Odmeny za knižničné výpožičky a reprografické rozmnožovanie už putujú k autorom

Tento rok sme rozúčtovali odmeny za knižničné výpožičky diel takmer 6000 autorom a náhrady odmien za ich reprografické rozmnožovanie viac ako 6300 autorom. Sme radi, že sa nám to opäť podarilo v predstihu.

Od termínu dokedy si autori môžu nahlasovať použitie diel na online portáli Moja LITA (do 28. februára) po termín rozúčtovania a vyplatenia odmien (do 30. septembra), ktoré stanovuje rozúčtovací poriadok, spracovalo naše dokumentačné oddelenie obrovské množstvo údajov z rôznych zdrojov.

Na začiatku sa venujeme nahláseniam z knižníc o výpožičkách v minulom kalendárnom roku. Čo sa týka počtu, ide o milióny kníh a publikácií. Základom pre nás sú najmä podklady zo Slovenskej národnej knižnice v Martine, Mestskej knižnice v Bratislave, Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne a Krajskej knižnice v Žiline. Nimi poskytnuté údaje o počtoch výpožičiek a ISBN (medzinárodné štandardné číslo kníh) je potrebné skontrolovať, porovnať, v spolupráci s knižnicami odstrániť nezrovnalosti a v neposlednom rade podľa nich spočítať nahlásené výpožičky z knižníc. Následne sa takto získané údaje porovnajú s databázou LITA a nahláseniami od autorov. Odstránia sa duplicity a cez voľne dostupné internetové databázy dohľadajú informácie o dielach a všetkých ich autoroch (autori textu, prekladu, fotografií a ilustrácií použitých v knihách a publikáciách).

Zároveň pracujeme na rozúčtovaní náhrad odmien za reprografické rozmnožovanie. Tu podľa rozúčtovacieho poriadku vychádzame z informácií z knižníc a teda podkladov pre rozúčtovanie odmien za knižničné výpožičky, doplnených o tie diela a ich použitie, ktoré si nahlasujú sami autori cez portál Moja LITA do 28. februára.


_IK_6345.jpg
_IK_8952.jpg

Pred definitívnym rozúčtovaním odmien započítame ešte informácie o tých dielach, na vydanie alebo použitie ktorých bol súhlas (licencia) udelený priamo cez LITA. Inými slovami, súhlas napr. na vydanie prekladu diela sprostredkovala vydavateľstvu za autora LITA. Aj keby si teda autor toto použitie svojho diela nenahlásil cez portál Moja LITA, do rozúčtovania sa mu automaticky započíta.    

Po tejto mravenčej práci prichádza na rad určovanie výšky odmien -  aplikujú sa koeficienty podľa kategórie diel, ktoré si stanovili autori na Valnom zhromaždení LITA.

Proces rozúčtovania týchto odmien nie je jednoduchý. Okrem rozsahom obrovského množstva spracovávaných údajov a rôznych databáz, z ktorých sa čerpajú, ho často komplikujú nepresné, duplicitné alebo naopak chýbajúce informácie. Každý rok usilovne pracujeme na tom, aby bol systém prerozdeľovania vybraných odmien efektívny, transparentný a aby boli odmeny autorom včas vyplatené.


Viac o tom, ako celý systém knižničných výpožičiek a reprografie funguje, ste sa mohli dočítať v našom článku, ktorý sme pre Vás pripravili minulý rok:

Nájdete v ňom veľa zaujímavých informácií o systéme vyberania odmien za knižničné výpožičky a náhrad odmien za reprografické rozmnožovania, vrátane krátkeho pohľadu do histórie, zaujímavých faktov a čísiel, alebo porovnania so zahraničím.


Pre bližšie informácie o rozúčtovaní odmien Vám je k dispozícii Oddelenie dokumentácie a repartície LITA na emailovej adrese: dokumentacne@lita.sk.
Ak by ste mali akékoľvek otázky týkajúce sa napr. spôsobov vyplácania odmien, termínu vyplácania, členského príspevku, DPH či 2% odvádzaných do umeleckých fondov, môžete sa obrátiť na Ing. Annu Sedláčkovú z Ekonomického oddelenia LITA emailom na sedlackova@lita.sk alebo telefonicky na čísle 02/67 20 93 10.