Odmeny za knižničné výpožičky a reprografické rozmnožovanie diel. Ako to funguje?Nemusím sa vyznať v systéme vyplácania odmien za knižničné výpožičky. Dobre, že tu je LITA, ktorá sa stará aj o takéto záležitosti. Prírastok na konte ma vždy poteší.
— Peter Cpin, ilustrátor kultových detských kníh, napr. Budkáčik a Dubkáčik a Tri múdre kozliatka
S prácou autorskej spoločnosti LITA som veľmi spokojný. Nemusím knižné výpožičky prácne sledovať, vypisovať formuláre a podobne. Každoročne dostanem svoje peniaze za výpožičky a pritom môžem svoj pracovný čas venovať tomu hlavnému, teda písaniu. Veľmi oceňujem aj ich jednoduchý a intuitívny webový portál, cez ktorý do systému nahadzujem svoje nové knižné tituly. Zakaždým mi to zaberie asi tak tri minúty a výpožičky novej knihy už nemusím vôbec sledovať, o všetko sa postarajú. Veľa autorov o tejto možnosti nevie, alebo ju nevyužíva. Za seba môžem autorskú spoločnosť LITA úprimne odporučiť.
— Jozef Karika, autor bestselleru V tieni mafie, finalista Anasoft litera 2017 s titulom Trhlina

V najbližších dňoch od nás autori dostanú vyúčtovanie odmien za knižničné výpožičky diel a ich reprografické rozmnožovanie. Niektorí po prvýkrát, niektorí ho dostávajú pravidelne. V tomto článku by sme vám chceli priblížiť o aké spôsoby použitia ide.


Autor má právo udeľovať súhlas na každé použitie svojho diela. Aj dostať za jeho použitie odmenu. Čoraz častejšie sa ale stáva, že si sám nedokáže odkontrolovať všetky použitia a udeliť na ne súhlas. Diela sa totiž šíria rôznymi spôsobmi, na ktoré nemá dosah. Individuálny výkon jeho práv je v takýchto prípadoch nerealizovateľný (aj pri knižničných výpožičkách a reprografickom rozmnožovaní). Aby sa napriek tomu jeho „hlas“ nestratil, riešia si autori takéto prípady hromadne cez LITA.


aIMG_20170816_155635.jpg

Knižničné vypožičanie diel

Každý z nás si už vypožičal knihu z knižnice. Dôvodom mohlo byť aj povinné čítanie či štúdium odbornej literatúry. Vďaka knižniciam sa ľahko dostaneme ku knihám, ktoré doma mať nemôžeme. Aj verejné vypožičanie kníh je použitím, na ktoré musia dať autori svoj súhlas. Vyžadovať ho od každého autora individuálne je nereálne. Vo svete preto vznikol systém, ktorý tento problém rieši. Vykonávajú ho organizácie kolektívnej správy. Za autorov udeľujú súhlas hromadne a vyberajú pre nich odmeny, ktoré za verejné knižnice platí zo svojho rozpočtu štát

Systém je rozšírený najmä v európskych krajinách. Je to hlavne z dôvodu legislatívy Európskej únie. Platí však aj v Kanade, Austrálii, na Novom Zélande a Izraeli. V súčasnosti k nemu pristupuje aj Malawi, ktorá bude prvou africkou krajinou s týmto systémom.

Systém hromadného vyberania odmien pre autorov za knižničné výpožičky platí v súčasnosti v 33 krajinách sveta. Prvé štáty k nemu pristúpili už krátko po druhej svetovej vojne. Úplne prvou krajinou bolo Dánsko (1946), ktoré zároveň podľa prieskumu IFRRO (Medzinárodnej federácie organizácií rozmnožovacích práv) na neho v súčasnosti vynakladá najvyššie finančné prostriedky.

Na Slovensku dostávajú autori tieto odmeny od roku 2007. V začiatkoch fungovania tohto systému bolo pre autorov zo štátneho rozpočtu vyčlenených okolo 188 000 eur na rok, v súčasnosti je to približne o 60% viac. Príkladom by nám mali byť škandinávske krajiny. Tie ako prvé zaviedli tento systém a každoročne vynakladajú zo svojho štátneho rozpočtu nie malé sumy na odmeny pre autorov (napríklad vo Fínsku to bolo v roku 2015 14,2 miliónov eur). Štáty aj touto formou dokazujú, že si svojich autorov a ich diela skutočne vážia.

Pre porovnanie, kým v Dánsku predstavuje ročne vynaložená suma 3,8 eur na jedného obyvateľa, v Španielsku je to len 0,01 eur na obyvateľa. Na Slovensku pripadá na jedného obyvateľa 0,055 eur.

Tieto údaje nám poskytol Dr. Jim Parker z International PLR Network a sú dostupné aj na https://www.plrinternational.com/.

Ak Vás zaujímajú princípy, ktorými sa pri výbere odmien v LITA riadime, od koho odmeny pre vás vyberáme a akým spôsobom ich rozúčtovávame, kliknite na: http://www.lita.sk/verejne-vypozicanie.


c.jpg

Reprografické rozmnožovanie diel

Tak, ako je bežné využívať služby knižnice, rovnako bežné je pre nás vyhotovovanie rozmnoženín cez vlastnú domácu tlačiareň či počítač, alebo v copyshopoch. Tlačiareň, kopírka či skener sú dnes súčasťou nášho života. Väčšina z nás ich využíva denno-denne a aj takýmto spôsobom diela používa.

Autor na takéto použitia svojho diela nemá dosah a ani ich nedokáže kontrolovať. Preto mu autorský zákon priznáva kompenzáciu za možnú vzniknutú ujmu. Sú ňou tzv. náhrady odmien, ktoré autorom prostredníctvom LITA platia všetky zákonom určené subjekty (poskytovatelia rozmnožovacích služieb a dovozcovia reprografických zariadení).

Systém vyplácania náhrad odmien tak, ako ho máme zavedený u nás, platí v súčasnosti v ďalších 32 štátoch sveta. Nemecko bolo prvou krajinou, kde bol zavedený. Stalo sa tak už v roku 1955. Slovenskí autori dostávajú náhrady odmien za reprografiu od roku 1998. Odkedy LITA začala s ich výberom, narástla vyzbieraná suma viac ako 4,5 násobne. Je to vďaka zvýšenej efektívnosti výberu na strane LITA, legislatíve priaznivejšej pre autorov, ale aj snahe dovozcov reprografických zariadení a poskytovateľov rozmnožovacích služieb správať sa k autorom férovo. 

Výška vybraných náhrad odmien sa od krajiny ku krajine líši. Podľa najnovšej štúdie Medzinárodnej federácie organizácií rozmnožovacích práv IFFRO a Svetovej organizácie duševného vlastníctva WIPO najvyššie náhrady odmien za reprografiu dostávajú nemeckí autori. V roku 2015 bolo v Nemecku za reprografické rozmnožovanie vybraných pre autorov 230 miliónov eur. Naopak, najnižšie sumy sú v súčasnosti vyberané v Chorvátsku. V roku 2015 bolo vďaka organizáciám kolektívnej správy na celom svete pre autorov vybraných viac ako 359 miliónov eur.

Tieto údaje nám poskytol Pierre-Olivier Lesburgues z IFRRO a spomínaná štúdia je verejne dostupná na web stránkach IFRRO a WIPO.

O tom, v akých výškach a kto platí náhrady odmien, ale aj akým spôsobom sú ďalej rozdeľované medzi autorov sa dočítate na: http://www.lita.sk/reprograficke-rozmnozovanie


dusan-dusek.jpg

Rozúčtovanie odmien a dôležitosť nahlasovania diel

Základné princípy rozdeľovania a vyplácania odmien stanovuje Rozúčtovací poriadok LITA. Určuje koeficienty a podiely jednotivých autorov pri deľbe licenčnej odmeny. Tieto sú výsledkom vzájomnej dohody autorov. O tomto dokumente totiž rozhodujú členovia LITA na Valnom zhromaždení. Podiely si dohodnú autori literárnych diel vydaných v periodických aj neperiodických publikáciách a autori diel výtvarného umenia a fotografie.

Pri rozúčtovaní odmien za knižničné výpožičky vychádza LITA z reálnych výpožičiek. Údaje k rozúčtovaniu nám za Knižničný systém SR poskytuje Slovenská národná knižnica, ďalej Mestská knižnica v Bratislave, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Krajská knižnica v Žiline a ďalšie. Je teda možné zistiť, ktoré diela boli koľkokrát reálne vypožičané a ktorí autori majú nárok na odmenu.

Pri reprografickom rozmnožovaní sa nedá zistiť, ktoré diela a koľkokrát boli reprograficky rozmnožené. Pri rozúčtovaní sa preto vychádza z predpokladu, že reprograficky rozmnožované môžu byť tie knižné tituly a ďalšie diela, ktoré sú aktuálne dostupné na trhu.

Pre spravodlivé a objektívne rozúčtovanie náhrad odmien je dôležité, aby autori nahlasovali svoje diela cez web portál Moja LITA.

Nahlásením svojho diela dopĺňate zoznam diel, ku ktorým má verejnosť prístup a ktoré teda môžu byť reprograficky rozmnožované. Ovplyvňujete tým aj výšku svojich každoročných odmien a prispievate k zlepšeniu fungovania systému rozúčtovania odmien. Nahlasovať svoje diela môžete elektronicky prostredníctvom online portálu MOJA LITA: https://moja.lita.sk/index. Viac o nahlasovaní diel sa dozviete tiež na: http://www.lita.sk/nahlasovanie-diel-autori/


Obrázok_1_Rozúčtovácí_o.jpg

Vyúčtovanie

Pri vyplatení odmien z kolektívnej správy práv autorov dostávate od LITA vyúčtovanie. Z neho sa máte možnosť dozvedieť okrem celkovej výšky vyplatenej autorskej odmeny aj čiastkové výšky odmien za jednotlivé spôsoby použitia Vašich diel ako aj obdobie, za ktoré odmeny dostávate.

Vyúčtovanie zároveň obsahuje informáciu pre autorov o odvedení 2% z vyplatených odmien do umeleckých fondov. LITA je pri vyplácaní odmien zo zákona povinná (ako subjekt, ktorý vypláca odmenu) 2% z vyplatených odmien zraziť a odviesť ich do umeleckých fondov, ktorými sú Literárny fond, Fond výtvarných umení a Hudobný fond. Autori už preto po doručení vyúčtovania z LITA túto povinnosť nemajú. Dôležité je upozorniť, že 2 % sa strhávajú z odmien, v tomto prípade teda z odmien za knižničné výpožičky diel. Pri reprografickom rozmnožovaní však hovoríme o tzv. náhradách odmien (tie sú kompenzáciou možnej vzniknutej ujmy autorovi za reprografické rozmnožovanie jeho diel). Z nich sa preto 2% nezrážajú.

LITA za rok 2015 rozúčtovala odmeny za knižničné vypožičanie diel až 5780 autorom a náhrady odmien za reprografické rozmnožovanie diel 5973 autorom.

Na koho sa obrátiť

Ak by ste mali akékoľvek otázky týkajúce sa napr. spôsobov vyplácania odmien, termínu vyplácania, členského príspevku, DPH či spomínaných 2% odvádzaných do umeleckých fondov, môžete sa obrátiť na vedúcu Ekonomického oddelenia LITA Ing. Evu Chmelovú emailom na chmelova@lita.sk alebo telefonicky na čísle 02/67209308.

V súčasnosti v LITA aktívne pracujeme na novom informačnom systéme, vďaka ktorému by ste už budúci rok mohli dostať vyúčtovanie aj s rozpisom jednotlivých diel, za ktoré máte odmeny a náhrady odmien vyplácané. Pre bližšie informácie o rozúčtovaní odmien Vám je k dispozícii Oddelenie dokumentácie a repartície LITA na emailovej adrese: dokumentacne@lita.sk.


V LITA nám záleží na tom, aby vyplácanie odmien autorom na Slovensku bolo transparentné a stále efektívnejšie. Závisí to však aj od aktuálnej legislatívy. Ďakujeme preto všetkým autorom, ktorí sa o svoje práva zaujímajú a prejavujú nám podporu. Veľmi si to vážime, veď LITA je tu pre nich. LITA, to sú autori.