií kolektívnej správy realizuje spoločnosť SOZA). Ide o práva, ktorých uplatnenie je pre autorov individuálne nemožné a tak je LITA zo zákona povinná za rovnakých podmienok spravovať práva všetkých autorov, teda i tých, s ktorými neuzatvorila zmluvu o zastupovaní.

Viac o povinnej kolektívnej správe ↓

 

Náhrady odmien sú povinní uhrádzať za zariadenia umožňujúce dočasne alebo trvalo vyhotovenie rozmnoženiny diela, jej uloženie alebo uchovanie a nenahraté nosiče záznamu umožňujúce uloženie alebo uchovanie rozmnoženiny diela, výrobcovia, príjemcovia, dovozcovia alebo iné osoby, ktoré tieto zariadenia po prvýkrát umiestnia na trhu v SR za účelom predaja, vrátane predaja cez internet.

Náhrady odmien stanovuje Autorský zákon percentuálnym podielom z dovoznej alebo predajnej ceny zariadenia / prázdneho nosiču nasledovne:

  •  DVD nosič, Blu-ray nosič, USB, kľúč, pamäťová karta, pevný disk, ktorý nie je zabudovaný v technickom zariadení – 6 % z dovoznej ceny alebo predajnej ceny takéhoto nosiča,
  • audio-video rekordér, set-top box, herná konzola, smart TV, mp4 prehrávač – 3 % z dovoznej ceny alebo predajnej ceny takéhoto technického zariadenia,
  • mobilný telefón – 0,7 %z dovoznej ceny alebo predajnej ceny takéhoto technického zariadenia,
  • tablet – 0,6 % z dovoznej ceny alebo predajnej ceny takéhoto technického zariadenia,
  • počítač – 0,85 % z dovoznej ceny alebo predajnej ceny takéhoto technického zariadenia,
  • kamera – 1 % z dovoznej ceny alebo predajnej ceny takéhoto technického zariadenia,
  • fotoaparát – 0,35 % z dovoznej ceny alebo predajnej ceny takéhoto technického zariadenia.

Výrobcovia a dovozcovia uvedených zariadení a prázdnych nosičov majú možnosť premietnuť náhrady odmien do ceny produktu, takže ich vlastne znáša konečný spotrebiteľ.

 

LITA vypláca uhradené náhrady odmien na základe svojho Rozúčtovacieho poriadku zastupovaným aj nezastupovaným autorom.

Rozúčtovací poriadok ↓

Pri rozdeľovaní odmien medzi jednotlivých autorov LITA vychádza z informácií o dielach, ktoré boli odvysielané na slovenských kanáloch za príslušný kalendárny rok. Potrebné údaje získava okrem iného aj priamo od autorov, ktorí oznamujú LITA použitie svojich diel a tým si uplatňujú právo na odmenu.